Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2009 - Diarienummerordning

Klinik ALF-medel ansökningar 2009 - Diarienummerordning

Antal inkommna ALF-ansökningar är 339 st
- Antal inkommna LFoU-ansökningar är 60 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-14841Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar strålkänsligheten av tumörer i huvud- och halsregionenLena Norberg-Spaak
LIO-14881Randomiserad multicenterstudie avseende täckt respektive icke-täckt metallstent vid palliativ behandling av malign gallvägsobstruktion.Eric Kullman
LIO-14901Cytokrom P4502D6 och taurin m fl substanser i plasmaIngemar Sjödin
LIO-14911Mekanismer involverade i ischemia och reperfusions skada i levernPer Sandström
LIO-14931Ny medicinsk användning av PP-095 (mangafodipir) och dess derivaterZoltán Szabó
LIO-14941Gynekologisk kirurgi för benigna och maligna åkommor – i förändring för förbättringPreben Kjölhede
LIO-14961Tillämpad avslappning mot klimakteriebesvär och effekter på salivkortisolutsöndring.Elizabeth Nedstrand
LIO-14991Trombocytlysat och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler.Ola Wahlström
LIO-15011Det lysosomala järnets roll vid inflammatorisk lungsjukdom och lungcancerutvecklingLennart Persson
LIO-15021Behandling av patienter med brustna cerebrala pulsåderbråck med mikrokirurgi alternativt endovaskulär kirurgi fokuserad på intensivvårdenAnnette Theodorsson
LIO-15031Könshormoners och andra behandlingars effekter på temperaturreglering, vegetativa symptom och välbefinnande hos äldre kvinnor och män.Mats Hammar
LIO-15081Tillväxtfaktorer i trombocyter varierar under läkningsprocesserOla Wahlström
LIO-15101Gastric by-pass vid Morbid Obesitas- En prospektiv randomiserad studie av betydelsen av samtidig Omentektomi.Per Gullstrand
LIO-15171Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar cisplatinkänsligheten i tumörer i huvud- och halsregionenLena Norberg-Spaak
LIO-15221Utvärdering av s.k. tredje generationens hjärtpumpBengt Peterzén
LIO-15261Studier av ventilationens och blodflödets fördelning i den normala lunganSten Walther
LIO-15271Är keratokonus en ärftlig sjukdom?Per Fagerholm
LIO-15281Karläggning av signalvägar för UV-inducerad apoptos i humana melanocyter och p53:s roll i progression av melanocytära tumörerInger Rosdahl
LIO-15301Ohälsa och vårdbehov hos vuxna med celiaki som lever glutenfrittClaes Hallert
LIO-15371Uppföljning av hjärtsviktspatienter vilka behandlats med implanterbart mekaniskt cirkulationsstöd.Bengt Peterzén
LIO-15411Mikrodialys vid leverresektion, värdet av pre-conditioning - En prospektiv randomiserad studiePer Gullstrand
LIO-15431Bakteriell aktivering av endotel och epitel - induktion av inflammation och apoptos.Erik Kihlström
LIO-15451Är PTK det bästa sättet att behandla recidiverande erosioner och basalmembransdystrofi?Per Fagerholm
LIO-15461Sårläkning i hornhinnanPer Fagerholm
LIO-15501Perioperativt u-ljud för att förbättra diagnostik och operativ handläggning av gallblåse och pankreas cancer.Per Sandström
LIO-15541Celiaki i barnaåren - studier av uppkomst, förekomst, utredning, behandling och betydelseKarin Fälth-Magnusson
LIO-15551Barns minnesbild av besök på barnmottagning, och deras förslag till förbättring av verksamhetenKarin Fälth-Magnusson
LIO-15571LOGIX
Utgör lokal antibiotikaprofylax med Gentamicin i kollagenplattor vid hjärtkirurgi risk för selektion av resistenta bakteriestammar.
Lars-Göran Dahlin
LIO-15581Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapiCurt Peterson
LIO-15601Modellbaserad dimensionering av intensivvård med hjälp av diskret händelsestyrd simuleringSten Walther
LIO-15631Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensorineurala hörselnedsättningarTorbjörn Ledin
LIO-15651Cardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med typ 2-diabetes-en prospektiv studie i primärvården (CARDIPP)Carl Johan Östgren
LIO-15661Anestesimedels verkningsmekanismerChristina Eintrei
LIO-15681In vivo studier av det tidiga metabola och inflammatoriska svaret i pankreas, lever, tarm och bukhåla vid experimentell akut pankreatit på råtta.Thomas Gasslander
LIO-15701The survival/killing of S aureus in non-phagocytic cells compared to killing in professional phagocytesLena Serrander
LIO-15741Familjesamtal med flyktingfamiljer och psykologisk diagnostik av flyktingbarnPer A Gustafsson
LIO-15791Är triggerfinger en tendinos?Göran Nylander
LIO-15811Att tåla eller inte tåla - från eksem och födoämnesallergi till hösnuva och astmaKarin Fälth-Magnusson
LIO-15861Farmakokinetiska och kliniska aspekter på behandling med olanzapin vid schizofreni- komplettering av tidigare projektIngemar Sjödin
LIO-15871Sökresultat
All Babies In Southeast Sweden (ABIS) - ABIS-II. A prospective cohort study of the aetiology of obesity, diabetes and other diseases.,
Johnny Ludvigsson
LIO-15881Ett virtuellt röntgensystem för snabb utvärdering av klinisk bildkvalitetMichael Sandborg
LIO-15921Försök att rädda kvarvarande betacellfunktion vid Typ 1 diabetes.Johnny Ludvigsson
LIO-15931Komplikationer till diabetes hos barnJohnny Ludvigsson
LIO-15961FUSION MELLAN CANCERCELLER OCH VITA BLODKROPPAR I LEVERMETASTASER HOS KVINNOR SOM FÅTT BLODTRANSFUSION AV MANLIGT BLODJoar Svanvik
