Devlopment of new strategies for treatment of pregancy related pelvic girdle pain and lumbar back pain and evaluation of predictors of pelvic girdle pain and lumbar back pain in pregnant women | Application
Devlopment of new strategies for treatment of pregancy related pelvic girdle pain and lumbar back pain and evaluation of predictors of pelvic girdle pain and lumbar back pain in pregnant women
Registration number: LIO-7677
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Birgitta Öberg, 2006-06-01
Professional title at the time of application: Professor,leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Linköpings universitet, Institutionen för Hälsa och Samhälle, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Birgitta Öberg
Professor,leg sjukgymnast, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Graviditet är en väsentlig riskfaktor för kronisk bäckensmärta. Hälften av alla gravida får ryggbesvär och hos 2/3 anses besvären härröra från bäckenregionen men subgruppering förekommer sällan. Beskrivna orsaker till bäckenbesvär är muskeldysfunktion, hormonella effekter, ligamentskador tidigare eller under förlossningen samt fostrets storlek. Stabiliserande muskulaturen kring bäckenet kan indelas i en inre och en yttre grupp där bäckenbotten är viktig del av den inre. Av alla förstföderskor med vaginal förlossning har 80 % påvisbara skador på sin bäckenbotten. Träning av bäckenbotten ger god effekt på inkontinensbesvär vilket också borde vara möjligt för dess stabiliserande funktion.
I fas 1 undersöks alla gravida i en kommun runt graviditetsvecka 14 samt 3 månader efter förlossning. Enkäterna består av bakgrundsfrågor,funktionsbedömning, smärtskattning och värdering av hälsa Diagnostisering av huruvida besvären kommer från rygg och eller bäcken utförs. Objektiva test av styrka och funktion i för bäckenet stabiliserande muskulatur görs med dynamometer och EMG-utrustning, samt ett gångtest. Fas 2 är en klinisk prospektiv interventionsstudie med randomisering till 2 grupper. Grupp 1 får regim, bäckenbälte och specifik, standardiserad träning inkluderat övningar för yttre och inre stabiliserande muskulatur. I grupp 2 studeras naturalförloppet. Uppföljning med enkät och muskeltest sker 3,6, 12 och 24 månader efter inklusion i fas 2. Utfall mäts i funktion, hälsa, smärta och kostnader för hälsovård och sjukskrivning. Frågeställningen är om specifik standardiserad stabilitetsträning, är effektivare än naturalförloppet av bäckenbesvär vid graviditet. Målet är att finna prediktorer för utveckling av bäckenbesvär vid graviditet samt ett specifikt strukturerat åtgärdsprogram för denna patientgrupp och därigenom förhindra kroniska besvär. Härigenom kan utveckling av klinisk praxis ske.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Ett seminarium om bäcken relaterade ryggbesvär under graviditet har genomförts den 14
februari 2007 14:00-15:30 för mödravårdens personal.
Medverkande i seminariet var professor Birgitta Öberg och Jenny SjödahI doktorand.
Linköping den 6 mars 2008

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Devlopment of new strategies for treatment of pregancy related pelvic girdle pain and lumbar back pain and evaluation of predictors of pelvic girdle pain and lumbar back pain in pregnant women | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7677