Vänsterkammardysfunktion vid kronisk aortainsufficiens: Prevention av irreversibla förändringar, optimal operationstidpunkt och rehabiliteringsprogram | Application
Vänsterkammardysfunktion vid kronisk aortainsufficiens: Prevention av irreversibla förändringar, optimal operationstidpunkt och rehabiliteringsprogram
Registration number: LIO-57211
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2010
Application started by: Éva Tamás, 2009-05-18
Professional title at the time of application: spec. läk
Work place at the time of application: Thorax-Kärlkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-08-15
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Éva Tamás
överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

  1. LIO-57211 : Vänsterkammardysfunktion vid kronisk aortainsufficiens: Prevention av irreversibla förändringar, optimal operationstidpunkt och rehabiliteringsprogram, Ansökan medel för nydisputerade läkare 2010
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-05-18 , Applicant: Éva Tamás, Thorax-Kärlkliniken
  2. LIO-200591 : Vänsterkammardysfunktion vid kronisk aortainsufficiens: Prevention av irreversibla förändringar, optimal operationstidpunkt och rehabiliteringsprogram, ALF-medel för nydisputerade läkare FORTSÄTTNINGSANSLAG (föreregående ansökan elektronisk)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-23 , Applicant: Éva Tamás, Thorax-Kärlkliniken

Projektinformation

Ange forskningsområde

Hjärta och blodkärl

Ange vilken typ av ALF-medel ansökan avser

Medel för nydisputerade

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Trots riktlinjer är det svårt att fastställa optimal operationstidpunkt för patienter med kronisk aortainsufficiens (AI). Vänsterkammarens (VK) kompensationsmekanismer gör att patienten länge kan vara symptomfri, trots att irreversibel VK-dysfunktion utvecklats.

Radionuklid ventrikulografi är en referensmetod när ekokardiografi och MR är svårvärderade. Med hjälp av ny datateknik görs ejektionsfraktions (EF) beräkningen automatiskt, dock är detta inte utvärderat mot tidigare använd halvmanuell metod. Därför kommer vi att göra EF-beräkningar med olika programvara på 30 patienter i vila och arbete.

Vävnadsdoppler (TDI) ger information om hastigheter på olika ställen i VK vilket kan ge en mer sensitiv beskrivning av den regionala och globala VK-funktionen. Patienter med risk för nedsatt postoperativ kammarfunktion kunde identifieras baserad på de preoperativa hastigheterna. Analys, och uppföljning 2-3 år postoperativt pågår.
Arbetsprov med andningsgasanalys ger information om fysisk prestationsförmåga. I en tidigare studie hade AI-patienter, med väsentligen normala EF, låg arbetsförmåga preoperativt och ingen förbättring 6 månader efter operationen. Förklaringen kan vara latent VK-dysfunktion eller kort uppföljningstid. Undersökningen upprepas nu 2-3 år postoperativt. Det finns inget rehabiliteringsprogram för denna patientgrupp.

3D ’real time’ ekokardiografi är en ny och outforskad metod. Den kommer att anpassas för utvärdering av läckagemekanismer, baserat på vårt tidigare 2D-protokoll, och utvärderas på patienter med AI som utreds för kirurgi.

Utveckling av rehabiliteringsprogram för klaffopererade planeras.

Att kunna komma närmare svaren på frågor som vilka patienter ska opereras och när, och erbjuda ett anpassat rehabiliteringsprogram för att kunna uppnå låg morbiditet och bra livskvalitet för patienter med kronisk AI vore ett framsteg. Kronisk AI drabbar oftast unga personer vilket gör valet av operationstidpunkt och operationsmetod ännu mer betydelsefullt.