LIO-15971Långvarigt kliande vaccinationsgranulom och kontaktallergi mot aluminium efter vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta i barnhälsovårdenElisabet Bergfors
LIO-16021HbA1c och insulindos/kg och dygn kopplat till sjukdomsduration, BMI, pubertetsutveckling mm. Skillnad mellan klinikerUlf Samuelsson
LIO-16041Trombyl till patienter vilka genomgår icke-kardiell kirurgiChristina Eintrei
LIO-16051Påskyndande av läkningen efter hälsenebristningPer Aspenberg
LIO-16061Sprödbrott, en ny komplikation till bifosfonatbehandlingPer Aspenberg
LIO-16121Tecken på depression hos vuxna sjukhusvårdade för akuta bröstsmärtorClaes Hallert
LIO-16141Epidemiologiska studier rörande tids-och rumssamband för diabetesinsjuknande hos barnUlf Samuelsson
LIO-16161Virusinfektioner i samband med insjuknade i diabetes hos skolbarn.Ulf Samuelsson
LIO-16171Blood volume determination comparing five different techniquesTorsten Johansson
LIO-16181Immunohistokemiska studier av neuropeptiden galanin i hjärnan hos råttor efter temporär avstängnig av arteria cerebri media.Annette Theodorsson
LIO-16191Långtidsuppföljning av patienter opererade med osteosyntes eller artroplastik på grund av cervikal höftfrakturTorsten Johansson
LIO-16231Effekten av låga fysiologiska estrogen doser och akut estrogen administrering på ischemiska hjärnskadan hos råttorAnnette Theodorsson
LIO-16251Optimering av långtidsförskrivning av protonpumpshämmareClaes Hallert
LIO-16261Validering av VTS (Vårdtyngd Sverige) för mätning av arbetsmängd inom intensivvårdenSten Walther
LIO-16321Trombocytreaktivitet, inflammation och återinsjuknande i förmaksflimmerPetter Järemo
LIO-16331Trombocytreaktivitet, inflammation och återinsjuknande i förmaksflimmerPetter Järemo
LIO-16361Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s diseasePetter Järemo
LIO-16381Melanom och pigment, Neuroblastom samt Genetiska rubbningar inom Hematologidiagnostik och för AlkoholmarkörerBertil Kågedal
LIO-16401Apoptos via P13K/AKT signalering i melanocyter och melanom. Polymorfier i p53, HDM2, i ASPP och FGFR4 som risk- och prognostisk faktor vid melanom.Ingrid Synnerstad
LIO-16431Heat shock proteiners betydelse för UV-inducerad apoptos i humana melanocyter och deras roll i tumörprogression-från melanocyt till nevi och melanom.Ingrid Synnerstad
LIO-16451Arytmogen högerkammarkardiomyopati. Molekylär genetik och utveckling av noninvasiv metodik för studier av riskindivider och sjukdomsprogress.Eva Nylander
LIO-16471Trötthet hos personer med KOLPer Jakobsson
LIO-16481Vilket självprovtagningsätt är mest sensitivt vid screening av genital klamydia hos asymptomatiska kvinnor?Lars Falk
LIO-16491I. Immunförsvaret vid diagnostik och behandling av tuberkulos?
II. Ny datortomografiteknik (MinIP) vid undersökning av lungsjukdomarar.
Sven-Göran Fransson
LIO-16521Vilket självprovtagningsätt är mest sensitivt vid screening av genital klamydia hos asymptomatiska kvinnor?Lars Falk
LIO-16531Patientskola för glutenintolerantaClaes Hallert
LIO-16571Kan partnerspårningstiden vid klamydia förkortas med hemprov till partners? En öppen klusterrandomiserad kontrollerad studie.Lars Falk
LIO-16581Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Kolorektal CancerHans Starkhammar
LIO-16591Är biofilm en resulat eller orsaken till att infektion blir kronisk?Fariba Nayeri
LIO-16601Primär sensibilisering och allergiutveckling i relation till miljöfaktorer, särskilt den mikrobiella tarmfloranKarel Duchén
LIO-16621Knee dislocations. Is reconstruction of the posterior cruciate crucial?Håkan Gauffin
LIO-16631Varför blir inte alla patienter bra efter en korsbandsskada?Håkan Gauffin
LIO-16641Kinematics in the knee, before and after early or late anterior cruciate ligament reconstruction.Håkan Gauffin
LIO-16661Kirurgiska komplikationer prognosticerat med total antioxidativ kapacitet.Thomas Gasslander
LIO-16681Helicobacter pylori infektion och kronisk gastrit med konsekvenser. Epidemiologiska, patofysiologiska och genetiska studierKurt Borch
LIO-16701Immunsystemet och könshormoner. Studier på gravida och icke gravida kvinnors immunsystem relativt hormonell situation.Göran Berg
LIO-16711Biomarkörer vid progressiv lung och hjärtkärlsjukdom- en pilotstudieBirgitta Schmekel
LIO-16721Kan partnerspårningstiden vid klamydia förkortas med hemprov till partners? En öppen klusterrandomiserad kontrollerad studie.Lars Falk
LIO-16741"Resenärsstudien" - undersökning av faecesfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av förekomsten av resistenta tarmbakterier.Anita Hällgren
LIO-16791Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural HörselnedsättningElisabeth Hultcrantz
LIO-16801Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodikpia forsberg
LIO-16831Reduktion av NK celler och CD8+CD56+ T celler vid koronarsjukdom – protektivt eller destruktivt?Lena Jonasson
LIO-16841Risker och mekanismer kopplade till övervikt, insulinresistens och diabetes: förhållande till fysisk aktivitet och matintagFredrik Nyström
LIO-16851Hepatit B vaccination - mekanismer för skilda vaccinationssvar och strategier för att minimera antalet non-respondersAril Frydén
LIO-16871Kan biologiska markörer på stress prediktera insjuknande och död hjärtinfarkt?
En 5-års uppföljning av LSH studien.
