Patient education in connection with hip or knee replacement - evaluation and a European comparison | Application
Patient education in connection with hip or knee replacement - evaluation and a European comparison
Registration number: LIO-61941
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Mitra Unosson, 2009-05-28
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, HAV
Last updated / corrected by: Mitra Unosson, 2016-12-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

The purpose of this project is to describe patient education of orthopedic patients and their significant others in connection with hip or knee replacement, to analyse the relationship between patients’ expected and received empowering knowledge, the recovery process and quality of life, and to evaluate the differences between seven European countries participating in the project. Another purpose is to evaluate patient education from the perspective of nurses. The samples will consist of patients (n=300), significant others (n=300) and nurses (n=120). The empirical data will be collected using structured questionnaires at three different times: prior to admission, at the end of surgical treatment and six months later. Data from the nurses, working at the same wards as patients, will be collected when patient recruitment is completed. The patients will be assessed regarding expected and received empowering knowledge (bio-physiological, functional, experiential, ethical, social, and financial dimensions of knowledge), recovery, health-related quality of life, patient satisfaction, self-care, contacts with health care and costs. Understanding patients’ and significant others’ needs for knowledge allows for the further development of educational programmes designed to foster empowerment, improved recovery and quality of life in patients with hip and knee replacement. The theoretical model of empowering knowledge can also be used to structure educational programmes and to guide research.

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avses 201020112012
Lönemedel huvudsökande 000
Lönemedel medarbetarePhD student450450450
Lönemedel medarbetaredata collector Norrköping and Jönköping414200 
Lönemedel medarbetare10% (inkl LKP): E Eriksson P Tingström K Berg216216216
Overheadkostnader30% of all kosts369304244
ÖvrigtQuestionaires Letters Room office150150150
Övrigt    
Övrigt    

Rapport vid projektets avslutande

Resultat

Det övergripande syftet med projektet var att beskriva patientutbildning i samband med planerad operation av höft- eller knäprotes ur patientens perspektiv och jämföra patientutbildning mellan flera sjukhus i Europa. Ett annat syfte var att analysera samband mellan patienternas förväntade och erhållna kunskaper före och efter operation och tillfredställelse med vården.

I studien inkluderas 1634 patienter från sju länder, Cypern, Finland, Grekland, Island, Litauen, Spanien och Sverige. Patienterna bedömdes med avseende på förväntade kunskaper före operation och förvärvade kunskaper efter operation med hjälp av frågeformulär. Den kunskap de tillfrågades om bygger på en teoretisk modell om ”empowering knowledge” som omfattar kunskaper om sjukdom och behandling och möjligheter att kontrollera upplevda problem (fysiologisk kunskap), kunskaper för att kunna fungera i vardagen (funktionell kunskap) och sitt sociala sammanhang (social kunskap), kunskaper för att kunna känna sig unik och respekterad i vårdsituationen (etisk kunskap), kunskaper om ekonomiska möjligheter för att klara vård och behandling (ekonomisk kunskap) och kunskaper om att använda sina erfarenheter för att klara egenvård (erfarenhets kunskap).

Resultat
Två tredjedelar av patienterna var kvinnor (62 %). Medelåldern var 67 år med en variation mellan 25 och 91 år. Förväntningarna på kunskaper före operation var höga med högst förväntningar på kunskaper om sjukdom, behandling och komplikationer och lägst förväntningar på social- och erfarenhetskunskap. Förväntningarna på kunskap var högst bland patienterna från Sverige och Grekland och lägst bland patienterna från Spanien och Cypern. Den erhållna kunskapen värderad vid utskrivningen var lägre än den förväntade kunskapen inom alla kunskapsområden. Den minsta skillnaden mellan förväntade och erhållna kunskaper var om sjukdom och behandling och den största skillnaden var inom kunskaper om finansiella och sociala aspekter som rörde patienternas vård och behandling. Diskrepansen mellan förväntade och erhållna kunskaper var relaterad till utbildning och depressiva symptom före operation. Den viktigaste faktorn för uppfyllandet av kunskapsförväntningar var möjligheten att utnyttja kunskapen hos läkare och sjuksköterskor och patienternas preferenser för att skaffa information. Patienterna rapporterade hög grad av tillfredsställelse med vården med undantag hur deras närstående var involverade i vården.

Patienter har höga förväntningar på kunskaper i samband med planerad operation med höft- eller knäprotes. För att möta dessa förväntningar kan krävas nya utbildningsstrategier för både patienter och deras närstående.

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Klemetti S, Leino-Kilpi H, Cabrera E, Copanitsanou P, Ingadottir B, Istomina N, Katajisto J, Papastavrou E, Unosson M, Valkeapää K. Difference between received and expected knowledge of patients undergoing knee or hip replacement in seven European countries. Clin Nurs Res. 2015 Dec;24(6):624-43. doi: 10.1177/1054773814549992. Epub 2014 Sep 17.

Valkeapää K, Klemetti S, Cabrera E, Cano S, Charalambous A, Copanitsanou P, Ingadottir B, Istomina N, Johansson Stark Å, Katajisto J, Lemonidou C, Papastavrou E, Sigurdardottir AK, Sourtzi P, Unosson M, Zabalegui A, Leino-Kilpi H. Knowledge expectations of surgical orthopaedic patients: a European survey. Int J Nurs Pract. 2014 Dec;20(6):597-607. doi: 10.1111/ijn.12189.

Ingadottir B, Johansson Stark A, Leino-Kilpi H, Sigurdardottir AK, Valkeapää K, Unosson M. The fulfilment of knowledge expectations during the perioperative period of patients undergoing knee arthroplasty - a nordic perspective. J Clin Nurs. 2014 Oct;23(19-20):2896-908. doi: 10.1111/jocn.12552. Epub 2014 Jan 30.

Johansson Stark A, Ingadottir B, Salanterä S, Sigurdardottir A, Valkeapää K, Bachrach-Lindström M, Unosson M. Fulfilment of knowledge expectations and emotional state among people undergoing hip replacement: a multi-national survey.Int J Nurs Stud. 2014 Nov;51(11):1491-9. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.03.006. Epub 2014 Mar 30

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum97 000
Granted sum75 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: ALF - Medel för Pedagogisk forskning

Contributes with 75000 SEK


Patient education in connection with hip or knee replacement - evaluation and a European comparison | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/61941