Medical antiarrhythmic treatment vs. Radiofrequency catheterablation in paroxysmal atrial fibrillation (MANTRA-PAF).
Substudier avseende hälsoekonomi och hälsorelaterad livskvalitet. | Application
Medical antiarrhythmic treatment vs. Radiofrequency catheterablation in paroxysmal atrial fibrillation (MANTRA-PAF).
Substudier avseende hälsoekonomi och hälsorelaterad livskvalitet.

Registration number: LIO-83741
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2009
Application started by: Håkan Walfridsson, 2009-09-29
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Kardiologiska kliniken, Hjärtcentrum, US
Last updated / corrected by: Beslut Stiftelseförvaltningen, 2009-12-11
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Håkan Walfridsson
Överläkare, Hjärt- och Medicincentrum

Ämnesområde

Ämnesområde

Hjärta och blodkärl

Område ansökan huvudsakligen avser

Hjärt-kärlsjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

Förmaksflimmer är den vanligaste av alla former av hjärtrytmrubbningar och antalet personer som drabbas av förmaksflimmer ökar i befolkningen. Man räknar med att omkring 150.000 personer i Sverige lider av förmaksflimmer. Behandling av förmaksflimmer har traditionellt skett med läkemedel. Behandlingen med rytmreglerande läkemedel har varit endast begränsat framgångsrik: Risken för återfall i förmaksflimmer under ett år beräknas till 25-50 %.
I MANTRA-PAF studien erbjuds de patienter som randomiseras tíll läkemedel den helt rutinmässiga behandlingen när det gäller val av preparat.
Under sent 1990-tal framkom att nästan alla attacker av förmaksflimmer startar via snabb elektrisk aktivitet i de s.k. lungvenerna, som mynnar i hjärtats vänstra förmak. Denna kunskap har lett fram till en behandlingsform där man med en kateter inlagd i hjärtats vänstra förmak behandlar med värme (RF-ablation)så att en ärrlinje skapas runt lungvenerna och därmed isolerar dessa från omkringliggande förmak. Lyckandefrekvensen när det gäller att åstadkomma långsiktig frihet från förmaksflimmer är omkring 75 % för patienter som haft sina flimmerattacker under lång tid och där läkemedelsbehandling inte varit framgångsrik.
Det direkta syftet med studien är att värdera två behandlingsstrategier mot varandra: Konventionell antiarytmisk läkemedelsbehandling jämfört med RF-ablation. Jämförelsen avser hjärtrytm, livskvalitet och hälsoekonomi och pågår under två år.
Läkemedelsbehandling med rytmreglerande medel belastas av svagheter: Effektiviteten är begränsad och läkemedlen är behäftade med biverkningar där den mest fruktade är deras förmåga att skapa hjärtrytmrubbningar, som i vissa fall kan vara livsfarliga. I samman-ställningar av läkemedelsstudier har framkommit att det förekommit överdödlighet i
behandlingsgrupperna, sannolikt orsakad av hjärtarytmi utlöst av läkemedel (s.k. proarytmisk effekt). RF-ablation är också förenat med risker: Ingreppet sker i hjärtats vänstra förmak och kan kompliceras av mindre blodproppsbildning, som kan
drabba hjärnan. Det finns också rapporterade andra allvarliga bieffekter. Slutligen innebär förmaksflimmer i sig en risk. Förmaksflimmer är sannolikt den i sig viktigaste riskfaktorn i befolkningen avseende uppkomsten av stroke (slaganfall) orsakat av blodpropp till hjärnan.
All tidigare behandling med RF-ablation för annan arytmi än förmaksflimmer har endast empirisk grund. När det gäller förmaksflimmer och i ett tidigt skede av sjukdomen är en jämförande studie av mycket stort värde och är efterfrågad av bl.a.SBU i en tidigare publicerad rapport om RF-ablation av förmaksflimmer.
Studien beräknas avslutas februari 2011 och senare publiceras i internationell facklitteratur. Studien kommer att kunna besvara
huvudfrågan: Vilken terapistrategi: Läkemedelsbehandling eller RF-ablation vid attackvis förekommande förmaksflimmer, är den som skall rekommenderas i relation till utfall, komplikationer, livskvalitet och hälsoekonomi.

Handledare/Medarbetare

Piotr Szamlewski
specialistläkare inom kardiologi och invärtesmedicin, Hjärt- och Medicincentrum
Medarbetarens roll i projektet:
Doktorand
Tid i procent av heltid:
20 %

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen89 320
Sum89 320

Populärvetenskaplig rapport

Publikationer

Eckard N, Davidsson T, Walfridsson H, Levin L-Å. Cost effectivness of catheter ablation treatment for patients with symptomatic atrial fibrillation. J Atrial Fibrillation 2009;1:461-470

Decision

Decision date: 2009-12-21

Applied sumDecision SEKBeviljat vriga fonderDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
89 32000 
89 32000 

Medical antiarrhythmic treatment vs. Radiofrequency catheterablation in paroxysmal atrial fibrillation (MANTRA-PAF).
Substudier avseende hälsoekonomi och hälsorelaterad livskvalitet. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/83741