Margareta Kristenson
LIO-16881Studier av njurcancerfall i Östergötland/sydöstra regionenChrister Ahlstrand
LIO-16891Förbättrad bröstcancerbehandling utifrån tumörens biologiBo Nordenskjöld
LIO-16901Klinisk behandling av oralmotorisk dysfunktion hos barn med och utan neurologiskt handikappElisabeth Hultcrantz
LIO-16931Den multisjuka äldres delaktighet och önskemål om delaktighet i medicinska beslut vid ett akut vårdtillfälle.Anna-Maria Ottosson
LIO-16961Trombosbehandling i öppen vård - En studie av livskvaliteten 5 år senareClaes Hallert
LIO-16971När förändring inte får gå fel:
Ny innovationspedagogik för implementering av kunskap inom den rättspsykiatriska vårdkedjan
Toomas Timpka
LIO-16981Barn är viktiga: huvudstudieToomas Timpka
LIO-17031Betydelsen av olika molekylära varianter av prolaktin vid utredning av hyperprolaktinemi.Eva Landberg
LIO-17071Hudcancerprevention i primärvårdMagnus Falk
LIO-17091En T-hjälpar-1 associerad sjukdom + en T-hjälpar-2 associerad sjukdom = Två immunologiska sjukdomar och balans i immunsystemet?Lennart Nilsson
LIO-17101Reproduktiv och psykosocial hälsa hos kvinnor födda med tillväxthämning – en epidemiologisk och klinisk studie.Adam Sydsjö
LIO-17121Gallstensrelaterade komplikationer bland patienter som står på elektiv väntelista.
Post-cholecystectomi syndromet bland akut opererade.
Ingvar Halldestam
LIO-17131Barn är viktiga: utvärdering och vidareutveckling av metodik för familjebaserade interventionerToomas Timpka
LIO-17151Genus i fokus: Analys av ljumskbråckoperationer hos kvinnor i Sverige
1992-2006
Anders Kald
LIO-17161Kvinnliga könskormoner och CNS-effekter (Multipel Skleros och menstruell migrän)Jan Brynhildsen
LIO-17171Hudcancerprevention i primärvårdMagnus Falk
LIO-17181Polyviktimisering av barn- och ungdomar. Vålds- och brottsutsathet, traumatisering och hälsa.Carl Göran Svedin
LIO-17191Vår tids hälsoproblem sätter sig ofta i magen
– en studie av förekomsten av mag-tarmbesvär
i olika befolkningsgrupper i Twincities
Elisabet Bergfors
LIO-17201Tidstudie för ljumskbråckoperationerAnders Kald
LIO-17211Preventivmedel, graviditet och tonåringarJan Brynhildsen
LIO-17221Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med fokus på SCCmec-karaktärisering av Staphylococcus epidermidis.Åsa Nilsdotter-Augustinsson
LIO-17231Kan biologiska markörer på stress, inflammation och plackskörhet prediktera insjuknande och död i hjärtinfarkt? En 5-års uppföljning av LSH studien.Magnus Falk
LIO-17261Utveckling av metoder för tillämpning i arbets- och miljömedicinChrister Tagesson
LIO-17291Celiaki -uppföljning av vuxna som diagnostiserats under barnaårenMagnus Ström
LIO-17301Miljö-och yrkesbetingad sjuklighet i epidemiologisk belysningUlf Flodin
LIO-17341Perifer neuropati och kognitiv funktion Riskfaktorer hos Typ 1 diabetiker – en prospektiv studie av komplikationerJeanette Wahlberg Hughes
LIO-17351Samspelet mellan blodplättarna och koagulationen - en tvåvägskommunikationTomas Lindahl
LIO-17371Expanding the use of spontaneous reporting databases in pharmacovigilanceStaffan Hägg
LIO-17381Metabol protektion av hjärtat med glutamat vid operation för instabil kranskärlssjukdom (GLUTAMICS-trial)Rolf Svedjeholm
LIO-17391Characterization of factors affecting the development of pancreatic cancer and the effects this tumor has on the immune systemAnna Spångeus
LIO-17401Långtidseffekter av hälsointerventioner i ett lokalsamhälle - riktade interventions- och tidsserieanalyser (steg 3)Toomas Timpka
LIO-17411Stressreaktion hos sjukvårdspersonal som bedriver vård av smittsam och isolerad patient.Per Follin
LIO-17431Implementering av livsstilsrådgivning i primärvård - identifikation av determinanter för utfallet då en datorbaserad rådgivningsmetod införs.Preben Bendtsen
LIO-17451Lokalrecidiv av urinblåsecancer. Effekt av urincytologi, resektion av randzon, tumörsuppressorproteiner och resektion med sterilt vatten.Staffan Jahnson
LIO-17461Vårprogram för blåscancer i Sydöstra sjukvårdsregionen. Studier av könsskillnader samt av recidiv och progress vid ytlig tumör.Staffan Jahnson
LIO-17481Cystektomi vid lokalt avancerad blåscancer med sentinel node teknik preoperativ CT/PET och perioperativ cytostatika behandling.Staffan Jahnson
LIO-17491Blodproppssjukdom- diagnostik och riskfaktorerTomas Lindahl
LIO-17511TURP utan rutinmässig profylaxChrister Ahlstrand
LIO-17531ETICS - exploring the iceberg of celiacs in SwedenLotta Högberg
LIO-17561Cortikala auditiva evoked potentials hos personer med cochlea-implantatHans Lindehammar
