UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITET | Application
UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITET
Registration number: LIO-7523
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Barbro Wijma, 2006-05-30
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för genus och medicin
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-10-09
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Barbro Wijma
Professor emerita, Genus och medicin

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Det är idag vanligt att unga flickor upplever samlagssmärta. Av de flickor, som sökte på Ungdomsmottagningen i Kalmar och hade haft samlag under den senaste månaden, hade 25% upplevt att smärta eller obehag vid samlag utgjorde ett problem.
Vi har visat i en kvalitativ intervjustudie bland sådana flickor, att den främsta sammanfattande förklaringen till varför de fortsatte att ha samlag trots smärtan var att de ville bli bekräftade i sin bild av hur en normal/ideal kvinna är. En sådan kan framför allt erbjuda samlag till sin partner. Många av flickorna hade inte berättat för sin partner om smärtan, utan satte dennes njutning framför sin egen.

Förutom denna studie pågår f.n. kvalitativa intervjustudier om föreställningar om normal/ideal sexualitet, samlag och samlagssmärta hos unga flickor utan samlagssmärta och hos unga pojkar till partners med sådan smärta.

På basen av resultaten från dessa kvalitativa studier skall senare en enkät konstrueras om dessa och liknande företeelser. Gymnasieungdomar av båda könen (totalt 3000) skall inbjudas att besvara enkäten under skoltid. De kommer i en uppföljande studie att få en motsvarande enkät 3 år senare.

Med denna plan för studien vill vi undersöka hur förekomst av och föreställningar om samlagssmärta i unga år påverkar upplevelse av sexualitet och samlag några år senare. Ett annat syfte är att följa hur föreställningar om normal/ideal sexualitet förändras med ökande ålder. Vi vill också utforska vilka attityder till sexualitet och samlag som innebär en ökad respektive minskad risk för sexuella problem och kroniska smärttillstånd på några års sikt. Några liknande prospektiva studier finns ännu inte.

Den kliniska relevansen av projektet är stor. Det finns inga uppföljande studier av unga flickor som tidigt lider av samlagssmärta. De risker man kan förmoda att dessa unga flickor löper är, på basen av tillgänglig kunskap, utvecklandet av sexuella problem och/eller kroniska smärttillstånd.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Den fråga detta projekt ställer är varför flickor fortsätter att ha samlag trots att det gör ont.
De unga flickorna med samlagssmärta ger som skäl till att de fortsätter att ha samlag att de önskar och behöver bli bekräftade i den föreställning de har om ideal/normal sexualitet. Att kunna erbjuda partnern samlag är viktigt och överordnat upplevlsen av smärta. Partnerns njutning prioriteras högre än den egna. Skuld, resignation och uppoffring är de kategorier som framträder i studien.

Seminariet ”Varför fortsätter unga flickor att ha samlag fast det gör ont?” ägde rum 070918 på Tema Genus på Linköpings universitet. Seniora forskare och doktorander var inbjudna och seminariet leddes av doktoranden Eva Elmerstig och av professor Nina Lykke och undertecknad.
Som förberedelse hade deltagarna läst artikeln “Why do young women continue to have sexual intercourse despite pain?”, vilken är den första artikeln i Eva Elmerstigs avhandling.
Eva Elmerstig redogjorde för resultaten av den studie som presenterades i det utsända materialet, samt för de preliminära resultat som föreligger från två andra genomförda intervjustudier. Dessa handlar om attityder till normalt/idealt sexualitet och till samlagssmärta och har genomförts med flickor utan samlagssmärta och med pojkar.
En mycket givande diskussion följde om tänkbara teoretiska förklaringsmodeller till de fynd som finns. En diskussionstråd var t.ex. vad som formar flickors och pojkars attityder till sex och till de implicita regelsystem som informanterna gav uttryck för. En annan diskussion handlade om de olika bilder av normal respektive ideal sexualitet, som flickor med/utan samlagssmärta respektive pojkar rapporterade, till vilken genusforskarna kunde tillföra nytt och intressant stoff.

Från Tema Genus’ sida uttalades stort intresse för en fortsatt seminarieverksamhet på samma och liknande temata och två nya seminarietillfällen bestämdes.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITET | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7523