Psykologisk stress och ohälsa hos barn. Stressens roll i uppkomsten av fetma, sömnstörningar och diabetesrelaterad autoimmunitet. Ett delprojekt inom ABIS. | Application
Psykologisk stress och ohälsa hos barn. Stressens roll i uppkomsten av fetma, sömnstörningar och diabetesrelaterad autoimmunitet. Ett delprojekt inom ABIS.
Registration number: LIO-61511
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Anneli Frostell (fd. Sepa), 2009-05-28
Professional title at the time of application: Fo ass
Work place at the time of application: Inst. för klinisk och experimentell medicin, avd. för pediatrik, Hälsouniversitetet Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-11-03
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anneli Frostell (fd. Sepa)
Universitetslektor, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Långvarig stress är negativt för hälsan.

Syftet är att undersöka vilken roll psykologisk stress spelar i uppkomsten av fetma (global epidemi), sömnstörningar (hos 25-30% av alla barn) och typ 1 diabetes (T1D; världens näst högsta incidens i Sverige). Det långsiktiga syftet är att kunna förebygga och gradvis minska incidensen av dessa allvarliga tillstånd hos barn, vilket skulle ha mycket stor mänsklig och samhällelig (även ekonomisk) betydelse.

Ökad fetmängd ökar kraven på metabolismen, ökar risken för T1D och är en hälsofara på sikt. Sömnproblem bidrar till glukosintolerans och fetma, samt ökar risken för ohälsa i vuxen ålder. Faktorer som minskar insulinkänsligheten (ex fetma, stress) bör studeras som riskfaktorer för utveckling av T1D. Stress är överrepresenterat innan T1D diagnos. För att förebygga diabetes krävs kunskap om faktorer som bidrar till den bakomliggande autoimmuna processen. Viss stress tycks kopplad till just denna process tidigt i livet.

Studierna planeras inom ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), en prospektiv studie som avser följa ca. 17 000 barn från födelsen till tonåren. Stress (ex svåra livshändelser, föräldrastress), fetma och sömn studeras med frågeformulär ifyllda vid barnets födelse, 1, 2.5, 5.5 och 8 års ålder. Uppföljningar vid 11 och 14 år planeras. Autoantikroppar (GAD och IA-2) bestäms i blodprover. Intressanta resultat tyder på koppling mellan stress och såväl fetma, sömnstörningar som autoimmunitet hos barn.

Rent konkret skulle våra resultat, inom en 10 års period, kunna användas för att motivera stressreducerande preventiva program för föräldrar till barn med ökad risk för diabetes och föräldrautbildning för en bredare målgrupp för att minska föräldrastress. Dylika insatser borde bidra till att minska stressen hos föräldrar, vilket torde leda till bättre psykisk/fysisk hälsa för barnen under uppväxten och därmed en bättre grund för vuxen hälsa.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Ett forskningsseminarium hölls för forskar- och läkargruppen på pediatrik den 4 maj, 2010. Vid detta seminarium diskuterades även samverkan mellan klinik och preklinik.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Psykologisk stress och ohälsa hos barn. Stressens roll i uppkomsten av fetma, sömnstörningar och diabetesrelaterad autoimmunitet. Ett delprojekt inom ABIS. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61511