Bedömning av vänsterkammarfunktion - från normalfysiologi till hjärtkirurgi | Application
Bedömning av vänsterkammarfunktion - från normalfysiologi till hjärtkirurgi
Registration number: LIO-5453
Medel för Resestipendium
Application started by: Carl-Johan Carlhäll, 2005-09-25
Professional title at the time of application: Leg.läkare, med. dr.
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Carl-Johan Carlhäll, 2007-07-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Carl-Johan Carlhäll
Överläkare, bitr. Professor, Medicinska fakulteten

Övergripande projektinformation

Klinik

Fysiologiska kliniken

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Professor Neil B. Ingels Jr, var fakultetsopponent vid framläggningen av min medicinska avhandling 041203. I och med denna kontakt har jag blivit inbjuden (från sommaren -06) till hans och Professor D. Craig Millers grupp vid Dept. of Cardiothoracic Surgery, Stanford University School of Medicine, för att genomföra gemensamma kliniska projekt.
Värdering av mitralannulus (klaffplanets) longitudinella rörlighet är en vedertagen diagnostisk metod, som korrelerar till både den systoliska och den diastoliska vänsterkammarfunktionen. Denna metod är oftast ultraljudsbaserad och används i kliniken, bl a på Hjärtcentrum i Linköping, då den är reproducerbar, snabb, säker och billig. Dock behöver metoden vidareutvecklas för att bli ännu mer användbar i det kliniska arbetet.
Vår övergripande målsättning är att förvärva ytterligare kunskap om mitralannulusrörlighetens betydelse för vänsterkammarfunktionen, såväl vid normal- som vid sjukliga tillstånd, så att detta mått/verktyg kan användas ännu mer effektivt på en bredare patientgrupp i det vardagliga rutinarbetet.
Detta kommer vi att genomföra på en djurmodell med olika typer av farmakologiska och kirurgiska interventioner (akut myokardischemi, ring annuloplastik).
Ytterligare kunskap om kammarens fyllnad utifrån dess kontraktionsmönster är av betydelse för att mer exakt kunna tolka hjärtfunktionsundersökningar vid olika sjukliga tillstånd.
Funktionell mitralisinsufficiens är vanligt förekommande hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom/hjärtinfarkt. Det är av betydelse att förstå bakgrunden till detta tillstånd så att effektiv behandlingsstrategi kan utformas. Kartläggning av sambandet mellan klaffplanets dynamik och effektiv kammarfyllnad är viktig vid design av morgondagens annuloplastik ringproteser.
Det har stor betydelse för fortsatta humanfysiologiska och kliniska studier inom området här i Linköping, att kunna bedriva den kompletterande djurexperimentella verksamheten tillsammans med kollegor vid Stanford.

Uppföljning

Rapport

Bedömning av vänsterkammarfunktion – från normalfysiologi till hjärtkirurgi
Carl Johan Carlhäll, Fysiologiska kliniken, HC, Research fellow vid Department of Cardiothoracic Surgery, Stanford University, California

I utkanten av Silicon Valley, en knapp timmes bilfärd sydost om San Francisco, ligger Stanford University. From September 2006 tom Juni 2007 hade undertecknad förmånen att bedriva postdoc forskning vid School of Medicine, Department at Cardiothoracic Surgery. Denna vistelse möjliggjordes bland annat tack vare ett resestipendium från Universitetssjukhuset, och jag är mycket tacksam för detta stöd.

Den internationellt sammansatta forskargruppen jag ingick i leddes av Prof. D Craig Miller, bl a nuvarande president för American Association for Thoracic Surgery, tillsammans med min tidigare fakultetsopponent, Prof. Neil B. Ingels. Laboratoriets verksamhet är inriktad mot hjärtfysiologi ur ett kirurgiskt perspektiv, med speciellt fokus på mitralklaff- och vänsterkammarfunktion där man är världsledande. Laboratoriet använder sig av en unik experimentell djurmodell (får) och man har över 30 års erfarenhet av denna metod.