LIO-17571Människans fysiologiska och patofysiologiska svar på brännskadetraumaFolke Sjöberg
LIO-17581SPCG 4Anders Spångberg
LIO-17591Bättre behandling med warfarin - organisation, analyser och genetikTomas Lindahl
LIO-17621Kvalitativ uppföljning av munhålecancer 1988-2003. Utgång relaterat till staging och behandling.Magnus Niklasson
LIO-17641Effects of simvastatin on proinflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in hypercholesterolemic individualsLennart Nilsson
LIO-17651Studier av hjärnaktivitets- och receptor-förändringar vid infusionsbehandling av ParkinsonpatienterNil Dizdar Segrell
LIO-17671Svensk implementering av effektiva behandlingsmetoder vid posttraumatisk stress och dissociativa symtom bland svenska barn och ungdomarSam Nordfeldt
LIO-17691Organsvikt inom intensivvården – genes och konsekvenserFolke Sjöberg
LIO-17701Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPHAnders Spångberg
LIO-17721Östgöta SimTUR-PHans Hjertberg
LIO-17731Aktivt matrix metalloproteinas-9 – effekter av stress och ischemi/reperfusion vid koronarsjukdom.Lena Jonasson
LIO-17741Intravenös L-Dopabehandling och dess effekt på dopaminreceptorn påvisad med spectografiNil Dizdar Segrell
LIO-17771Epidemiologiska och molekylärbiologiska studier av kliniska isolat av Staphylococcus aureus med resistens mot erytromycin, klindamycin och tobramycin.Anita Hällgren
LIO-17781Snarkning och blodtryck under graviditet.Eva Svanborg
LIO-17791Optimal and sensitive diagnosis of herpes virus in cerebrospinal fluid in patients with central nervous system diseasesBritt Åkerlind
LIO-17801Omega-3 fettsyror i kosten och allergi hos barnetKarel Duchén
LIO-17811Elderly in Linköping Screening Assessment (ELSA 85+)Jan Marcusson
LIO-17831UrodynamikstudienAnders Spångberg
LIO-17861Flödesmätning och miktionslista vid utredning av miktionsbesvär (LUTS)Bill Petersson
LIO-17871Extralaryngeala orsaker till heshetElisabeth Hultcrantz
LIO-17881Utprovning av molekylärpatologiska metoderMartin Hallbeck
LIO-17891Kryptogen och M-komponent associerad polyneuropati - patogenetiska mekanismer, livskvalite´, och möjliga behandlingarMagnus Vrethem
LIO-17901HaemoDiaFiltration-Switch Over Study (HDF-SOS) - kärlförkalkningAnders Fernström
LIO-17911Användning av IR kamera för intraoperativ termoangiografi i samband med hjärtkirurgiZoltán Szabó
LIO-17921Bröstcancer och strålingskänslighetMarie Stenmark Askmalm
LIO-17941Stem cell plasticity in human fibroblasts - implications for tissue engineeringGunnar Kratz
LIO-17971Nya tekniker för CT-diagnostikÖrjan Smedby
LIO-17981CARDIPP
Cardiovaskulära riskfaktorer hos diabetiker – en prospektiv studie i primärvården
Analys av GADA och IA-2A;beta-cell relaterad autoimmunitet
Jeanette Wahlberg Hughes
LIO-17991Muskulär biokemi särskilt med avseende på smärtmediatorer vid kroniska smärtillstånd i nacke –skulderregionenBjörn Gerdle
LIO-18001Samvarierar klamydia och abortprevalens inom olika vårdcentraler inom Twincities?Lars Falk
LIO-18011Samvarierar klamydia och abortprevalens inom olika vårdcentraler inom Twincities?Lars Falk
LIO-18031Hypertoni, obstruktiv sömnapné och behandlingEva Svanborg
LIO-18041Barrier function and morphology in porcine intestine following short duration of abdominal compartment syndrome.Tore Vikström
LIO-18091Vårdregister för Onkogenetisk regionmottagningMarie Stenmark Askmalm
LIO-18101Inflammation, trombos och upprepade missfallBarbara Jablonowska
LIO-18111STUDENTER OCH GYN-PATIENTER LÄR SIG GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING.Karin Siwe
LIO-18131Cartilage Oligomeric Matrix Protein( COMP) i serum som markör för broskdestruktion vid juvenil artrit och tillväxt vid kronisk sjukdom hos barn/ungdomLars Stenhammar
LIO-18141Nya MRT-tekniker i kliniskt brukÖrjan Smedby
LIO-181511 Akut sectio BMI
2 BMI och vårdkonsumtion
3 BMI och missbildningar
4 Webbaserad födsloplan
5 AUDIT vid preventivmedelsrådgivning
Marie Blomberg
LIO-18161Radiologisk buk-bäcken-diagnostikÖrjan Smedby
LIO-18171Funktionstillstånd hos vuxna med resttillstånd efter Obstetrisk Brachial Plexusskada.Thomas Hansson
LIO-18211Direkta och indirekta effekter av insulinbrist på GH-IGF-I axel, kärlvägg och diabeteskomplikationer.Hans Arnqvist
LIO-18221Kan förstoppning hos barn botas med mjölkfri kost?Pia Laurin
LIO-18231Graviditetsrelaterade avvikelser; fetma, föräldrautbildning, fobi och snarkning.
Reproduktionsmönster hos kvinnor/män födda prematurt eller SGA.
