Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spouses | Application
Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spouses
Registration number: LIO-62051
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Anna Strömberg, 2009-05-29
Professional title at the time of application: sjuksköterska, universitetslektor
Work place at the time of application: Institutionen för Medicin och Vård, avd för omvårdnad
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-11-03
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anna Strömberg
sjuksköterska, professor, Medicinska fakulteten, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Syftet med studien var att utvärdera effekterna av en intervention med utbildning och psykosocialt stöd till patienter med kronisk hjärtsvikt och deras anhöriga med avseende på: (1)Patientens sjukhusvårdskonsumtion och överlevnad (2)Patienten och partnerns livskvalitet, psykiska välbefinnande, kunskap och upplevda kontroll (3)Patientens egenvårdsförmåga (4)Partnerns upplevda börda av att vårda.

Metod
Ett par (patient och en sammanboende partner)randomiseras till kontrollgrupp eller interventionsgrupp. I kontrollgruppen får patienten sedvanlig vård och behandling och paret får sedvanlig information om hjärtsvikt. I interventionsgruppen får paret tillägg av muntlig individuell utbildning via hjärtsviktssjuksköterska i kombination med en interaktiv datorutbildning om hjärtsvikt. Utbildningen syftar till att ge kunskap för att kunna bedriva effektiv egenvård. Förutom utbildning får paret stödsamtal med hjärtsviktsjuksköterska. Olika situationer som skapar stress och förslag på lösningar diskuteras samt parets relation och ömsesidiga behov av stöd. Samtal och utbildning ges vid 3 tillfällen - 2, 6 och 12 veckor efter utskrivning.

Mätningar av livskvalitet, psykiskt välbefinnande, kunskap, egenvårdsförmåga, upplevd börda och kontroll görs med validerade instrument vid baseline, efter 3, 12 och 24 månader. Överlevnad och sjukvårdskonsumtion utvärderas efter 24 månader.
Studieinklusion är nu avslutad och 135 par har inkluderats. Två manuskript är inskickade: Ett som redovisar partnerns upplevda vårdbörda och ett som fokuserar på partnernas livskvalitet i jämförelse patienterna och med en ålder- och könsmatchad referensgrupp. Resultat av interventionens 3 månaders uppföljning kommer att bearbetas under hösten.

Vi gör även en uppföljningsstudie "Nutriheart" med samma patientgrupp, där syftet är att (1) undersöka näringsintag, kroppssammansättning och energiomsättning och att (2) testa en intervention med kostrådgivning till patienter med kronisk hjärtsvikt.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Vid seminariet sammanfattade Susanna Ågren resultaten från sina 3 delstudier i den avhandling som hon ska försvara 3 juni 2010.
I den första delstudien studerades vilka faktorer som var relaterade till upplevd vårdgivarbörda när patienten försämrades i sin hjärtsvikt. Ökad vårdgivarbörda hade ett samband med att patientens fysiska hälsa försämrades, partners mentala hälsa var dålig och den upplevda kontrollen över hjärtsjukdomen var låg. Vårdgivarbördan upplevdes som måttlig hos 30% av partners.
Syftet i delstudie 2 var att jämföra hälsorelaterad livskvalitet, kvalitetsjusterade levnadsår, depressiva symtom, upplevd kontroll över hjärtsjukdomen och kunskap hos patienter med kronisk hjärtsvikt och deras partners. Vi jämförde även livskvalitet och kvalitetsjusterade levnadsår hos partners med en ålders- och könmatchad referensgrupp. Patienterna hade lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med deras partners utom i mental hälsa och lägre kvalitetsjusterade levnadsår i förhållande till sina partners. Mental hälsa var lägre hos partners i jämförelse med referensgruppen. I övrigt var det ingen skillnad mellan partners och referensgruppen i hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterade levnadsår. Patienterna hade mer depressiva symtom än sin partner. Det var ingen skillnad i upplevd kontroll över hjärtsjukdomen eller kunskap i kronisk hjärtsvikt mellan patienter och partner.
Sista delstudiens syfte var att utvärdera effekterna av utbildning och psykosocialt stöd till patienter med kronisk hjärtsvikt och deras partners. Efter 3 månader hade den upplevda kontrollen förbättrats hos patienter, men inte hos partners. Det fanns inga andra skillnader mellan kontroll och interventionsgruppen med avseende på hälsorelaterade livskvalitet och depressiva symtom. Det fanns heller inga skillnader i egenvårds beteende hos patienter och partners upplevda vårdgivarbörda.

Deltagare:Peter Wodlin, Ebo de Muinck, Erik Lundqvist, Sören Berg, Monthir Altetlawi

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spouses | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/62051