Hur och vad lär sig studenter, när datoriserad simulering används i färdighetsträning? | Application
Hur och vad lär sig studenter, när datoriserad simulering används i färdighetsträning?
Registration number: LIO-63641
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Eva Johannesson, 2009-06-01
Professional title at the time of application: Universitetsadj., sjukgymnast
Work place at the time of application: Ped. Centrum, IMH, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Eva Johannesson
Universitetsadj., sjukgymnast, -

Projektinformation

Sammanfattning

Introduktion

Ansökan avser bidrag till forskningsprojekt inom Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar för bearbetning av insamlat material samt publicering i en vetenskaplig tidskrift inom ’health’ eller ’nurse education’.

I augusti 2008 öppnade Hälsouniversitetets, HUs, kliniska träningscentrum Clinicum. Verksamheten vid Clinicum är en ny utmaning för HU i att utveckla PBL som pedagogiskt förhållningssätt och interprofessionellt lärande, IPL, som förberedelse för teamarbete. Hösten 2009 kommer Landstingets, LiÖs, del av Clinicum att tas i bruk. Förutom en miljö för traditionell färdighetsträning inreds båda delarna av Clinicum med simuleringsutrustning av olika slag. Redan nu sker ett omfattande samarbete mellan HU och LiÖ, där studenter på olika nivåer och personal kan lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans över professionsgränser. Det är en pedagogisk utmaning att ta tillvara de möjligheter, som har skapats i ett gemensamt Clinicum.

I en tidigare studie har simuleringsverktyget CathSim använts för att studera vad som gynnar respektive inte gynnar lärandet. CathSim simulerar venkateterisering och studien genomfördes inom ordinarie färdighetsträning vid sjuksköterskeprogrammet i Norrköping vårterminen 2005. I resultatet kunde utmärkande pedagogiska kriterier identifieras såsom "motivation, variation, realism, meningsfullhet, och återkoppling", "trygg miljö, möjlighet till upprepad träning och aktivt och självständigt lärande, interaktiv multimedia och ett simuleringsverktyg som är användarvänligt".

Ett av de identifierade områdena var betydelsen av realism för att skapa motivation och göra träningssituationen meningsfull. I resultatet framkom att realismen i den simulerade färdighetsträningen måste svara mot hur lärandet sker med hjälp av kroppens sinnen. De identifierade pedagogiska kriterierna kan vara användbara inom all färdighetsträning i studentcentrerade sammanhang oavsett utbildningsprogram och nivå.

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avsesHöstterminen 20092009--
Lönemedel huvudsökandeArbetstid 1 månad45 000 kronor (inkl. omkostnader)  
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Overheadkostnader26 % (IMH)11 700 kr  
Övrigt    
Övrigt    
Övrigt    

Rapport vid projektets avslutande

Resultat

Resultatet är inte färdigbearbetat.

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Johannesson, E. (1993) Sjukgymnasters uppfattningar av yrkesrollen i förebyggande arbete inom primärvården. Fördjupningsarbete i sjukgymnastik, 10 poäng (41 – 60 p). Karolinska institutet, Stockholms universitet.

Johannesson, E. (1997) Effekten av intensiv träning på benmassa hos kvinnor i fertil ålder. Fördjupningsarbete i sjukgymnastik, 10 poäng (61 – 80 p). Omvårdnadsinstitutionen, Linköpings universitet, FoU-rapport.

Johannesson, E. (1998) Sammanställning. Programutvärdering. Hälsouniversitetets treåriga utbildningar ht 1994 – vt 1997. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Johannesson, E. (1999) Studenters teamarbete vid undervisningsvårdcentral. Utvärdering av ett integrationsprojekt vid Kungsgatans vårdcentral 1998. Integrationsprogrammet vid Hälsouniversitetet. Delrapport nr 3.

Johannesson, E. & Kjellgren, K. (1999) Multiprofessionell utbildning vid undervisnings-vårdcentralen Kungsgatans vårdcentral, Hälsouniversitetet. I Hård af Segerstad, H (red) Här och nu! 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 11 november 1999. CUPs rapportserie Nr 5.

Johannesson, E. (2006) Computer Simulation and Visualization Learning Tools: A Project Regarding Educational Values Related to PBL. In Celebrating the Past by Expanding the Future. The Faculty of Health Sciences, Linköping University 1986 – 2006. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Johannesson, E. (2007) Datoriserad simulering och visualisering inom medicin och vård vid Hälsouniversitetet. Slutrapport till Grundutbildningsnämnden, GUN, Hälsouniversitetet, Pedagogiskt Centrum.

Johannesson, E. (2009) Learning Features in Computer Simulation Skills Training. Nurse Education in Practice. (Submitted)

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum56 700
Granted sum0

Hur och vad lär sig studenter, när datoriserad simulering används i färdighetsträning? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/63641