Målsättningen i ansökan var att förvärva ytterligare kunskap: 1) om mitralannulusrörlighetens betydelse för vänsterkammarfunktionen, med syfte att förbättra tolkningen av hjärtfunktionsundersökningar vid olika sjukliga tillstånd; och 2) om bakomliggande orsaker till ischemisk mitralinsufficiens för att kunna utveckla effektivare behandlingsstrategier för detta signifikanta kliniska problem.

Jag upplever att denna målsättning kunde uppnås på ett tillfredsställande sätt. Grunden för detta var en välfungerande och stimulerande forskarmiljö samt hårt arbete. Under vistelsen har jag bidragit till flertalet vetenskapliga originalarbeten, där hälften (4 st) har utgångspunkt från ovanstående delmål. Bl a har vi visat: att mitralannulusrörlighetens betydelse för vänsterkammarens fyllnad ökar avsevärt vid sänkt preload; att analys av transmural myokardtöjning kan vara av värde vid bedömning av regional diastolisk vänsterkammarfunktion; att analys av mitralklaffens öppningsmönster kan vara av värde för bedömning och val av behandlingsstrategi vid ischemisk mitralinsufficiens; samt att papillarmuskelrotation kan vara av betydelse för klaffkompetensen vid ischemisk mitralinsufficiens.

Det har stor betydelse för fortsatta humanfysiologiska och kliniska studier inom området här i Linköping, att kunna bedriva den kompletterande experimentella verksamheten med kollegor vid Stanford. För tiden efter denna utlandsvistelse finns redan förberedelser för vidare non-invasiva studier och tillämpningar tillsammans med kollegor vid Hjärtcentrum.

Sammanfattningsvis, har året vid Stanford givit mig möjligheten att inhämta kunskap och erfarenhet som inte går att erhålla i Sverige, samt att upprätthålla och fördjupa mitt och klinikens samarbete med världsledande forskare inom kardiovaskulär fysiologi/kirurgi.

Publikationer

-Carlhäll CJ, Kindberg K, Wigström L, Daughters GT, Miller DC, Karlsson M, Ingels NB. Contribution of mitral annular dynamics to LV diastolic filling with alteration in preload condition and inotropic state. Am J Physiol Heart Circ Physiol, May 11, 2007 doi:10.1152/ajpheart.00208.2007

-Kindberg K*, Carlhäll CJ*, Karlsson M, Nguyen TC, Cheng A, Langer F, Rodriguez F, Daughters GT, Miller DC, Ingels NB. Transmural strains in the ovine LV lateral wall during diastolic filling. Conditionally accepted Am J Physiol Heart Circ Physiol
*Kindberg and Carlhäll shared equally in this work

-Bothe W, Carlhäll CJ, Nguyen TC, Ennis DB, Itoh A, Timek TA, Liang D, Ingels NB, Miller DC. Regional mitral leaflet opening during acute ischemic mitral regurgitation. In manuscript

-Itoh A, Nguyen TC, Ennis DB, Bothe W, Carlhäll CJ, Rodriguez F, Liang D, Daughters GT, Ingels NB, Miller DC. Papillary Muscle Torsion in acute ischemic mitral regurgitation: A new concept of papillary muscle physiology. In manuscript

Decision

Decision date: 2005-12-20

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Lönenivå 34800kr x 1,5497 (LKP) x 4 mån215 718215 718 
Resekostnader
Flyg Arlanda till San Fransisco + transfer, t o r x110 00010 000 
Hyreskostnader
1 r o k (studio) i Palo Alto-området inkl el och vatten = ($1600 x 7,7 x 4) 49280kr minus intäkt från uthyrning av hyresrätt i Linköping = (4000 x 4) 16000kr33 28033 280 
Traktamente (50%)
Traktamente USA (2005) 677kr/dag x 122dagar x 50%41 29741 002Justering tilldelat belopp
sum300 295300 000 

Bedömning av vänsterkammarfunktion - från normalfysiologi till hjärtkirurgi | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/5453