INTERSTITIAL ALGESIC SUBSTANCES, METABOLITES AND BLOOD FLOW IN WORK-RELATED TRAPEZIUS PAIN - ALTERATIONS DURING WORKING DAY AND IMPACT OF MENTAL STRESS | Application
INTERSTITIAL ALGESIC SUBSTANCES, METABOLITES AND BLOOD FLOW IN WORK-RELATED TRAPEZIUS PAIN - ALTERATIONS DURING WORKING DAY AND IMPACT OF MENTAL STRESS
Registration number: LIO-7522
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Britt Larsson, 2006-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset, Smärt och Yrkesmedicinskt Centrum, Landstinget i Östergötland
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-02-13
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Britt Larsson
Överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Personer med arbete som innebär statiskt och/eller högrepetitivt nack/skulder muskelarbete har en ökad risk att drabbas av kroniska nack/skulder smärtor. Arbetsrelaterade nack/skuldersmärtor leder ofta till nedsatt livskvalité och hög sjukvårdskonsumtion. Rehabiliteringen blir ofta långvarig och föga framgångsrik. Patomekanismerna är till stor del okända vid kronisk nack/skulder smärta vilket kan vara en väsentlig orsak till svårigheterna att utforma effektiva förebyggande insatser inom arbetslivet och effektiv behandling/rehabilitering. Studier av vävnadsprover från smärtande trapeziusmuskulatur, vilken oftast är drabbad vid rapporterade nack/skuldersmärtor, tyder på att förändrad mikrocirkulation och därmed förknippad påverkan på den aeroba metabolismen kan bidra till smärtuppkomsten. Inga biokemiska studier av smärtande nack/skulder muskulatur är publicerade. Med den väl etablerade mikrodialystekniken kan biokemiska förlopp följas i vävnader. Vår grupp har lyckats anpassa denna teknik för trapeziusmuskulaturen under experimentellt nack/muskelbelastande arbete samt i pilotförsök, som nyligen genomförts, även under åtta timmars varierat arbete.Projektets huvudfrågeställning är huruvida kronisk och intermittent trapeziussmärta och mental stress påverkar nivåer av smärt medierande substanser (SMS) samt om det existerar subgrupper vid trapeziussmärta med avseende på konstellationer av SMS och stressmarkörer.
Nytta: Studierna kommer att öka kunskapen om hur arbetsrelaterad muskelsmärta utvecklas och vidmaktshålls samt dess koppling till mental stress. Mikrodialystekniken anpassas till verkliga arbetssituationer vilket innebär etablerandet av en ny och därtill in vivo metod för att följa upp interventioner vid arbetsrelateradsmärta och -stress. Resultaten och den utvecklade tekniken har förutsättningar att appliceras i klinisk smärtanalys av enskilda patienter för att optimera diagnostik och behandling, inklusive möjligheter att utvärdera effekter av olika farmaka.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Ett seminarium (se bilaga) har genomförts tillsammans med prekliniska forskare (Johanna Gustavsson och Karin Öllinger) där inblandade parter presenterade pågående forskning som gällde muskulatur. Ett uppföljande möte kommer att genomföras för att mer i detalj diskutera förutsättningarna för forskningssamarbeten.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


INTERSTITIAL ALGESIC SUBSTANCES, METABOLITES AND BLOOD FLOW IN WORK-RELATED TRAPEZIUS PAIN - ALTERATIONS DURING WORKING DAY AND IMPACT OF MENTAL STRESS | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7522