Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår | Application
Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår
Registration number: LIO-7375
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Margareta Lindgren, 2006-05-28
Professional title at the time of application: Universitetslektor
Work place at the time of application: Institutionen för Medicin och Vård
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-10-24
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Margareta Lindgren
Universitetslektor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Att patienter utvecklar trycksår ses som ett mått på kvalitet i vården och det drabbar i första hand handikappade och äldre. Trycksår medför också ökade vårdkostnader. Det finns ett stort antal specialmadrasser för förebyggande av trycksår på marknaden. Studier av dessa är få och resultaten inte entydiga. Det är få studier som studerat tryck, hudblodflöde och temperatur samtidigt och jämfört standard- och specialmadrasser. Det finns ett behov av studier som jämför olika madrasser för att utvärdera förmågan att förebygga trycksår. Hur trycksår uppkommer är inte klarlagt, det finns två teorier om detta och med anledning av det är det av intresse att studera blodflödet på olika nivåer i vävnaden.

Syftet med projektet är att jämföra tryck, hudblodflöde och temperatur i vävnaden hos friska försökspersoner och patienter i behov av trycksårsprevention, liggande på standard- och specialmadrasser. Syftet är också att mäta förändringar i blodflödet på olika nivårer i vävnaden, i avsikt att jämföra förändringar i blodflödet.

Till studien rekryteras friska personer och patienter av båda könen, i olika åldrar och med olika BMI. Då det föreligger skillnader mellan friska personer och patienter i hur belastningsprofilen och blodflödet påverkas av tryck och temperatur är det av vikt att studera båda dessa grupper. Mätmetod för tryckmätning blir en utrustning i form av en tryckmatta med datorbaserad mätvärdespresentation, Xsensor. Mätning av hudblodflöde görs med laser Doppler teknik och fotopletysmografi. Teknikerna använder ljus och genom att variera våglängderna kan blodflödet på olika nivåer mätas. De mätmetoder som används är icke invasiva och inte förenade med obehag. Resultatet av detta projekt kan leda till användandet av optimala specialmadrasser i förebyggande och behandling av trycksår. Detta kan också minska kostnaden för samhället och bidra till ökade kunskaper om hur trycksår uppkommer.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Ett seminarium innehållande presentation och diskussion av projektet "Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår" har hållits den 1 oktober 2007 i Vårdnäs. Seminariet har genomförts inom ramen för strategiområdet "Material i Medicin" som består av forskare, kliniker och doktorander verksamma vid Linköpings universitet och Universitetssjuhuset i Linköping.
Presentationen innehöll: bakgrund/etiologi bakom uppkomsten av trycksår, syftet med projektet, mätmetoder och utveckling av mätprob, presentation av resultat från pilotstudie och pågående arbete.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7375