Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. | Application
Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie.
Registration number: LIO-61021
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Ulf dahlström, 2009-05-27
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: Kardiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2011-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ulf dahlström
Professor, överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett växande problem som trots optimal behandling medför ökad dödlighet och nedsatt livskvalitet. Behandlingen av patienter med hjärtsvikt styrs av patientens symptom och fynd vid undersökningen. Ämnen i form av natriuretiska peptider utsöndras i blodet vid belastning på hjärtmuskeln. Sannolikt är mätning av koncentrationen i blodet av dessa ämnen ett bättre mått på graden av hjärtsvikt och ett bättre instrument att styra hjärtsviktbehandlingen. BNP, ett sådant ämne har visats i en liten studie en tendens att minska dödligheten såväl som sjukligheten i hjärtsvikt om behandlingen styrs med hjälp av koncentrationen i blodet av BNP. Syfte: Att utvärdera om behandling styrd utifrån plasmanivåer av BNP resulterar i förlängd överlevnad och mindre sjukhusvård jämfört med konventionell behandling. Meod: 270 patienter med kronisk hjärtsvikt och förhöjda nivåer av BNP i blodet lottas till en av två typer av behandling. Den ena där behandlingen styrs av koncentrationen i blodet av BNP och den andra där behandlingen styrs av de kliniska symptomen eller fynden. Studien görs på 24 sjukhus. Betydelse: Om studien blir framgångsrik och visar en skillnad i dödlighet, sjuklighet och/eller klinisk försämring efter behandling styrd av koncentrationen i blodet av BNP innebär detta en mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Samtliga forskare inom IMH:s avdelningar KVM och Läfo samt kliniker på Hjärt-Medicincentrum är inbjudna till de regelbundet återkommande Ventenskapliga Forum. P.g.a. att detta är ett attraktrivt forum för vetenskapliga seminarier kunde ej plats beredas förrän 26/1.
Planerat seminarium har titeln: Personalized Medicine in patients with heart failure.

Huvudarbetet för detta projekt är inskickat för ställningstagande till publikation under senhösten 2010 och arbete 2 där pågår manusbearbetning och färdigställande.
Arbete 3 och 4 är även planerade för att ingå i doktoranden Patric Karlströms doktorsavhandling

Baserat på resultaten ifrån detta projekt har vi startat ett nytt projekt som en fortsättning på det tidigare där vi avser att försöka kartlägga bakomliggande mekanismer till varför vissa patienter svarar på rekommenderad behandling och vissa inte. Detta för att ytterligare närma oss konceptet individuell behandling, baserat på skillnader i svar på biomarkörer, epidemiologiska karakteristika och skillnad i genetiska riskmarkörer

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61021