INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering,hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancer | Application
INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering,hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancer
Registration number: LIO-79011
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Cecilia Bladh, 2009-09-21
Professional title at the time of application: Forskningssjuksköterska
Work place at the time of application: Onkologkliniken, US
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Cecilia Bladh
Sjuksköterska i radioterpi, Onkologkliniken, US

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Sussanne Börjeson
Professor, Avdelningen för omvårdnad
Carina Berterö
Professor, Lektor, Medicinska fakulteten
Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten

Susanne Borén
Vårdenhetschef, Onkologiska kliniken
Ursula G. Falkmer
verksamhetschef, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Onkologiska kliniken
Gunilla Pettersson
Onkologsjuksköterska, bitr. vårdenhetschef, Länssjukhuset Ryhov
Hans Starkhammar
Överläkare, Regionalt cancercentrum sydöst, Universitetssjukhuset i Linköping
Viktoria Markusson
Vårdenhetschef, Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Malin Hördegård
Bitr Vårdenhetschef, Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Monica Rösliden
Onkologisjuksköterska, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektets innehåll

Sammanfattning

Forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping och kliniskt verksam personal från onkologklinikerna i Jönköping och i Linköping har förenats i en vision för att stärka kunskapen och tillämpningen inom symtomkontroll. Visionen syftar till att utveckla en hållbar arbetsmodell för symtomhantering i samband med vård och behandling av personer med cancer och deras närstående. Detta skall uppnås genom långvarigt samarbete mellan forskare och kliniker där forskning och utveckling skall bli en gemensam och ständig pågående process för att identifiera, värdera och integrera evidensbaserad kunskap i vardagsarbetet som består efter projektets avslutande.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att med hjälp av strategin INVOLVE (från engelskans involvement) integrera/implementera en varaktig process för utveckling av excellence i omvårdnad inom området symtomhantering. Det specifika syftet är att genom aktivt lärande integrera evidensbaserad kunskap om symtomhantering vid vård och behandling av personer med kolorektal cancer och att utvärdera effekterna på patientens och närståendes upplevelse av symtom, funktion, hälsa och livskvalitet.
Metod
Projektet genomförs med INVOLVE-en startegi struktur och översiktligt består projektet av följande faser;Baslinje,Intervention I,Intervention II och Utvärdering.
Baslinje,ett konsekutivt urval av patienter med kolorektal cancer som behandlas vid de båda onkologklinerna inkluderas i studien under ca 12 månader (omfattning ca 100-150 patienter). Dessa patienter besvarar symtomscreeningsinstrumentet MSAS och följs via dokumentation angående omvårdnads- och vårdåtgärder. I intervjustudien kring hinder/barriärer gällande symtomrapportering har 14 patienter intervjuats , 15 närstående intervjuats individuellt och 19 vårdpersonal har intervjuats i fokusgrupper.
Intervention I: Innehåller flera delar med fokus på utbildning av personal genom situationsbaserad inlärning och framtagande av evidensbaserade riktlinjer för de symtom som i kartläggningsfasen bedömdes som problematiska. Strategier för att överbrygga barriärer för symtomkontroll konkretiseras.
Intervention II: Här sker integrering/implementering av de riktlinjer som skapats.
Utvärdering: Projektet utvärderas både avseende processen och arbetssättet samt effekterna på patient, närstående och vårdpersonal. De mätningar som gjordes under baslinjen återupprepas.
Betydelse
Att identifiera barriärer/hinder för rapportering av symtom och integrering/implementering av åtgärder/åtgärdsprogram är viktigt för att uppnå en god vårdkvalitet och bra livskvalitet hos patienter med kolorektal cancer.
Denna kunskapsbas kan sedan även konplettera ett vårdprogram för denna patientgrupp.
Genom att projektet arbetar utifrån strategin INVOLVE så är all kliniskt verksam vårdpersonal på ett eller annat sätt involverade i projektet. Implementering och utarbetande av ett evidensstyrt arbetssätt byggs tillsammans i verksamheten för en varaktig förändring.

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering,hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/79011