Postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation. | Application
Postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation.
Registration number: LIO-82921
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2009
Application started by: Katarina Berg, 2009-09-28
Professional title at the time of application: Doktorand, leg sjuksköterska
Work place at the time of application: Hälsouniversitetet, Inst för medicin och hälsa / omvårdnad
Last updated / corrected by: Beslut Stiftelseförvaltningen, 2009-12-11
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Katarina Berg
leg sjuksköterska, Medicinska fakulteten, Medicinska fakulteten

Ämnesområde

Ämnesområde

Vårdvetenskap

Område ansökan huvudsakligen avser

Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund: Dagkirurgisk verksamhet ökar i västvärlden. Ökningen beror på utvecklade metoder inom kirurgi och anestesi samt krav på ekonomiska besparingar. Dagkirurgi innebär att en undersökning eller operation genomförs under någon form av anestesi med efterföljande postoperativ övervakning men utan inläggning på sjukhus. Postoperativ övervakning är kortvarig och merparten av återhämtningen sker i patientens hem. Postoperativ återhämtning är en process genom vilken individen återfår de aktiviteter i dagligt liv och psykologiskt välbefinnande som förelåg innan operationen. Efter operationen är en hög grad av egenvård nödvändig vilket inte alla patienter är förberedda för. För utvärdering av postoperativ återhämtning i hemmet krävs valida och reliabla bedömningsinstrument och flera finns beskrivna. Två instrument bedöms vara mest tillförlitliga, Postdischarge Surgical Recovery scale (PSR) och Quality of Recovery-40 (QoR-40), vilka använts i denna studie. PSR och QoR-40 är inte tidigare validerade avseende förmåga att förutsäga patientens återhämtning eller förmåga att mäta kliniskt viktiga förändringar under patients återhämtning.
Syfte: Övergripande syfte med forskningsprojektet är att studera postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Delstudiens frågeställning är att undersöka hur återhämtade olika patientgrupper är vid utskrivning och första postoperativa dagen.
Metod: I en prospektiv multicenterstudie inkluderades 640 konsekutiva patienter ( ≥ 18 år) som genomgått dagkirurgisk operation. Patientens återhämtning bedömdes vid ankomst till uppvakningsavdelning, vid utskrivning från sjukhus och dag 1, 7 och 14 efter operationen med tidigare validerade och testade bedömningsinstrument. De patienter som 14 dagar efter operationen bedömde sig ej återhämtade, följdes regelbundet upp per telefon. Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes före och 30 dagar efter operationen. Postoperativa komplikationer i hemmet och behov av vård registrerades av patienterna i en dagbok under 30 dagar. Medicinsk data registrerades från patientens journalhandling.
Resultat: Inkluderade patienter var jämnt fördelade mellan könen (311 män, 309 kvinnor) och ingen skillnad i ålder förelåg. De flesta patienterna arbetade (65 %) och bedömdes som friska (98 % ASA klass I/II). PSR bedöms vara ett tillförlitligt instrument för bedömning av postoperativ återhämtning och för bedömning av återhämtningens kvalitet synes en modifierad version av QoR vara användbar. Samband mellan psykologiska faktorer och återhämtningens kvalitet bedöms som svaga.
Betydelse: Studiens resultat kan bidra till ökad prevention av komplikationer i hemmet och mindre konsumtion av vård efter dagkirurgi. Rutiner kan vidareutvecklas för att öka patienternas förmåga till egenvård vilket kan medföra ökad vårdkvalitet, lägre vårdkostnader och ökad säkerhet och trygghet för patienterna.

Handledare/Medarbetare

Supervisor

Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten

Ewa Idvall
Professor, Malmö högskola, Hälsa och samhälle

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen45 650
Sum45 650

Decision

Decision date: 2009-12-21

Applied sumDecision SEKBeviljat vriga fonderDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
45 65000 
45 65000 

Postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/82921