Ann Josefsson
LIO-18251Uppföljningsstudie Popcol (population-based randomised colonoscopy study)Susanna Walter
LIO-18261Prostatacancer-Biobank för molekylärbiologiska studierBill Petersson
LIO-18301Psykisk ohälsa i Östergötland
Sjukdomsprevalens, vårdkonsumtion,vårdkostnader och komorbiditet
Lars Borgquist
LIO-18311Möjlighet att med infraröd kamera avspegla regional myocardischemi - en experimentell studie.Henrik Ahn
LIO-18321KRÄNKNINGAR I VÅRDEN UR PATIENTERS PERSPEKTIV – VAD KUNDE HA GJORTS ANNORLUNDA AV VEM, NÄR OCH HUR?Barbro Wijma
LIO-18341Uppföljning och sammanställning av långtidsresultat efter opertion med CorCap.Henrik Ahn
LIO-18351Undersökning av förändring av bentäthet efter operation med cementerad höftprotesLars Palm
LIO-18381Studier av estrogen- responsiva neuropeptider i hjärnanElvar Theodorsson
LIO-18391Epidemiologiska och molekylärbiologiska studier av kliniska isolat av Staphylococcus aureus med resistens mot erytromycin, klindamycin och tobramycin.barbro isaksson
LIO-18401Noninvasiv diagnostik av plaqueHelene Zachrisson
LIO-18411Transport av tyrosin m fl aminosyror i fibroblaster vid spelmaniConny Nordin
LIO-18421Unga kvinnors och mäns föreställningar om normal/ideal sexualitet och samlagssmärta.Barbro Wijma
LIO-18431Rotatorkuff rupturer , akromiella förändringar samt kollagenas nivåer hos asymtomatiska vuxna, en jämförande studie mellan ålders grupperlars adolfsson
LIO-18441Studier av mekanismer och riskfaktorer för amyloidos utveckling.Katarzyna Lundmark
LIO-18461Nationell databas för patienter, vilka behandlas med implanterbara mekaniska hjärtpumpar under längre tid.Bengt Peterzén
LIO-18471Förekomst av ledbandsskada samt DRUledsinstabilitet efter radiusfraktur.lars adolfsson
LIO-18481Livskvalitet och kardiovaskulära riskfaktorer vid ökat energiintag, fysisk träning och vid typ 2 diabetesTorbjörn Lindström
LIO-18491Utvärdering av Aequalisprotes jämfört med 3M-protes för behandling av proximala humerusfrakturer.lars adolfsson
LIO-18501Bentäthet och migration vid cementfri höftprotes. Betydelse av proteslängd och lokal bifosfonatbehandlingIngemar Ivarsson
LIO-18511Endovaskulär neurokirurgi: metodutveckling och utvärdering av kliniska resultatSandro Rossitti
LIO-18521Hjärtmuskelfunktionsmått med vävnadsDoppler - utveckling, utvärdering och tillämpning med fokus på myokarddysfunktion och mekaniskt hjälphjärta.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-18531Kränkningar i vården. En modell för hur personal i vården kan lära sig att förhindra kränkningar.Barbro Wijma
LIO-18541The role of the intestinal barrier in the initiation of inflammatory bowel diseaseJohan Dabrosin Söderholm
LIO-18561Normaltryckshydrocefalus – aspekter på patofysiologi, klinik och behandlingGöran Leijon
LIO-18571Molekylärbiologiska studier för att upptäcka och kartlägga resistenta
Gramnegativa bakterier
Anders G Johansson
LIO-18591Euroscore och SvO2 för prediktion av intensivvårdsbehov och långtidsprognos efter hjärtkirurgiFarkas Vánky
LIO-18601Onkogenetisk vägledning, molekylärgenetik och preventionMarie Stenmark Askmalm
LIO-18611Anorektal funktion vid kollagen kolitMagnus Ström
LIO-18621Taus koppling till β-amyloid och dess roll i patogenesen vid Alzheimers sjukdomMartin Hallbeck
LIO-18641Fördjupad klinisk farmakologisk analys av läkemedel som används inom psykiatrisk praxisFinn Bengtsson
LIO-18651AnalfistelsjukdomenOlof Hallböök
LIO-18661Randomiserad, kontrollerad behandlingsstudie
Tinnitus
Elina Mäki-Torkko
LIO-18671BMI och extrem prematurbördAnnika Jeppsson
LIO-18691Signaltransduktion och olika mekanismer vid apoptosinduktionGustaf Söderlund
LIO-18701Betydelse av allergener, luftföroreningar och övriga miljöfaktorer för utveckling av sesibilisering och astma.Abul Kashem Munir
LIO-18711Mikrodialys i hjärnan med kvarliggande kateter vid intravenös L-dopabehandling resp. elektrostimulering vid Parkinsons sjukdomNil Dizdar Segrell
LIO-18721Kortikal svarslatens, P1, som mått på mognad i centrala auditiva banor hos barn med cochleärt implantat.Leif Hergils
LIO-18731Reglering av angiogenes i normalt och malignt bröstCharlotta Dabrosin
LIO-18771Bestämning av dosprofiler över smala strålfält för stereotaktisk behandlingSara Olsson
LIO-18801Utvärdering av preoperativ scintigrafi vid diagnostik av sentinel node (portvaktlymfkörtel) i samband med bröstcanceroperation.Lars-Gunnar Arnesson
LIO-18811Anestesi vid gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättringLena Nilsson
LIO-18821Patienter med Cabergolin-behandlade prolaktinom kontrolleras avseende hjärtmuskelrörlighet och klaffunktion med vävnadsdoppler och ekokardiografi.Jeanette Wahlberg Hughes
LIO-18831Har kortisonsubstitution i 2 eller 4 doser olika effekt på cirkulerande kemokiner.Bertil Ekman
LIO-18861Ileorektal anastomos vs bäckenreservoir vid ulcerös kolit - funktion, livskvalitet och sexualitet samt förekomst av cellförändringarPeter Andersson
LIO-18871Regeneration av hud och subkutan vävnad för rekonstruktiv plastikkirurgiFredrik Huss
LIO-18881Kirurgisk brännskadevård vid BRIVA, USFredrik Huss
LIO-18891Hypofysfunktionen vid traumatisk hjärnskada och vid kronisk morfinbehandling.Bertil Ekman
LIO-18901Randomiserad jämförande studie mellan diskprotes och fusionsoperationHans Tropp
