Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
Registration number: LIO-77521
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Kristina Tödt, 2009-09-17
Professional title at the time of application: leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Lungmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2011-05-06
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kristina Tödt
leg sjukgymnast, Lungmottagningen, SUS Lund

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-23691 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom., Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-09-02 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund
  2. LIO-77521 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-09-17 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten
Elisabeth Skargren
universitetslektor, IMH avd sjukgymnastik, Linköpings universitet
Per Jakobsson
MD PhD öl, Lungmedicinska kliniken

Magnus Kentson
Överläkare, Länssjukhuset Ryhov
Roll i projektet:
Medicinskt ansvarig
Produktionsenhet:
Medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Postadress:
Medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Kersti Theander
Sjuksköterska, docent, Region Värmland
Roll i projektet:
Projektledning
Produktionsenhet:
Avdelningen för omvårdnad, fakulteten för samhälls och livsvetenskaper, Karlstad Universitet
Postadress:
Avdelningen för omvårdnad Fakulteten för samhälls och livsvetenskaper Karlstads universitet Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad
Elizabeth Häggqvist
Sjukgymnast, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Roll i projektet:
Datainsamling
Produktionsenhet:
Sjukgymnastiken, Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
Sjukgymnastiken Länssjukhuset Ryhov 551 85 Jönköping

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Trötthet/fatigue är det vanligaste symtomet näst efter andfåddhet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tidigare studier visar att hälften av patienterna upplever trötthet som ett av de värsta symtomen som påverkar fysiska, mentala och psykosociala funktioner vilket påverkar hälsan negativt.
KOL betraktas som en inflammatorisk sjukdom som förutom i lungan ger effekter även i andra organsystem i kroppen. Systemiska effekter vid KOL som uppmärksammats är ofrivillig viktnedgång och försämrad muskelfunktion. Studier som analyserat sambandet mellan trötthet och funktions status är få och oss veterligen har sambandet mellan trötthet, muskelfunktion och systemisk inflammation inte studerats tidigare.

Syfte
Huvudsyftet med föreliggande studie är att analysera sambandet mellan upplevelsen av trötthet med markörer för systemisk inflammation, kroppskonstitution, fysisk kapacitet, depression och sömnsvårigheter hos patienter med KOL och att göra en jämförelse med personer från allmänna befolkningen.

Metod, datainsamling och bearbetning
I denna tvärsnittsstudie har 100 personer med KOL som besökt lungmedicinsk mottagning och 40 personer från den allmänna befolkningen inkluderats. Demografiska data, rökvanor, medicinering och förekomst av annan sjukdom registreras. Övrig datainsamling sker via frågeformulär och testningar vilka genomförts i samband med ett mottagningsbesök. Fyrtio slumpmässigt utvalda patienter och 20 referenspersoner har dessutom burit en rörelsesensor för registrering av fysisk aktivitetsnivå.

Frågeformulär
Andfåddhet värderas med Medical Research Council dyspné skalan. Frekvens, duration och svårighetsgraden av tröttheten värderas med strukturerade frågor och med The Memorial Symptom Assessment Scale Short Form. Trötthetens påverkan på fysiska-, psykosociala- och kognitiva funktioner värderas med Fatigue Impact Scale. Hälsostatus värderas med St Georges Respiratory Disease Questionnaire, EuroQol och med Hospital Anxiety and Depression Scale. Sömnkvalitet bedöms med Uppsala Sleep Inventory. Fysisk aktivitet bedöms med International Physical Questionnaire – Short.

Tester
Fysisk kapacitet inkluderar dynamisk spirometri och sex-minuters gångtest samt muskelstyrketestet Timed Stand Test. Handstyrka mäts med handstyrkeinstrumentet Grippit. Venös blodprovstagning görs för analys av inflammatoriska markörer. Bestämning av kroppssammansättning sker genom bioelektrisk impedance mätning.

Statistiska analyser
Deskriptiv statistik kommer att användas. Chi-2 kommer att användas för jämförelse av nominaldata, Mann-Whitney U-test vid ordinal data och t-test vid normalfördelad data på minst intervall skala. Samband mellan trötthet och andra variabler kommer Spearmans rangkorrelations koefficient vid ordinal data och Pearsons korrelations koefficient vid intervall skala att användas. Multivariat regressionsanalys kommer att utföras med trötthet som den beroende variable.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

checked Ja

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum90 000
Granted sum72 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för personer med medellång vårdutbildning

Contributes with 72000 SEK


Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/77521