Betydelsen av lysosomal funktion för programmerad celldöd | Application
Betydelsen av lysosomal funktion för programmerad celldöd
Registration number: LIO-7465
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Karin Öllinger, 2006-05-30
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelning för experimentell patologi, Hälsouniversitetet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-12-13
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Karin Öllinger
Professor, Cellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Vår kropp är uppbyggd av miljarder celler med olika uppgift och funktion. Under hela vårt liv produceras ständigt nya celler för att ersätta celler som slitits ut eller skadats. Det är mycket viktigt att en skadad cell dör, begår “självmord”, för att förhindra att en cancercell uppstår. I tumörer har cellerna förlorat förmågan att begå självmord med den normala mekanismen men det finns troligen flera alternativa reaktionsvägar när en cell ska dö. För att finna nya strategier för att behandla cancer måste vi identifiera de alternativa mekanismerna för celldöd och utforma behandling så att dessa aktiveras.
Vi studerar hur lysosomen, cellens återvinningscentral, deltar vid celldöd. I lysososmen finns viktiga nedbrytande ämnen, cathepsiner, som deltar vid reglering av celldöd. Vi har funnit att cathepsiner förflyttas inom cellen från lysosomen till cytosolen när självmordsprogrammet startar. Det har dock visats att även lysosomens funktion är förändrad i en cancercell och cathepsinerna släpps inte ut ur lysosomen som de borde. Istället transporteras cathepsiner ut ur cellen, vilket troligen ökar risken för att tumören ska bilda dottersvulster. Vår forskning är inriktad på att kartlägga vilka förändringar som sker i lysosomer i cancerceller.
Klinisk relevans:
Ökad kunskap om den normala funktionen av lysosomen vid celldöd samt identifiering av typiska förändringar i cancerceller ger möjlighet att i framtiden utveckla terapier som direkt angriper lysosomens funktion och på detta sätt ökar möjligheten att döda cancercellen och minska risken för att metastasering ska ske. Projektet kommer också att bidra till utvärdering av lysosomer och lysosomala proteasers tillförlitlighet som prognostiska markörer vid cancersjukdom.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet innehöll en allmän översikt över olika grupper av mutationer vid cancer med tonvikt på mutationer i gener som styr programmerad celldöd. Därefter gavs en kort sammanfattning av mekanismen för programmerad celldöd. Vidare exeplifierade jag vilka olika strategier som kan användas för att sensibilisera tumörceller för programmerad celldöd. Slutligen redovisades tre grundforskningsprojekt där jag i olika meodellsystem undersöker hur avstängda apoptosvägar kan reaktiveras i cancerceller. Föredraget avslutades med en överblick över framtida möjlig behandlingsstrategier vid cancer kopplade till mina forskningsprojekt.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Betydelsen av lysosomal funktion för programmerad celldöd | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7465