Biokemiska och kliniska aspekter på taurin | Application
Biokemiska och kliniska aspekter på taurin
Registration number: LIO-6807
Medel för Gästforskare 2006
Application started by: Conny Nordin, 2006-03-23
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: INR/psykiatri Psyk klin US NSC
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-01-31
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Conny Nordin
Professor, IKE/psykiatri Psyk klin US NSC
Taurin är en hämmande aminosyra med oklar klinisk betydelse. Halterna är höga vid födseln för att sjunka
under de första åren i takt med att den hämmande substansen GABA ökar. Psykiatriskt har vi i flera publika-
tioner (1-8) beskrivit biokemin vid sjukligt spelbegär, bl a att taurinomsättningen är rubbad (1,8); bristen på
taurinets hämmande verkan kan möjligen bidra till en reducerad impulskontroll.
Ett problem är att taurinets passage över blod-hjärnbarriären (BBB) är komplex. Vi har nyligen genomfört en
studie i vilken vi samlat blod och spinalvätska från försökspersoner för att kartlägga passagen över BBB. Denna
utvärdering kräver förtrogenhet med taurinets syntes och elimination vilka är extremt komplexa. Professor
Gupta är en internationellt erkänd expert på just detta område och hans delaktighet i analys och tolkning
vore ovärderlig. Parallellt genomför vi en ny studie på sjukliga spelare i vilken vi mäter taurin i blod för
koppling tillvissa genetiska markörer. Detta arbete beräknas pågå under 2006 med interimsanalys under den
period ansökan avser.
Vi avser även att söka initiera en ytterligare studie i samarbete med KK eftersom låga taurinhalter hos gravida
kvinnor antas vara en orsak till spontanabort. Desigen av en sådan studie kräver detaljerad förtrogenhet med
taurinets bakomliggande syntesväg och biokemi.

Rapport

Professor Ramesh C Gupta har under tiden 2006-11-19-2007-02-14 verkat som gästforskare, i allt väsenligt enligt projektplanen.

Mål 1 har till stora delar uppfyllts i det aktuell medarbetare, dr Martin Samulelsson, så gott som färdigställt ett manuskript efter databearbetning under handledning av professor Gupta och undertecknad. Resultat från studien kommer att presenteras vid 16th International Taurine Meeting i Shimoda, Japan 2-5 september 2007 samt vid 20th ECNP Congress i Wien 13-17 oktober 2007. Förenklat kan sägas att sambandet mellan plasma- och CSF-nivåer av taurin förefaller vara synnerligen komplicerat vilket bidragit till svårigheten att utföra korrelationsanalyser med personlighetsdata enligt Mål 3.

Mål 2 har försenats på grund av rekryteringssvårigheter; dock har sex sjukliga spelare och lika många kontroller inkluderats. Ny annonsering kommer att göras. Professor Gupta är delaktig i projektet och kommer att medverka på distans.

Mäl 3. Personlighetsdata finns tillgängliga: Vi bör erhålla accept av Samuelssons första artikel innan analysen slutförs i denna del.

Mål 4. Planering har gjorts tillsammans med professor Gupta. Som ett alternativ har vi även diskuterat och planerat en studie av taurin vid diabetes. Samuelsson avser att fortsätta på dessa spår.

Övrigt
Professor Gupta har uppmärksammat oss på att se samtliga aminosyror som ett spektrum. Vi har till följd därav reanalyserat data från vårt senast gamblingprojekt (referenslistan 7-8) och sammanställt ett manuskript som tillställts internationell tidskrift. I ljuset av erhållna data skall vi senare undersöka hur taurin och de aktuella aminosyrorna samspelar.

Då den internatiopnella litteraturen är ytterst begränsad avseende aminosyror och sjukligt spelbegär har professor Gupta och undertecknad i det närmaste färdigställt en extensiv review över området. Våra data beträffande taurin har där en framträdande plats.

Professor Gupta har även beretts tillfälle att granska fem tidigare rapporterade projekt i vilka aminosyredata inte publicerats. Hans genomgång kommer underhand att leda till fördjupad analys och publicering.

Professor Gupta höll i januari en uppskattad föreläsning om taurin och diabetes.

