"Hemmasittare" - ett växande hälso- och samhällsproblem | Application
"Hemmasittare" - ett växande hälso- och samhällsproblem
Registration number: LIO-35341
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Malin Gren Landell, 2008-10-01
Professional title at the time of application: Psykolog
Work place at the time of application: BUP-kliniken
Last updated / corrected by: Jennie Stenman, 2011-12-08
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Malin Gren Landell
Verksamhetsutvecklare, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, US

Ämnesområde

Ämnesområde

Psykiatriska sjukdomar

Område ansökan huvudsakligen avser

Psykiatriska sjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

Hemma-sittare är ett begrepp som används för elever som utan giltigt skäl stannar hemma från skolan under en längre sammanhängande period. I den allmänna debatten, från skolans håll och i den kliniska verksamheten beskrivs hemma-sittande som ett ökande problem men det saknas systematiska sammanställningar av hur vanligt problemet är, om orsaker och vad som utgör effektiva åtgärder.
Skolvägran är ett annat begrepp för ogiltig skolfrånvaro som finns beskrivet i litteraturen. Ofta finns det en komplicerad bakgrund till utveckling av problematiken. Olika former av psykisk ohälsa såsom handikappande ångestproblematik (t ex social fobi och separationsångest) är vanligt, liksom depression och psykosomatiska besvär (magont, huvudvärk). Fysiska och psykologiska aspekter av skolmiljön såsom felaktigt ställda krav i undervisningssituationen, otrivsel, våld, stress, höga krav eller mobbing kan bidra. Familjevariabler, t ex svårigheter hos föräldrarna att få iväg barnet till skolan, psykopatologi hos föräldrarna, "vinster" för föräldrarna av att barnet är hemma nämns också som förklaringar. Omfattande skolfrånvaro kan leda till allvarliga och betydande negativa konsekvenser för barnets psykiska hälsa och anpassning till samhället. Det är inte ovanligt att skolfrånvaron utvecklas under en längre tid utan att uppmärksammas eller åtgärdas effektivt. I många fall är en frånvarande elev inte ett problem i den direkta undervisningssituationen vilket kan göra att problematiken inte bryts snabbt så att eleven kan återföras till skolan. Problematiken innebär vanligen en stor påfrestning och utmaning för föräldrar och skolan och därtill stora samhällskostnader i form av bland annat produktionsbortfall och sjukförsäkringskostnader. Omfattande resurser och samarbete krävs ofta mellan olika aktörer såsom skola, Barn- och ungdomspsykiatrin och Socialtjänsten.
Föreliggande projekt syftar till att i en tvärsnittsstudie beskriva gruppen hemma-sittare med avseende på förekomst av psykisk ohälsa, tidigare eller pågående mobbing, negativa psykologiska och fysiska aspekter av skolmiljön, familjevariabler för att kartlägga vilka faktorer som bidrar till utveckling av hemma-sittande. Specifikt undersöks förekomsten av social fobi hos hemmasittande barn och ungdomar. En hypotes är att faktorerna kommer att skilja sig för olika åldrar.
Projektet syftar till att gå vidare med att undersöka vad som utgör effektiva åtgärder för att förebygga och bryta hemma-sittande. I Kalmars och Västerviks kommun pågår redan arbete med att skriva fram handlingsplaner för åtgärder vid hemma-sittande och förhoppningen är att föreliggande projekt skall bidra med underlag till åtgärdsprogram. Projektet har även ett kliniskt värde i sitt genomförande, då det bygger upp ett samarbete och förmedlar kunskap mellan olika aktörer inom kommun och landsting och mellan olika regioner. Till vår kännedom är projektet den första vetenskapliga studie som sker på hemma-sittande/skolvägran, i Sverige.

Handledare/Medarbetare

Supervisor

Carl Göran Svedin
Barnpsykiater, Hälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri
Gerhard Andersson
Professor, psykolog, Filosofiska fakulteten

Johan Andreen
Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri, Psykiatriska kliniken, BUP-mottagningen, Värnamo sjukvårdsområde
Medarbetarens roll i projektet:
Planering och viss datainsamling
Tid i procent av heltid:
5%, 4mån
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
15000
Marisa Strandman
Barn- och utbildningsförvaltningen,Värnamo kommun
Medarbetarens roll i projektet:
Planering, datainsamling
Tid i procent av heltid:
5%, 8 mån
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
18000
Margareta Björklund
Barn- och ungdomsförvaltningen, Värnamo kommun
Medarbetarens roll i projektet:
Planering och datanisamling
Tid i procent av heltid:
5%, 8 mån
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
18000
Anna-Karin Hammersjö
Rektor, Ellen Keys högstadieskola
Medarbetarens roll i projektet:
Planering
Tid i procent av heltid:
5%, 2mån
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
6000
Ann-Charlotte Engdahl
Planeringssekreterare, Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmar kommun
Medarbetarens roll i projektet:
Planering
Tid i procent av heltid:
5%, 2 mån
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
6000

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen93 000
Sum93 000

Populärvetenskaplig rapport

Webblänk

http://www.hu.liu.se/ike/bup/mgl

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
93 00033 000 
93 00033 000 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Första Majblommans forskningsstiftelse i Östergötland (92102)
Fund group: Barnsjukdomar

Contributes with 33000 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


"Hemmasittare" - ett växande hälso- och samhällsproblem | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/35341