Rapport vid projektets avslutande

Resultat

Vidareutveckling av nuklearkardiologisk referensmetod
Hermes and Xeleris Functional Imaging Workstation, EF-analys (General Electric) jämfördes för undersökningar både i vila och i arbete. Variabiliteten för alla mätningar pga diversiteten av de mätta värden var 89,9% och den kombinerade ”repeatability and reproducability” (R&R) variabilitet var 10,1%. Xeleris som mätmodell visade variabilitet på 94,3 % pga egenskaper hos den mätta variabeln och enbart 5,7 % R&R variabilitet varav 1,24% stod för ”repeatability” och 4,44% för reproducerbarhet. Samma värden för Hermes systemet var 98,5 % resp. 1,5% ( 1,1 % + 0,4%). Automode funktionen hade totalt 13,3% R&R variabilitet (1,2 % + 12,1 %). Manuella mätningar både med Hermes och Xeleris visade dock mindre variabilitet (R&R 1,9 % resp. 1,6 %). Interobserver variabiliteten var låg.
Nya diagnostiska metoder
Vävnadsdoppler
Preoperativt & 6 månader postoperativt
: Med hjälp av vävnadsdoppler baserade på normalvärde av myokardhastigheter kunde två grupper avgränsas redan preoperativt. Cut-off värdet för peak sysytolik velocity (PSV) var 5,9 cm/s. Således bildades en grupp med höga och en med låga systoliska hastigheter. Patienterna i gruppen med låg PSV hade lägre PSV, EF i arbete och lägre AVPD både i vila och arbete än patientgruppen med hög PSV (p<0,005, p<0,05, p<0,005 and p<0,05). Sex månader efter operationen patienter med låg preoperativ PSV visade mindre AVPD i vila och under arbete samt lägre PSV i arbete (p<0,05, p<0,01, p<0,01).
2 års uppföljning: Preoperativ EF i vila och i arbete var 55 ± 7 % respektive 54 ± 9 %, och ∆EF 0 ± 8 %. VK dimensioner och volymer indexerade för BSA minskade från preop till 6 månader postoperativt och var oförändrade 2 år efter kirurgi jämfört med 6 månader postop. PSV i vila och arbete var oförändrade vid båda postop undersökningar 6,4 ± 1,1 vs. 5,8 ± 1,1 vs. 5,7 ± 1,1, p=0,05; 8,4 ± 1,5 vs. 7,9 ± 1,5 vs. 8,5 ± 1,9, p=0,15. Preoperativ EF och PSV i vila och i arbete hade negativ korrelation till den slutdiastoliska VK volymen (r=-0,7, p=0,002 and r=-0,6, p=0,004) och till den indexerade slutsystoliska VK volymen (LVESVI) (r=-0,8, p=0,001 and r=-0,7, p=0,002). Samtidigt ingen korrelation kunde påvisas till preoperativa vilovärden EF och PSV (samtliga p≥0,3). Sex patienter hade fortfarande LVSVI >30 ml/m2 vid den sena uppföljningen. Preoperativ EF och PSV i arbete var lägre för dessa patienter samtidigt som viloundersökningarna kunde inte avgränsa denna grupp.
3D-ekokardiografi
Som första steg mot 3D diagnostik av läckande aortaklaffar utfördes mätningar på insufficienta aortaklaffar enl. tidigare publicerad schema för normala aortaklaffar. Mätningarna är utförda och dataanalysen är avslutad. Tolkning av data samt arbetet med manuskriptet pågår i skrivande stund.

Rehabilitering
Aerob kapacitet som mått på fysisk prestationsförmåga 4 år efter kirurgi: Vid fyra års uppföljning av patienter som genomgick aortaklaffkirurgi pga kronisk aortainsufficiens var medelvärdet för maximal syreupptag (peakVO2) var 2,0 ± 0,5 l × min-1 motsvarande 22,8 ± 5,1 ml × kg-1 × min-1. Alla patienter hade låg fysisk prestationsförmåga förutom en enl. Åstrands klassifikation baserad på normalvärde korrigerat för ålder, kön och vikt. Enl. Wassermans klassifikation 13 patients hade låg aerob kapacitet i denna grupp av 21 patienter.

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Helin L., Tamás É., Nylander E. Preoperative longitudinal left ventricular function by tissue Doppler echocardiography at rest and during exercise is valuable in timing of aortic valve surgery in male aortic regurgitation patients. J Am Soc Echocardiogr. 2010 Apr;23(4):387-95.

Hedman K., Tamás É., Nylander E. Decreased aerobic capacity four years after aortic valve replacement in patients operated for chronic aortic regurgitation - manuskript

Forsberg L, Tamás É, Nylander E. Preoperative echocardiographic exercise variables predict long-term left ventricular function in aortic regurgitation patients – manuskript

Tamás É., Nylander E. Detailed 2D echocardiographic map of the chronic regurgitant aortic valve - manuskript

Ahrén T., Tamás É. Evaluation of diagnostic algorythms for radionuclide ventriculography in rest and during exercise in chronic aortic regurgitation - manuskript

Forsberg L., Tamás É., Nylander E. Preoperative Exercise Echocardiography Predicts Late Postoperative Left Ventricular Remodeling in Chronic Aortic Regurgitation Patients. XIII Kardiovaskulära Vårmötet, Örebro, 2011. - abstrakt

Decision

Decision date: 2010-03-12

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
47 500 + LKP 44,93% = 68 842 kr/mån275 368275 368 
Driftsmedel
200 tkr200 000200 000 
Tilläggsbeslut
Tillägg förändring av grundlön 2010-03-09 49000 + LKP 44,93% = 71 016/mån8 6968 696 
sum484 064484 064 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Medel för nydisputerade

Contributes with 484064 SEK


Vänsterkammardysfunktion vid kronisk aortainsufficiens: Prevention av irreversibla förändringar, optimal operationstidpunkt och rehabiliteringsprogram | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/57211