Sammanfattning
Professor Guptas gästforskarperiod har varit till stor glädje inspiration och nytta. I vissa delar har den planerade forskningen blivit försenad, inte minst på grund av rekryteringssvårigheter av gamblers. Underhand har dock våra perspektiv breddats och fördjupats avseende inte endast taurin utan även aminosyror i allmänhet. I den delen har vi gjort fynd som veterligen aldrig publicerats tidigare. Undertecknad hade förmånen att få föreläsa om taurin och spelbegär vid en internationella kongress i Aten i december. Professor Gupta bidrog till denna föreläsning med konstruktiva synpunkter och kommentarer.

Undertecknad vill härmed framföra ett varmt tack för det generösa anslag som möjliggjorde denna gästforskarperiod.

Slutlig rapport 2007-12-28
Mål 1 har slutförts i och med att ett manuskript färdigställts och inskickats till internationell tidning. Resultaten visar att transporten av taurin från plasma till CSF förefaller vara "fasförskjuten" och att plasmahalten 16.00 har ett avgörande inflytande på CSF-halten nästföljande morgon. Det finns vissa indikationer på att denna transport står under inflytande av CYP2D6. Vi har även presenterat en hypotes om att melatonin kan medverka. I den delen har vi preliminärt reanalyserat CSF-data från C Nordins studie av sjukliga spelare. Det synes som om vår hypotes kan erhålla visst stöd vilket är en helt ny forskningslinje.

Mål 2 pågår och vi har hittills inkluderat 12 spelare och lika många kontroller. Rekryteringen har denna gång var komplicerad av oförklarlig anledning. Projektet torde avslutas under våren 2008.

Mål 3 får vänta till dess arbetet om taurin i plasma och CSF är accepterat.

Mål 4 ligger i träda.

Övrigt
I anslutning till arbetet med taurin rekommenderade professor Gupta att vi skulle analysera aminosyredata från ett projekt om sjukligt spelbegär. Detta skedde och avkastade en publikation som nu accepterats i Neuropsychobiology. Arbetet ger viss vägledning beträffande tolkningen av taurindata.

Intresset för aminosyror, enkannerligen taurin, gjorde att dr M Samuelsson och undertecknad i september deltog i en internationell konferens om taurin i Shimoda, Japan (projektmedel användes ej för detta ändamål). Vi knöt kontakter av betydande värde för den fortsatta taurinforskningen. Tanken var att professor Gupta skulle närvara vid konferensen men han fick tyvärr förhinder.Vi kunde inte som planerat presentera någon poster i Shimoda (databearbetningen blev försenad) men väl vid ECNP-mötet i Wien i oktober. Tilläggas kan att professor Gupta och undertecknad arbetar med en bred review om aminosyror vid spelmani. Denna artikel torde bli färdig under 2008.

Under våren uppmärksammades vårt nyvunna intresse för aminosyror genom att docenten Lars Bjerkenstedt i Stockholm anmälde intresse för samarbete. Genom hans försorg har arbetet under professor Guptas tid här förts in på nya banor, bl a genom att vi fått tillgång till en metodik genom vilken man kan mäta aminosyretransport i fibroblaster (vilket avspeglar transporten över blod-hjärnbarriären). Samarbete har etablerats med specialister i Örebro och ett flertal projekt är på väg att danas. Möjligen kommer professor Gupta att delta i åtminstone något av arbetena.

Sammanfattningsvis har professor Guptas gästforskarperiod varit av inspirerande och stimulerande värde. Ett antal nya forskningslinjer har sett dagens ljus och spin-off-effekterna har även bidragit till att andra projekt kunnat optimeras.

Att vi fått medel över beror på att dr Samuelsson inte kunde beviljas ledighet med hänsyn till personalläget på läkarsidan. Hans insatser har utförts inom ramen för ALF-tid.

Undertecknad vill härmed ytterligare en gång framföra ett varmt tack för det generösa anslag som möjliggjorde denna gästforskarperiod.

Decision

Decision date: 2006-06-15

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Gästforskare
Lön inkl LKP 3 mån á 75000225 000225 000 
Resekostnader
Indien-Sverige tor25 00010 000 
Hyreskostnader
3 mån15 00015 000 
Medarbetare 1
Lön inkl LKP 1 månad (två månader kan täckas av ALF)75 00075 000 
Drift
Genetisk analys av blod prel 25 prover á 100025 00025 000 
sum365 000350 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Gästforskare

Contributes with 350000 SEK


Biokemiska och kliniska aspekter på taurin | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/6807