Survival strategies of Mycobacterium tuberculosis infecting human macrophages
-replication, latency and interaction with the host macrophage- | Application
Survival strategies of Mycobacterium tuberculosis infecting human macrophages
-replication, latency and interaction with the host macrophage-

Registration number: LIO-61281
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Maria Lerm, 2009-05-28
Professional title at the time of application: Biolog, Forskarassistent
Work place at the time of application: Avd. för medicinsk mikrobiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Maria Lerm
Biolog, biträdande professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Tuberkelbakterien, bakterien som orsakar tuberkulos (tbc), skördar 1,6 miljoner människoliv årligen, och de senaste årens larmrapporter om antibiotikaresistent tbc gör sjukdomen till ett globalt hot. Tuberkelbakterien överlever inuti vita blodkroppar, vars förmåga att döda bakterier hämmas. Bakterierna kan dels föröka sig inne i sina värdceller, men också övergå i ett vilande (latent) tillstånd, som gör att en infekterad individ kan bära på infektionen under många år. Detta latenta tillstånd hos bakterien gör den otillgänglig för behandling med antibiotika, vilket medför att patienter med tuberkulos måste behandlas under mer än ett halvår, vilket medför stor risk för resistensbildning. Ett viktigt forskningsmål idag är, förutom utveckling av ett effektivt vaccin, att finna möjligheter att förkorta behandlingstiden. För att kunna göra det, måste man hitta läkemedel som angriper den latenta formen. Vi har nyligen upptäckt att tuberkelbakterier inom loppet av två dagar efter upptag av makrofager,förekommer som två populationer, varav en uppvisar egenskaper som påminner om latens. Den banbrytande upptäckten karaktäriseras nu genom experimentell infektion av vita blodkroppar med tuberkelbakterier, där bakteriernas tillväxt studeras med en unik metod som vi har utvecklat. Denna metod, som medger s.k. medium-throughput screening, kommer att användas för att tillsammans med ett svenskt företag påbörja sökandet efter läkemedelskandidater som hämmar tuberkelbakteriens förmåga att etablera sig i värdcellen. Eftersom värdcellen inkluderas i metoden, finns möjlighet att finna läkemedelskandidater med annan verkningsmekanism än antibiotika, till exempel ämnen som förstärker värdcellens antimikrobiella verkan, eller ämnen som förhindrar bakteriens förmåga att orsaka sjukdom. Sammanfattningsvis avser projektet att öka kunskapen om tuberkulos och möjliggöra upptäckten av nya läkemedel som ett led i kampen mot det globala hälsoproblem som sjukdomen idag utgör.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Under seminariet beskrevs den pågående forskningen inom projektet som innefattar studier av patientmaterial¨, både tuberkulospatienter och patienter med krionisk inflammatorisk sjukdom. Makrofager isokerade från den sistnämnda patientgruppen har en bättre förmåga att kontrollera experimentell tuberkulosinfektion, och slutsatsen kan dras att det beror på en aktiverande mutation hos dessa patienter, som ger en överaktivering av makrofagfunktioner. I lungmakrofager från tuberkulospatienterna däremot, växer bakterierna mer okontrollerat, och i vissa fall har en förbättrad kontroll av infektionen genom samtidig stimulering med vitamin D. Presentationen mottogs med stort intresse i det fullsatta seminarierummet, vilket yttrade sig som en rad frågor till talaren.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Survival strategies of Mycobacterium tuberculosis infecting human macrophages
-replication, latency and interaction with the host macrophage- | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61281