Tarmbarriärens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdom | Application
Tarmbarriärens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdom
Registration number: LIO-35331
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Johan Dabrosin Söderholm, 2008-10-01
Professional title at the time of application: Professor, Överläkare
Work place at the time of application: Kirurgiska klniken i Östergötland; IBK, avdelningen för kirurgi
Last updated / corrected by: Beslut Stiftelseförvaltningen, 2008-12-03
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Johan Dabrosin Söderholm
Professor, Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Ämnesområde

Ämnesområde

Matsmältningssystemet och njurarna

Projektinformation

Sammanfattning

I Sverige insjuknar varje år ca 1200 personer i inflammatorisk tarmsjukdom, fr.a. ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). De flesta insjuknar i 20-30 års åldern vilket medför livslång medicinsk behandling och ofta tarmkirurgi. Förutom ett långvarigt lidande för den drabbade kräver detta stora sjukvårdsresurser. Orsaken till dessa sjukdomar är okänd.
Tarmslemhinnan är en av kroppens viktigaste barriärer mot yttre miljöpåverkan. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har en störd tarmbarriär, men det är okänt hur detta påverkar inflammationsutvecklingen. Kronisk stress är en faktor som påverkar sjukdomsförloppet, men man känner inte till mekanismerna bakom detta. Vi planerar nu studera tarmslemhinnans genomsläpplighet för bakterier och bakterieprodukter för att klarlägga deras roll i utvecklingen av tarminflammation.

Metod
Sedan flera år använder vi en teknik, s.k. Ussingkammare, som möjliggör detaljerade studier på human tarmslemhinna. Tekniken innebär att man tar ut tarmslemhinna i samband med operation eller undersökning och studerar upptaget och flödet av ämnen från slemhinneytan in mot djupare lager i tarmväggen. De funktionella undersökningarna kompletteras med olika typer av mikroskopi för att kunna studera passagevägar och bakomliggande mekanismer.

Vi planerar nu använda dessa tekniker i följande studier:
1. Kronisk stress kan påverka förloppet vid tarmsjukdomar. Mekanismerna för stresseffekter på human tarmslemhinna är dock ytterst lite studerade. I djurmodeller är stresspåverkan beroende av s.k. kortikotropin-frisättande hormon (CRH) och mastceller. Vi har nyligen visat att stressvaret även i human tarm är beroende av CRH och mastceller. Vi avser nu undersöka hur dessa faktorer påverkar barriärfunktionen vid UC och CD. Vi planerar också att utsätta försökspersoner och patienter för mild stress och undersöka hur detta påverkar tarmens genomsläpplighet.
2. De tidigast iakttagbara förändringarna vid CD är små sår i en speciell del av slemhinnan med ansamlingar av immunceller under slemhinnelagret, s.k. Peyerska plack. Denna typ av slemhinna, s.k. follikel-associerat epitel (FAE), har tidigare inte kunnat studeras vid CD p.g.a. att tekniker för detta har saknats. Vi har nyligen för första gången kunnat visa att barriären för bakterier är försämrad vid CD i denna specialiserade vävnad. Detta kan ha betydelse för den tidiga inflammationutvecklingen och vi kommer i fortsättningen att studera olika tänkbara förklaringar bakom dessa funktionella förändringar.

Betydelse
Dessa projekt genomförs med ny teknik för studier på människa och med ett väletablerat samarbete med ledande grupper inom området. Vi har goda förutsättningar att tillföra värdefull kunskap för förståelsen av tarmens barriärfunktion och dess betydelse för uppkomsten och förloppet av inflammatorisk tarmsjukdom. Detta kan i förlängningen leda till ett förbättrat patientomhändertagande och nya behandlingsprinciper vid dessa kroniska sjukdomar.

Handledare/Medarbetare

Anders Carlsson
IKE, KEF, Kirurgi
Medarbetarens roll i projektet:
dokotrand
Tid i procent av heltid:
100
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
20 000 + LKP/ mån

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen78 000
Sum78 000

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
78 0000 
78 0000 

Tarmbarriärens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/35331