Förbättringskunskap i vården och i yrkesutbildningar inom vård och medicin. Fokusering på datoriserad patientjournal, patientsäkerhet samt interprofessionellt lärande | Application
Förbättringskunskap i vården och i yrkesutbildningar inom vård och medicin. Fokusering på datoriserad patientjournal, patientsäkerhet samt interprofessionellt lärande
Registration number: LIO-8123
Medel för Gästforskare 2006
Application started by: Lena Öhman, 2006-09-13
Work place at the time of application: Infektionskliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lena Öhman
Läkare, Medicinska fakulteten

Forskningsområde

Medicin generellt

Ansökan avser:

Medel för Gästforskare

Landstinget i Östergötland har sedan länge strategier för och erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete. En unik möjlighet har öppnat sig för att bygga upp ett långsiktigt forskningssamarbete kring förbättringskunskap mellan fyra parter: Landstingen i Östergötland och Jönköping, Hälsouniversitetet, HU; samt Dartmouth Medical School. Avsikten är en utveckling av vård och undervisning i regionen och uppbyggnad av högt kvalificerad forskning inom området.

Bakgrunden till att förbättringsarbete står i fokus inom hälso- och sjukvård är flera. Dagens och framtidens sjukvård kräver beredskap att möta och hantera förändringar. Teknisk utveckling inom vården, globalisering och förändrad befolkningsstruktur är stora utmaningar, samtidigt som vården uppvisar kvalitetsbrister (1, 2). Utveckling av studenters och vårdpersonalens självstyrda lärande som verktyg för ett livslångt lärande blir därmed än viktigare.

I forskningssamarbetet fokuseras förbättringskunskap på fyra aktörer; sjukvårdspersonal, patienter, studenter och lärare. Inom LiÖ har två aktuella områden valts som studieobjekt: I. Införande av datoriserad patientjournal och II. Patientsäkerhet. Dessa områden kommer även att bli föremål för ansökningar till FORSS.

I. Införande av datoriserad patientjournal. Datoriserade patientjournaler införs nu inom LiÖ med syfte att på olika sätt förbättra kommunikationen kring patienten. Vid införande av IT stöd i vården har utvärdering traditionellt sett inriktats på den tekniska applikationen. I mindre omfattning har påverkan på sjukvårdspersonalen arbetssätt eller vilken roll datajournalen har för patientens upplevelse av sin vård beforskats. Analyser av hur journaldokumentation kan förbättras för att gynna patienten behöver genomföras och patientens tillgång till och aktiva deltagande i journalföring bör undersökas (3, 4). Frågeställningarna i forskningsprojektet rör hur införandet påverkar a) sjukvårdspersonalens lärande och sätt att arbeta, b) patientens roll och c) studenters lärande vid en betydelsefull förändring i vården. Figur 1 Figur 1
Mikrosystemet, minsta värdeskapande enhet i verksamheten, dvs vårdteam inkl patienter, studenter och lärare kommer att studeras.

II. Patientsäkerhet. Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet är mycket positiv i regionen och en samordning av aktiviteter har påbörjats. Genom samordning kan en effektiv uppföljning av patientsäkerhetsarbetet rörande strukturerad journalgranskning, beräkning av standardiserad sjukhusmortalitet (5) och patientskador göras. Vidareutveckling av patientsäkerhetsforskning rörande patientskador är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Östergötland och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Syftet är en registerstudie som undersöker om samma fall återfinns i LÖF:s register och nationella ryggregistret. Detta dels för validering av de olika registrens informationsinnehåll och täckningsgrad, dels för att få fram helt ny information som kan förbättra ortopedisk sjukvård.

Decision

Decision date: 2006-12-21

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Gästforskare
Lön: 1 mån/år 2 månX144.510kr289 000100 000 
Resekostnader
ToR Dartmouth-Linköping 6x10.000kr60 00020 000 
Hyreskostnader
Hyra bostad 8.000 kr/månx216 0008 000 
Medarbetare 1
P. Kammerlind. Lön: 1 mån/år 2X45.000kr
E. Berglund. Lön: 1 mån/år 2X68.000kr
226 000177 000 
Medarbetare 2
A. Öhrn. Lön: 2 mån/år
4x32.000kr
128 0000 
Drift
Etikansökan 5.000 kr
Resor, möten 8.000 kr
13 00013 000 
sum732 000318 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Gästforskare

Contributes with 318000 SEK


Förbättringskunskap i vården och i yrkesutbildningar inom vård och medicin. Fokusering på datoriserad patientjournal, patientsäkerhet samt interprofessionellt lärande | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/8123