The Next Generation of Imaging for the Assessment of Cardiovascular Disease: Focus on Blood Flow | Application
The Next Generation of Imaging for the Assessment of Cardiovascular Disease: Focus on Blood Flow
Registration number: LIO-58991
Ansökan ALF-forskartjänst 2010
Application started by: Carl-Johan Carlhäll, 2009-05-24
Professional title at the time of application: Leg.läkare, Med.dr.
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken, Hjärtcentrum
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2015-05-08
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Carl-Johan Carlhäll
Överläkare, bitr. Professor, Medicinska fakulteten

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

  1. LIO-58991 : The Next Generation of Imaging for the Assessment of Cardiovascular Disease: Focus on Blood Flow, Ansökan ALF-forskartjänst 2010
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-05-24 , Applicant: Carl-Johan Carlhäll, Fysiologiska kliniken, Hjärt- och medicincentrum
  2. LIO-280501 : The Next Generation of Imaging for the Assessment of Cardiovascular Disease: Focus on Blood Flow, FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - ALF forskartjänst 50%
    Granted Granted
    application started: 2012-05-28 , Applicant: Carl-Johan Carlhäll, Fysiologiska kliniken, Hjärt- och medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Världen över är hjärtkärlsjukdom ledande orsak till dödlighet och en enorm sjukvårdsbörda. Vid kardiovaskulär avbildning mäts idag det som är tekniskt möjligt i förhållande till de medicinska frågeställningarna. Huvuduppgiften för hjärtkärlsystemet är att vidmakthålla ett flöde av blod ut till vävnaderna. Medan detaljerade mätningar baserade på morfologi används rutinmässigt, har vi fortfarande endast begränsade metoder som utgår från själva blodflödet (BF). Vid ett flertal hjärtsjukdomar har ett förändrat BF-mönster i vänster kammare (VK) observerats, och dessa förändringar verkar bidra till skadlig omformning av VK. Tidgare metoder har inte möjliggjort mätning av det tidsvarierande och tredimensionella (tid+3D = 4D) BF i VK. Under det senaste decenniet har vår forskargrupp systematiskt studerat intrakardiellt BF. Nyligen har vi skapat en unik magnetresonans (MR) baserad metod som möjliggör kvantifiering av 4D BF-organisation i VK.
Huvudhypotesen är att förändring av det normala, välorganiserade BF-mönstret i VK påverkar hur effektivt blodet flödar genom VK, och att detta mått utgör en bättre definition på VK-funktion än konventionella mått. Vi ämnar bestämma VK BF-organisation och pumpeffektivitet hos friska och hjärtsviktspatienter, under olika hemodynamiska betingelser. 4D BF-data samlas in med en 1,5T MR-kamera. BF i VK separeras i olika komponenter, vars volym, distribution och rörelseenergi kvantifieras. Även ultraljudsdata samlas in.
Preliminära data visar att det i normala VK välorganiserade BF är förändrat i funktionsnedsatta VK hos hjärtsviktspatienter, och att detta förändrade BF-mönster påverkar förmågan till ett effektivt pumparbete. Mätning med fokus på BF har potential att bidra inte bara till vår kunskap om patofysiologi och diagnostik, utan även till individualisering och optimering av behandling (pacing- och kirurgiska strategier), något som kan leda till minskade sjukvårdskostnader och bättre livskvalitet för patienter med hjärtsjukdom.

Rapport vid projektets avslutande

Datum för rapport

2012-05-30

Typ av rapport

Vetenskaplig lägesrapport, fortsättningsansökan

Resultat

Då den kliniska tillvaron på Fysiologiska kliniken inte möjliggjorde 50% forskningsaktivitet under 2010 och första halvåret 2011 fick jag medgivande från Er (beslut från ALF-gruppen 2009-12-02) att förlägga forskningstiden under 2010-2012 istället. Under senaste året har jag dock haft möjlighet att ha 50% forskningsaktivitet, vilket jag även fortsättningsvis kommer att ha.

Från 2010- tom idag har forskningsverksamheten i stora drag utvecklats enligt upplagd plan:

Vi har utvecklat och validerat en ny semi-automatisk analysmetod för 4D (3D + tid) blodflöde. Metoden är användarvänlig och möjliggör bestämning av volymer, distribution och rörelseenergi av olika funktionella blodflödeskomponenter i vänsterkammare. Denna unika metod har blivit ett genombrott för blodflödes-baserad hjärtfunktionsbedömning. Bl a har den erhållit pris för bästa vetenskapliga arbete på Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte både 2011 och 2012, samt även fått mycket uppmärksamhet internationellt.

För att lättare kunna införa denna 4D flödes-metod i kliniskt rutinarbete har vi under de senaste året även utvecklat och utvärderat en ny teknik för datainsamling. Nyligen publicerade resultat visar att med denna teknik kan tiden för datainsamling minskas två till tre gånger utan att påverka datakvaliten. Detta är ett mycket viktigt steg mot klinisk användning då tidigare begränsning framförallt berott på den alltför långa insamlingstiden.

Nya data visar också för första gången att blodflödesmönstren i förstorade och funktionsnedsatta vänsterkammmare hos patienter med hjärtsvikt är märkbart förändrat jämfört med det välorganiserade flödesmönstret i vänster kammare hos friska försökspersoner. Detta rubbade flödesmönster minskar kammarens pumpeffektivitet och är relaterat till förstorade och formförändrade hjärtan. I vänsterkammare hos hjärtsviktspatienter har vi även sett en en ökad re-cirkulerande blodvolym (residualvolym) med låga flödeshastigheter. Bedömning av dessa patologiska flödesmönster skulle kunna användas som risk-stratifiering för bildning av tromb (blodpropp) i vänsterkammare.

Vi har även för första gången lyckats att visualisera och kvantifiera 4D blodflödesmönster och punpeffektivitet i höger hjärtkammare. Preliminära resultat från högerkammarpatologi (pulmonell hypertension) visar att pumpeffektiviteten är nedsatt och att den re-cirkulerande blodvolymen i kammaren är ökad. Avseende höger kammare är medfödda hjärtfel (GUCH) en patientgrupp där tillämpningen av vår metod ser mycket lovande ut.

Avseende forskningshandledning har jag i år blivit huvudhandledare till en doktorand (Jakub Zajac). Angående bi-handledarskap har en doktorand (Henrik Haraldsson) disputerat hösten 2010 och två andra doktorander (Jonatan Eriksson och Sven Petersson) har båda haft sina halvtidskontroller under 2011. Dessa doktorander har eller är mer eller mindre involverade i aktuellt projekt. From i år är jag även handledare åt en post-doc (Georgia Varelogianni).

(Enligt Agneta Linghag var det ok att skriva samma sak här som i "Beskrivning av progressen i projektet" i fortsättningsansökan)

Diskussion

Var god se "Resultat" ovan

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Enligt Agneta Linghag var det ok att endast rapportera publikationer i fortsättningsansökan. Dessa rapporterade publikationer avser endast de som är relaterade till aktuell ansökan under de senaste 2,5 åren.

Decision

Decision date: 2013-02-27

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
38000 x 1,5 x 6 x 2 = 684000 SEK684 000684 000 
Lönejustering
Lönejustering 2010-09 grundlön 47000 kr per månad
Lönejustering 2011 grundlön 65000 kr per månad
Lönejustering 2012 grundlön 66000 kr per månad
0441 145 
sum684 0001 125 145 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: ALF forskartjänst

Contributes with 1125145 SEK


The Next Generation of Imaging for the Assessment of Cardiovascular Disease: Focus on Blood Flow | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/58991