LIO-18911Lungfunktion före och efter främre skolioskirurgiHans Tropp
LIO-18921Prevalence of fecal carriage of ESBL-producing Enterobacteriacae in patients with severe abdominal infectionsHåkan Hanberger
LIO-18931Kvantifiering av fosformetaboliter i muskel med hjälp av MR spektroskopiAnn Bengtsson
LIO-18951Kroppssammansättning och tillväxt hos för tidigt födda barn i relation till två olika uppfödningsregimer.Elisabeth Olhager
LIO-18961Trombocyters hemostatiska effekt vid trombocytopeni, vid transfusion samt i trombocytkoncentrat.Gösta Berlin
LIO-18971Neuropeptider och premenstruellt syndromIngemar Sjödin
LIO-19001Läs-och skrivförmågan och salivcortisolsvar under de första skolåren hos tidigare lågviktiga nyfödda i relation till perinatala faktorerIngemar Leijon
LIO-19011Mikrovågsablation vid kroniskt förmaksflimmer hos patienter med mitralisklaffel (MAMA-studien)Håkan Walfridsson
LIO-19021Nya screeningmetoder för diagnostik av vissa sjukdomstillstånd.Birgitta Schmekel
LIO-19031Tilläggsvärdet av patientnära Troponin-T analys vid bedömning av patienter med bröstsmärta i primärvårdStaffan Nilsson
LIO-19041Kan biologiska markörer på stress, inflammation och plackskörhet prediktera insjuknande och död i hjärtinfarkt? En 5-års uppföljning av LSH studien.Magnus Falk
LIO-19081Betydelsen av olika molekylära varianter av prolaktin vid utredning av hyperprolaktinemiBertil Ekman
LIO-19091Koagulationspåverkan av våra vanligaste syntetiska plasmavolymsexpandrarJoachim Zdolsek
LIO-19111Medicinsk behandling eller kateterablation vid paroxysmalt förmaksflimmer (MANTRA-PAF)Håkan Walfridsson
LIO-19121Diastolisk hjärtsvikt hos äldre i primärvården - Prevalens? Kan förmakspeptider och/eller cytokiner användas för att välja ut riskpatienter?Ulf dahlström
LIO-19171Nya metoder för funktionell magnetresonans - isotrop insamling och kvantitativ metodikPeter Lundberg
LIO-19181Mekanismorienterade studier vid olika typer av hjärtsvikt med fokus på morfologi, biomarkörer, immunologi samt kärlväggsmekanismerUlf dahlström
LIO-19201Fastställande av blodvolym med ett flertal olika metoderJoachim Zdolsek
LIO-19221Optimeringsprojekt av bildkvalitet inom SPECTAgnetha Gustafsson
LIO-19231Hälsorelaterad livskvalitet efter kotfrakturGöran Toss
LIO-19241Functional magnetic resonance imaging (f-MRI) of the brain in different states of visceral sensitivity with focus on irritable bowel syndrome (IBS)Susanna Walter
LIO-19251Absolutkvantifiering av magnetresonansimaging och magnetresonansspektroskopidataPeter Lundberg
LIO-19261Hypofysfunktionen vid traumatisk hjärnskada och vid kronisk morfinbehandling.Bertil Ekman
LIO-19271Optimeringsprojekekt av bildkvalitet inom SPECTAgnetha Gustafsson
LIO-19281Optimering av iterativa rekonstruktionsmetoder för förbättrat
kontrast-till-brus förhållande vid PET undersökningar.
Agnetha Gustafsson
LIO-19301Studier av skelett och mineralmetabolismElvar Theodorsson
LIO-19331Tidig upptäckt av Celiaki associerad T cell lymfom, en uppföljning av T-cell receptor uttryck med flödescytmetri analys.Rihab Awadelkarim
LIO-19341Pedagogik inom medicinsk bild- och funktionsvetenskapStaffan Wirell
LIO-19351Ämnesomsättningens betydelse för prognos vid tuberkulos.Jakob Paues
LIO-19371Fotopletysmografi före, under och efter operationLena Nilsson
LIO-19411Optimeringsprojekt NuklearmedicinAgnetha Gustafsson
LIO-19431Bestämning av fundus autofluorescens.Christina Frennesson
LIO-19441Hemodynamik under anestesi med lågt centralt ventryckLena Nilsson
LIO-19461Glykosyleringsgrad av IgA hos patienter med IgA nefropatiAnders Fernström
LIO-19471Trippelbehandling av neovaskulär AMD.Christina Frennesson
LIO-19501Optimeringsprojekt NuklearmedicinAgnetha Gustafsson
LIO-19511Klåda hos dialyspatienterAnders Fernström
LIO-19521Coronary CT Evaluation of Vulnerable Plaques in Relation to Inflammatory Markers (CorC & PUMA).Eva Swahn
LIO-19531Studier av retinala pigmentepitelcellers känslighet för oxidativ stress i närvaro resp frånvaro av järnchelatorer.Christina Frennesson
LIO-19541Konjugerade oligoelektrolyter för sekvensspecifik DNA detektion och påvisande av lysosomrelaterade intracellulära vakuolerJon Jonasson
LIO-19561Circulating levels of anti-CRP in coronary artery diseaseLennart Nilsson
LIO-19581NO-produktion hos nyfödda barn – relation till underburenhet, neonatal sjuklighet, postnatal ålder samt nivåer av olika substrat och methemoglobinNina Nelson
LIO-19591Estimering av vävnadsgenomblödning med ultraljudskontrast, bildfusion samt pilotstudie av en ny bildgivande metod av hjärta baserad på impedans.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-19611IGF-systemet och nutrition hos patienter på akutmottagningenIoana Simona Chisalita
LIO-19621NOBABs kriterier, stress och etiska aspekter av isoleringsvård.Nina Nelson
LIO-19661Systemiska och dermala reaktioner på xenobiotika och uremiska toxinerPer Hultman
LIO-19671Långvarigt kliande vaccinationsgranulom och kontaktallergi mot aluminium efter vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta i barnhälsovårdenElisabet Bergfors
LIO-19681Stress hos den växande individen. Relation till stressreducerande interventioner i
vård, skola och omsorg.
