Stress och Stroke, SoS studien | Application
Stress och Stroke, SoS studien
Registration number: LIO-62341
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Kerstin Ekberg, 2009-05-29
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Linköpings universitet, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR)
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kerstin Ekberg
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Stroke är en av Sveriges folksjukdomar. Årligen insjuknar ca 30 000 personer i stroke, ca 65% av de insjuknade är yngre än 65 år. Andelen insjuknade bland personer i yrkesverksam ålder tycks öka, främst i delar av landet som tidigare har haft en låg förekomst av stroke. Östergötland har visat en ökning främst bland kvinnor. Stress kan inte uteslutas vara en bidragande orsak och traditionella riskfaktorer för stroke som hypertoni, rökning, diabetes, låg fysisk aktivitet, hereditet, övervikt kan potentieras av stress.
Stroke är en samhällsekonomiskt dyr sjukdom, den totala samhällskostnaden beräknade år 2000 till 12,4 miljarder och sannolikt är de högre idag. Av många skäl är det således betydelsefullt att identifiera riskfaktorer för stroke för att kunna förebygga insjuknande och för att utveckla och förbättra strokedrabbades möjligheter till återgång i arbete.

Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det finns ett samband mellan förhållanden i arbetet, stress, och en ökad risk för att insjukna i stroke bland yrkesverksamma. Sådana samband är väl etablerade för hjärtinfarkt, medan kunskapen om samband mellan arbetsrelaterad stress och stroke är liten.

Studien är en multi-center fall-kontroll studie där 200 förstagångsinsjuknade i stroke i åldrarna 30-65 år konsekutivt inhämtas från fyra universitetssjukhus i Sverige, två kontroller som matchas på ålder och kön dras ur respektive sjukhus baspopulation slumpmässigt. För varje fall och kontroll samlas data om bakgrundsvariabler, arbetsförhållanden, livsstilsfaktorer, tidigare behandling för hypertoni, diabetes mellitus, medicinering, hereditet samt tidigare hjärt-kärl sjukdomar.

Studien är nu i slutfasen av datainsamling och 3-månaders uppföljning avseende rehabiliteringsåtgärder, och förväntas ge kunskap om viktiga riskfaktorer för stroke, liksom om behov av primär- och sekundärprevetiva åtgärder.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Bakgrund
Vissa studier pekar på att incidensen stroke ökar i den arbetande befolkningen, särskilt bland kvinnor. Totalt drabbas ca 30 000 personer per år i Sverige av sin första stroke, av dessa är ca 20% yngre än 65 år. Metod och material
Den nu aktuella studien är en multicenter fall-kontroll studie av riskfaktorer för stroke i åldrarna 30-65 år.De medverkande klinikerna är strokeenheterna i Malmö-MAS, Göteborg-Saglgrenska, Umeå samt Linköping. Nyinsjuknade stroke har rekryterats från dessa fyra enheter, till varje fall har två ålders- och könsmatchade kontroller hämtats från respektive sjukhus upptagningspopulation.

Totalt rekryterades 285 fall som uppfyllde studiens inklusions kriterier. Av dessa avstod 8% från att delta i studien och 23% var ej i arbete. Totalt bygger därför studien på 198 fall med förstagångs stroke och 396 kontroller som matchats på ålder, kön och som är i arbete.

Samtliga fall och kontroller fyllde i ett frågeformulär omfattande frågor om hälsovariabler av relevans för insjuknande i stroke, livsstilsfrågor, coping-förmåga, samt väletablerade frågebatterier om stress i arbetet.

Data analyserades med univariat och multivariat logistisk regression.

Resultat
Med hänsyn tagen till demografiska uppgifter och medicinska/biologiska riskfaktorer för stroke framträder stress i arbetet, mätt med krav-kontroll modellen, som en signifikant riskfaktor för att drabbas av stroke. Att vara berörd av eller involverad i konflikter på arbetsplatsen visade sig dessutom vara en stark signifikant riskfaktor för att drabbas av stroke.

Konklusioner
Stress i arbetet och att vara berörd av konklikter på arbetsplatsen är signifikanta riskfaktorer för stroke, med hänsyn tagen till traditionella biologiska/medicinska riskfaktorer.

Vid seminariet, där de olika kliniker som medverkat i datainsamlingen deltog, diskuterades konskekvenserna av resultaten för förebyggande arbete, liksom betydelsen av att diskutera patienternas arbetssituation i det kliniska arbetet.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Stress och Stroke, SoS studien | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/62341