Lärares reflektioner vid portfolioskrivande | Application
Lärares reflektioner vid portfolioskrivande
Registration number: LIO-61491
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Elaine Sjögren, 2009-05-28
Professional title at the time of application: Universitetslektor
Work place at the time of application: IHS; Avd för Socialmedicin och Folkhälsovetenskap
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Elaine Sjögren
Universitetslektor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Många lärosäten i Sverige använder pedagogisk portfölj som dokumentationssätt för att visa på kvalitet i pedagogisk skicklighet.
Utifrån en pilotundersökning där ca 15 lärare, huvudsakligen från Hälsouniversitet vid Linköpings Universitet, deltog och träffades vid fyra fysiska möten, november 2007 – april 2008, för att diskutera och reflektera över varandras ePortfolios och vilket stöd för det egna lärandet som erbjudits framkommer att det krävs stöd av olika slag för att komma igång att skriva sin portfolio (opublicerad data). Det krävs tid, att man känner stöd av att vara i grupp, man behöver en struktur samt att någon säger att man måste. Eportfolioprojektet visade också att skrivprocessen i sig ger reflektion och många upplevde en kraft i att synliggöra sina meriter. Utifrån detta projekt kommer guidelines att utvecklas för hur en pedagogisk portfölj skulle kunna struktureras samt en kurs att utvecklas i att skriva en pedagogisk portfölj för lärare vid Hälsouniversitet, för att stödja lärare att börja skriva sina portföljer samt att läraren ges möjlighet att reflektera över den egna verksamheten enskilt och i grupp. Syftet med föreliggande studie är att studera teman och begrepp som tas upp i de reflektioner och självvärderingar som läraren ges möjlighet att göra i sina portföljer. Innehållet i portföljerna kommer sedan att analyseras med innehållsanalys för att se vilka begrepp som återkommer i portfölj reflektionerna och om några mönster kan ses, samt om dessa skiljer mellan manliga och kvinnliga lärare.

Detta skulle kunna ses som ett led i att börja stimulera dokumentation för våra lärare vid HU och stärka deras självförtroende och lärande, för att i förlängningen öka kompetensen och upprätthålla kvalitet och engagemang. Projektet i sig skulle också hjälpa till att synliggöra och öka medvetenheten om att pedagogisk meritering är viktig samt ge en djupare kunskap förståelse för reflektionens betydelse vid lärande och utveckling

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avses 20092010 
Lönemedel huvudsökande  200h 80 000 
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Overheadkostnader  35% 28000 
Övrigt    
Övrigt    
Övrigt    

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum108 000
Granted sum0

Lärares reflektioner vid portfolioskrivande | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61491