Nina Nelson
LIO-19691Hur stor är risken för kvinnor med graviditetsdiabetes att utveckla manifest diabetesHans Arnqvist
LIO-19721Magnetkameraforskning av hjärnan vid MS, epilepsi och Kleine-Levin-syndromAnne-Marie Landtblom
LIO-19741Akut kranskärlssjukdom - ur ett könsperspektivEva Swahn
LIO-19761En djurexperimentell modell för undersökning av cellfusion vid cancer tillväxt och spridning.Joar Svanvik
LIO-19781Biokemiska makörer för nedsatt hjärtfunktion – grundläggande kunskap för tolkningen av patienters plasmakoncentration saknas.Urban Alehagen
LIO-19791STEMI ur ett PCI-perspektivEva Swahn
LIO-19801Effekt av intervention med selen och Coenzym Q10 hos äldre på dödlighet och sjuklighet i hjärtkärlsjukdomar med särskild tonvikt på hjärtsviktUrban Alehagen
LIO-19811Studier av de tilväxthämmande och apoptotiska effekterna av ErbB-receptortyrosinkinashämmare i malignt melanomThomas Walz
LIO-19821Kliniska epilepsistudier: förekomst av plötslig död (SUDEP)+ behandlingsutvärdering: nervus vagus-stimulator och metaboliska biverkningar av AED.Anne-Marie Landtblom
LIO-19831Intensivvård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Behandling med non-invasiv ventilatorvård och långtidsöverlevnadSten Walther
LIO-19841Aortainsufficiens. Klaff- och vänsterkammarfunktionens betydelse för val och resultat av behandling.Eva Nylander
LIO-19851Undersökning av genetiska förhållanden av MS-sjukdom och MS-trait hos friska syskon till MS-patienterMargarita Callander
LIO-19861Aortainsufficiens. Klaff- och vänsterkammarfunktionens betydelse för val och resultat av behandling.Eva Nylander
LIO-19881Hälsotillstånd, läkemedel och livskvalité hos äldre i särskilt boende (SÄBO)Lars Borgquist
LIO-19901Inverkan av linsmaterial och -design på utveckling av behandlingskrävande efterstarrBjörn Johansson
LIO-19911Klinisk bedömning i praktiken -
Allmänläkares karakteristik av problemet, beslutsfattande och patientupplevd nytta av konsultationen
Lars Borgquist
LIO-19921Utbildning av nya gråstarrkirurger och patientsäkerhet - en studie av effekterna av simulatorträningBjörn Johansson
LIO-19981Hur påverkar moderns immunsvar under graviditeten barnets immunitet och utveckling av allergisk sjukdom från födelsen till 6 års ålder?Lennart Nilsson
LIO-19991NeuroinflammationJan Ernerudh
LIO-20031Postmortem CT and MRI techniquesAnders Persson
LIO-20041Mera information och säkrare dokumentation vid pricktestning för Typ 1 allergi.Lennart Nilsson
LIO-20061Moderna bildgivande metoder för kardiovaskulära flöden, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsviktJan Engvall
LIO-20081Molekylära och immunologiska mekanismer vid inflammatoriska myopatier.Magnus Vrethem
LIO-20091Aricept mot kognitiva störningar vid MSAnders Österberg
LIO-20101Atypiska mykobakterier - epidemiologiska och immunologiska studierJan Ernerudh
LIO-20111Immunmonitorering vid vaskulit och B-cellsdepletionJan Ernerudh
LIO-20121Validering av AQT som led i demensutredning i en oselekterad primärvårdspopulationJan Marcusson
LIO-20141Hjärtdiagnostik hos fosterTomas Gottvall
LIO-20151Studie av hjärnfunktioner vid repetitivt traumaJan Marcusson
LIO-20191Effekt av fraktionerad erbiumlaserbehandling ("Fractional photothermolysis") på självåsamkade ärr.Avni Abdiu
LIO-20211Utveckling och utvärdering av estetisk (och delvis funktionell) kvalitetsuppföljning efter läpp-käk-gomspaltskirurgi.Avni Abdiu
LIO-20241Behandling med botulinum-toxin hos barn och ungdomar med neurogen blåsstörningSven Mattsson
LIO-20251Betydelsen av neuroendokrin aktivering för uppkomst av inflammation vid ulcerös kolit.Henrik Hjortswang
LIO-20261Omgivning, genetik och immunologi i relation till uppkomst och konsekvenser av reumatisk sjukdom - patientnära uppföljning och laborativ forskningThomas Skogh
LIO-20281Calprotectin vid Crohns sjukdomHenrik Hjortswang
LIO-20291Multinationell Case-control-studie av riskfaktorer för MS med utgångpunkt från Svenska MS-registret i Östergötland och Västra Götaland (Göteborg)Anne-Marie Landtblom
LIO-20301The Dermis in health and diseaseChris Anderson
LIO-20311Kirurgi och immunosuppression vid Crohns sjukdomPeter Andersson
LIO-20321Kan köldtest (Bladder Cooling Test – BCT) spegla förändringar i blåsfunktionen hos barn med neurogen blåsrubbning?Sven Mattsson
LIO-20331Hudfysiologinbarriärfunktion och metabolismChris Anderson
LIO-20341Reglering av miktion och sexuell funktionPetter Hedlund
LIO-20351Behandling av neurogen tarmstörning hos barn med ryggmärgsbråck - en jämförande studie med fokus på oberoendeSven Mattsson
LIO-20361Epilepsivård i Västra Östergötland: Utveckling och ekonomiAnders Österberg
LIO-20401Utvärdering av Nationella Vårdprogrammet för Barn med Neurogen Blås- och TarmstörningSven Mattsson
LIO-20431Thoracal epidural analgesi vid refraktär angina pectoris: en prospektiv randomiserad placebokontrollerad studie (TEDA II).Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-20441Prognostiska faktorer för recidiv och progress av T1 tumörer i urinblåsan, med fokus på betydelsen av cellcykelreglerande proteiner.Martin Hallbeck
LIO-20461Tiopuriner vid inflammatorisk tarmsjukdom: farmakogenetik - metabolism - kliniska resultatSven Almer
