Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning | Application
Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning
Registration number: LIO-80391
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Ramesh Zarenoe, 2009-09-23
Professional title at the time of application: Leg. Audionom, forskarstuderande
Work place at the time of application: Hörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-02
Application received by: Region Östergötland
GrantedGranted
Applicant: Ramesh Zarenoe
Leg. Audionom, forskarstuderande, Sinnescentrum

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-11933 : Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning, Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-09-18 , Applicant: Ramesh Zarenoe, Hörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping
 2. LIO-28591 : Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2008-09-18 , Applicant: Ramesh Zarenoe, Hörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping
 3. LIO-80391 : Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted Granted
  application started: 2009-09-23 , Applicant: Ramesh Zarenoe, Hörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Elisabeth Hultcrantz
Professor emerita, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) Avd. för Oto-rhino-laryngologi/ÖNH klini
Torbjörn Ledin
professor /överläk, Hu, IKE, Öron

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Bakgrund: Idiopatisk Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning (IPSH) är en av de gåtfulla sjukdomar vilka drabbar innerörat och nerverna som passerar den inre hörselkanalen. Oavsett behandling tycks hörseln återkomma fullständigt hos ungefär 1/3 av patienterna och delvis hos en tredjedel, medan resten får kvarstående betydande hörselnedsättning ofta i kombination med tinnitus eller obehag av ökad ljudkänslighet. Sjukdomen har tidigare beräknats drabba 5–20/100000/år men incidensen är osäker, då det är svårt att veta hur många som insjuknat pga. högt spontant tillfrisknande innan något läkarbesök har skett.
Orsaken till sjukdomen är okänd. Detta har lett till att patienter både i Sverige och globalt genom åren har fått olika behandlingar beroende på vilken hypotes om sjukdomens orsak behandlande läkare har stött sig på: autoimmunitetsteorin, blodkärlteorin, fistelteorin och infektionsteorin.
Ett par studier på 80-talet gav stöd för att kortikosteroidbehandling var verksam, men båda omfattade för få patienter, för sign. resultat. Ändå visar resultaten från den nationella databasen som publicerats att behandling med Prednisolon (kortikosteroid) är dominerande på de ställen där man över huvud taget behandlar patienter med PSH. Man kan också notera att 74% av patienterna som behandlats med kortikosteroider har tillfrisknat partiellt eller fullständigt jämfört med 73% av de som inte fått någon behandling alls. Eftersom patienterna i databasen inte är randomiserade eller matchade är behandlingseffekten omöjlig att utvärdera.
Syfte: Att utvärdera behandlingseffekten av kortikosteroider i den dos som idag används i Sverige för behandling av PSH i en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie med hög ”power”.
Metod och material: Patienter med PSH som söker vård vid 15 av landets ÖNH-kliniker förväntas ingå i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie. Patienterna kommer antingen att randomiseras till Prednisolon 60 mg i 8 dagar enligt nedtrappningsschema eller placebo. Om totalt tillfrisknande har skett avslutas behandlingen efter dessa åtta dagar. I annat fall fortsätter man behandlingen med 10 mg Prednisolon eller placebo dagligen upp till en månad från start. Audiogram tas i samband med första besöket, efter varje avslutad behandlingsperiod samt tre månader efter insjuknandet. Behandlande läkare besvarar ett formulär vars frågor berör patientens egen uppfattning om sjukdomen, bakgrundsfaktorer såsom trauma, infektioner, annan sjukdom och stress samt sjukdomshereditet och insjuknandeförlopp.
Monitorering av studien sker efter fyra inkluderade patienter eller högst ett år efter initiering av studien på varje studieort.
Förväntade resultat: Vare sig positivt eller negativt utfall av denna studie kommer detta att ha stor betydelse för kommande patienter och leda vidare i analysen av bakgrundsfaktorer, utslagsgivande provtagningar och identifiering av eventuella subgrupper.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

checked Ja

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum36 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för personer med medellång vårdutbildning

Contributes with 36000 SEK


Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/80391