Varför blir inte alla sjuka i vinterkräksjuka | Application
Varför blir inte alla sjuka i vinterkräksjuka
Registration number: LIO-7266
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Lennart Svensson, 2006-05-22
Professional title at the time of application: Prof
Work place at the time of application: HU. IMK. Avd för Molekylär Virologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-09-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lennart Svensson
Prof, HU. IKE. Avd för Molekylär Virologi

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Vinterkräksjukan är en mycket vanlig och smittsam akut virusinfektion som orsakas av norovirus ett virus associerad med omfattande mat och sjukhusutbrott. Det är känt från epidemiologiska studier att 15-20% av en befolkningen i Europa och Nordamerika aldrig eller sällan drabbas av denna sjukdom. Orsaken är okänd och kan inte förklaras i immunologiska termer. Volontär studier från USA har visat på en möjlig koppling till polymorfism i FUT2, en gen belägen på kromosom 19 och som kodar för ett fukosyltransferase. Under 2005 rapporterade vi som första grupp (Thorven et al J Virol. 2005) att individer som bär på en nonsense-mutation i FUT2 genen skyddar mot nosokomiala norovirusinfektioner. En femtedel av både svenska och övriga europeér bär på inaktiva FUT2 gener och kallas för nonsekretors.
Förnärvarande slutför vi studier med Spanska och Danska forskare som visar på samma starka koppling mellan norovirusinfektion och FUT2 polymorfism. Vi avser under 2006-2007 att klargöra om skyddet mot vinterkräksjuka gäller alla genotyper av norovirus. Preliminära data indikerar att så är fallet med 90% av isolaten, ytterliggare virusstammar måste dock karakteriseras genom sekvensering. Vi har under året identifierat de första virusstammarna som är secretor-oberoende. Kapsidproteinet från ett av dessa virus har klonas och sekvenserats, och proteinet ska uttryckas i baculovirus för struktur och receptor studier. Vi avser även att rapportera från vår 3-åriga prospektiva sjukhusstudie i Linköping på norovirus och FUT2.
Betydelse. Vår hypotes är att mottagligheten för ”vinterkräkjuka” beror på genetiska faktorer. Om vår och en Amerikansk grupps hypotes är korrekt skulle detta vara en unik observation eftersom det då är en av de allra första gångerna som skydd mot en vanlig virusinfektion kan spåras till vårt arv och inte är förvärvat.
Information om FUT2 polymorfism möjliggör inte bara identifiering av riskgrupper utan ger även viktig information vid smittspridnings analyser

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Jag var inbjuden moderator och KeyNote föredragshållare till en session jag kallade :
Role of host genetics in disease. Sessionen var en del i det officiela programmet för Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi. 100 års- jubileum
Vi var 3 föredragshållare.
Mapping genes for chronic diseases Juha Kere, KI
Human genetics of infectious diseases: Fundamental insights from clinical studies. ShenYing Zhang, Paris Norovirus and host genetics. Lennart Svensson, Linköping

Jag beskrev betydelsen av värdgenetik vid virusinfektioner och gav exempel på infektioner som Polio, Hepatit C, HIV, TBE, VNV samt norovirus, där värd genetik spelar en betydande roll för utgången av infektion eller det kliniska förloppet. Vår egen forskning kring TBE och i synnerhet norovirus var mycket uppskattad. Jag redovisade våra senaste observationer både publicerade och opublicerade resultat kring norovirus. Föredraget var på 30 min med 5 min för frågor. Som Moderator var jag ansvarig för val av föreläsare samt programgenomförande.
Session var mycket uppskattad och gav reklam för Linköpings Univertsitet

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Varför blir inte alla sjuka i vinterkräksjuka | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7266