Patientnära Warankontroller hos äldre | Application
Patientnära Warankontroller hos äldre
Registration number: LIO-73651
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Ann Lindelöf, 2009-09-09
Professional title at the time of application: Distriktssköterska
Work place at the time of application: VC Vikbolandet
Last updated / corrected by: Ann Lindelöf, 2010-01-04
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Ann Lindelöf
Distriktssköterska, Närsjukvården i Östra Östergötland

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Claes Hallert
Läkare, Medicinkliniken, ViN

Marianne Peterson
ForskningsSjuksköterska, Reumatolog mottagningen Univeritetssjukhuset 581 85 Linköping
Tomas Lindahl
Professor, Överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum
Gittan Sproge
BMA, AK-mottagning, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Thomas Davidson
Hälsoekonom, Medicinska fakulteten

Projektets innehåll

Sammanfattning

Avser genomföra en randomiserad, kontrollerad, hälsoekonomisk studie av införandet av en patientnära teknologi för kontroll av oral anti-vitamin-K (AVK)-behandling med warfarin (i dagligt tal antikoagulatiabehandling) hos äldre med kommunal vård och omsorg. Studien syftar till att öka säkerheten och tillfredsställelsen hos äldre med sådan behandling bosatta på landsbygden i Östergötland.

Patienterna skall vara över 70 år, ha ordinerats kronisk Waranbehandling och kommer att rekryteras via vårdcentral. Hälften av patienterna randomiseras till kapillär PK-provtagning och den andra hälften till fortsatt venös provtagning. Studien är godkänd av forskningsetiska nämnden i Linköping (Dnr M166-09).

Effektmått
- antal blödningshändelser jämfört med föregående 12 månader
- antal höga PK-värden jämfört med föregående 12 månader
- smärtupplevelse vid kapillärprov jämfört med gängse venprov
- antal låga PK-värden jämfört med föregående 12 månader
- andel av behandlingstid inom terapeutiskt intervall jämfört med föregående 12 månader
- antal trombotiska händelser jämfört med föregående 12 månader tid inom terapeutiskt PK-intervall jämfört med föregånde 12 månader
- antal provtagningar vid befarade kända interaktioner med läkemdel
- direkta kostnader jämfört med föregående 12 månader

Varje deltagande patient kommer att följas med en särskild upprättad loggbok av uppmätta värden (PK-värden) under Waranbehandlingen inkl kostvanor, kliniska händelser och ordinerade läkemedel i syfte att identifiera faktorer som kan äventyra säkerheten i Waranbehandlingen, detta utöver den sedvanliga vårddokumentationen.

Patienterna kommer både före och efter studien att skatta sitt hälsotillstånd med hjälp av EQ-5D(1) samt ADL med Barthels Index(2). Patienternas upplevda smärta i samband med venös respektive kapillär provtagning kommer att mätas med hjälp av VAS-skala (Visuell Analog Skala)(3).

Den hälsoekonomiska analysen kommer att vila på tid- och resedagböcker förda av de sjuksköterskor som tar PK-proverna.

Någon liknande studie av Waranbehandlade äldre finns veterligen inte publicerad. Den här studien kan ligga till grund för ökad egenvård vid Waranbehandling och en större patienttillfredsställelse. Studien är en del i ett kommande doktorandprojekt. Tidplanen för projektet är start i december 2008 och avslutad i september/oktober 2010. I mitten av juni 2008 kommer cirka 50 patienter att ha inkluderats i studien, dvs 25 patienter för kapillär provtagning och 25 patienter för venös provtagning.

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

Patientnära Warankontroller hos äldre | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/73651