Immunomodulatory effects exerted by HIV-1 on human Dendritic Cells and their subsequent T cell activation | Application
Immunomodulatory effects exerted by HIV-1 on human Dendritic Cells and their subsequent T cell activation
Registration number: LIO-7194
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Marie Larsson, 2006-05-16
Professional title at the time of application: Assistant Professor/Gästforskare
Work place at the time of application: Molekylär Virologi, IMK
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-12-20
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Marie Larsson
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Hittills har närmare 30 miljoner människor dött p.g.a. HIV pandemin. Den anti-virusbehandling som finns dämpar infektion och utvecklingen av AIDS. Dessvärre är denna behandling livslång, har många biverkningar samt är mycket dyr och finns ännu inte tillgänglig till alla behövande. Optimalt för att stoppa denna epedemi vore ett vaccin som förhindrade HIV-infektionen men idag finns det inget som tyder på att det kommer att finnas inom rimlig framtid. Det vi kan hoppas på för tillfället är en behandling som ger upphov till brett och långvarigt immunsvar bestående av T celler, som kontrollerar infektion. Dendritiska celler (DC) är en av de första celler som HIV träffar på vid sexuell smitta och den cell som initierar vårt första immunsvar mot viruset. Tyvärr är det också DC som är ansvarig för att sprida HIV till de närliggande T celler i lymfkörtlarna vilket leder till infektion och celldöd.

Projekt:
Mitt projekt syftar till att kartlägga de förlopp som är ansvariga för HIV:s effekter på DC immunreglerande förmåga och också på deras T cell aktiverande förmåga.
1: DC:s förmåga att prima HIV-1 specific T celler från icke HIV infekterade individers T celler. 2: Utforska stegen som är involverade i DC’s antigen presentation av HIV antigen. 3: HIV:s effekt på DC-signalering och antigen presenterande funktion ska undersökas i detalj, både på gen-nivå och på protein-nivå. 4: Funktion och kvalite hos T celler som aktiverats från naiva T celler i närvaro av HIV ska undersökas. I alla delprojekt i denna studie ska ett kemiskt-inaktivarat (AT-2 HIV-1) jämföras med infektiöst HIV. Detta kommer att ge mycket värdefull information om AT-2 HIV-1 som används i kliniskaprövningar som vaccin i kombination med ett adjuvant eller med DCs.

Klinisk relevans:
Min förhoppning är de planerade studierna ska ge svar på hur aktivering av HIV-1 specific T celler sker i vår kropp och att de ska ge vägledning hur HIV-1 vaccin/ medicin ska vara konstruerat för att ge optimal effekt.

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

seminarie pa infektionskliniken?

Decision

Decision date: 2006-11-27


Immunomodulatory effects exerted by HIV-1 on human Dendritic Cells and their subsequent T cell activation | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7194