Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapi | Application
Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapi
Registration number: LIO-61001
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Curt Peterson, 2009-05-27
Professional title at the time of application: Professor/överläkare
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk farmakologi (HU-delen) och Onkologiska kliniken (landstingstjänstgöringen)
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Curt Peterson
Professor/överläkare, Avdelningen för klinisk farmakologi

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Målsättningen är att kunna individualisera kemoterapin vid maligna sjukdomar och andra tillstånd t ex inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatoid artrit baserat på analyser av konstitutionella skillnader i läkemedelsmetaboliserande enzymer och transportproteiner. Vi kartlägger betydelsen av Single Nucleotide Polymorfisms (SNPs) med hjälp av Pyrosekvensering hos oss och storskaligt i samarbete med KTHs genomcenter (professor Joakim Lundeberg).
Vi arbetar främst med ovarialcancer (samarbete med NSGO), lungcancer (EU-projekt), barn-ALL (svensk-danskt samarbete) och inflammatorisk tarmsjukdom. Vid ovarialcancer där paklitaxel(i kombination med karboplatin)är standardbehandling genotyper vi för det polymorfa enzymet CYP2C8 och transportproteinet P-gp samt fenotypar för CYP3A4 och korrelerar till effekter och biverkningar av behandlingen i en prospektiv studie som omfattar ca 100 patienter. Vid lungcancer leder sökanden en workpackage inom ett EU-projekt med uppgift att identifiera genetiska faktorer av betydelse för biverkningar vid platinumbaserad kemoterapi (storskalig screening i samarbete med KTH). Vid tiopurinbehandling av barn-ALL och inflammatorisk tarmsjukdom vet vi att brist på det polymorfa enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT)leder till svåra biverkningar vid normaldosering. Vårt laboratorium har blivit ett nationellet centrum för monitorering av tiopurinbehandling med feno- och genotypning av TPMT inför behandlingsstart samt bestämning av metabolitkoncentrationer under behandling (ca 2000 prover per år). Vi gör i cellkulturer mekanistiska studier om betydelsen av andra metaboliska vägar för effekter av tiopuriner med hjälp av bl a si-RNA teknik och expressionsarrayer. Vid behandling av barnleukemi studeras ocså betydelsen av polymorfier i "reduced folate carrier" för effekterna av metotrexat.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet genomfördes vid vår terminsvisa forskningskonferens med deltagande av gastroenterologer och laboratorieforskare inom tiopurinprojektet denna gång även med internationellt deltagande från Newcastle (Christopher Redfern och Sally Coulthard).
Tillsammans med medarbetarna gick vi då igenom projektdelarna (inkomna prover för farmakogenetiska analyser av TPMT och metaboliter, identifierade variantalleler, mekanistiska studier på cellinjer av metaboliska vägar etc). Sven Almer informerade samtidigt om pågående kliniska studier (kombination tiopurin med allopurinol, studier av individer med "skev" metabolism.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapi | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61001