LIO-20471Estimering av vävnadsgenomblödning med ultraljudskontrast, bildfusion samt pilotstudie av en ny bildgivande metod av hjärta baserad på impedans.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-20481Prospektiv randomiserad studie av icke kirurgisk behandling av fekal inkontinensOlof Hallböök
LIO-20491Hjärtmuskelfunktionsmått med vävnadsDoppler - utveckling, utvärdering och tillämpning med fokus på myokarddysfunktion och mekaniskt hjälphjärta.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-20501Vencompliance av v saphena magnaHelene Zachrisson
LIO-20531Inflammatoriskt inslag vid aortaklaffsjukdom.Lars Wallby
LIO-20541Jämförande studie av olika operationsmetoder för rekonstruktion av urethra och penis på grund av penismissbildning (hypospadi).Johan Thorfinn
LIO-20551Moderna bildgivande metoder för kardiovaskulära flöden, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsviktJan Engvall
LIO-20561”Sepsis-obs”
-en modell för ett förbättrat omhändertagande av septiska patienter
Pia M. Karlsson
LIO-20571Budd-Chiaris syndrom och Portavenstrombos: kliniska och laborativa studier av riskfaktorerSven Almer
LIO-20581Tilläggsvärdet av patientnära Troponin-T analys vid bedömning av patienter med bröstsmärta i primärvårdStaffan Nilsson
LIO-20591DEVELOPMENT OF TISSUE ENGINEERED TENDON GRAFTS: AN EVALUATION OF APPROPRIATE SCAFFOLDS, CELL TYPES AND BIOMECHANICAL PROPERTIES.Johan Thorfinn
LIO-20601Effect of thoracic epidural analgesia on refractory angina pectoris: long-term home self-treatment.Ingemar Cederholm
LIO-20621Tilläggsvärdet av patientnära Troponin-T analys vid bedömning av patienter med bröstsmärta i primärvårdStaffan Nilsson
LIO-20631INNOVATIVE NUCLEOSIDES FOR CANCER THERAPYKourosh Lotfi
LIO-20641Genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom - fokus på fogbildande proteinerSven Almer
LIO-20711Taluppfattningsförmåga i störmiljö före och efter öronkirurgiBengt Magnuson
LIO-21031Sökande efter nya metastasspecifika och prognostiska faktorer för malignt melanomAnna-Lotta Hallbeck
LIO-21201Studier av cytokinmönster samt undergrupper av antineutrofil cytoplasmaantikropp (ANCA) vid ANCA-associerad systemisk vaskulit med njurengagemang.Gabriel Almroth
LIO-22591Ger tandimplantat med biofosfonat bättre läkning?Agneta Marcusson
LIO-22611Inläkning av titanimplantat i syntetiskt bifasiskt calciumfosfat jämfört med hydroxyapatit.Agneta Marcusson
LIO-39161Strategi för att öka forskningsverksamheten i primärvården i ÖstergötlandEwa Grodzinsky
LIO-40171Diagnostik och behandling av vuxna med ADHD och missbruk/beroendeKerstin Käll
LIO-44631Kognitiv testning i primärvårdJan Marcusson

Ansökan om enbart LFoU-medel 2009 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 60 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-14691Behandlingsstrategier vid primärt generaliserad kolorektal cancersjukdomGunnar Arbman
LIO-14771Uppdatering av kolorektalcancerregister vid kirurgiska kliniken i NorrköpingGunnar Arbman
LIO-14861Mätning av vitamin K och vitamin K epoxid halter i plasma samt studier av deras korrelation med genetiska varianter av VKORC1Majid Osman
LIO-14971Diskrepans mellan symtom börda och upplevd livskvalitet.Katarina Pihl-Lesnovska
LIO-15231Celiakipatienters upplevelse av besök hos dietist - studie på tre kliniker i ÖstergötlandKarin Fridell
LIO-15341Kvalitetssäkring och ackreditering av stamcellstransplantationsverksamhetClaes Malm
LIO-15351Utveckling av molekylärbiologisk diagnostik för gram-negativa infektioner och för bakterier som orsakar diarré.Erik Kihlström
LIO-15381Exercise-induced effects on neurotrophic factors and the corticotrophin releasing hormone family in the mouse limbic system after moderate runnnig.Susanne Hilke
LIO-15391Riktade hälsointerventioner för personer med ökad risk för osteoporos och fraktur.Ann-Charlotte Grahn Kronhed
LIO-15481Enantioselektiv analys av metylfenidat och ritalinsyra i saliv, serum och blod vid behandling med centralstimulantia vid ADHD och beroende symtom.Carlsson Björn
LIO-15491Inflammation, trombos och upprepade missfallLeif Matthiesen
LIO-15591Kolhydratfattig kost vid behandling av diabetes mellitus typ 2 i primärvård.Hans Guldbrand
LIO-15821Immunosuppressiva effekter av opiater med fokus på cytokin frisättning och fagocyterande funktion – in vitro och kliniska studier i cancer patienter.Srinivas Uppugunduri
LIO-15901Ambulatorisk blodtrycksmätning på Kärna VårdcentralMarie Ålholm Beijer
LIO-16241Uppföljning av Hänvisningsprojektet - en samverkan mellan Primärvård och PsykiatriBirgith Ledström
LIO-16411Studie av pigmentstruktur med LC/MS/MSDzeneta Nezirevic Dernroth
LIO-16541Utvärdering av farmakokinetik: ziprasidon.Maria Dolores Chermá Yeste
LIO-16561ÄR TRIGGERFINGER EN TENDINOS?Anna-Carin Lundin
LIO-16751Kvantifiering av teknisk bildkvalitet mha av automatisk bildanalysMichael Sandborg
LIO-16821Utvärdering av läkaravlastande bedömningsmottagning hos sjukgymnast i primärvård.Maria Landén Ludvigsson
LIO-16921Registrering, dokumentation och uppföljning av infektioner på Thorax-IVA, US, Linköping.Bengt Peterzén
LIO-16941Punktprevalensstudier på intesivvårdsavdelningar.Bengt Peterzén
LIO-17061Kvalitetsvariabler vid stor urologisk kirurgiBill Petersson
LIO-17421Utveckling av analyser av polymorfier i DNATomas Lindahl
LIO-17501Etablering och utveckling av serologisk diagnostik för: morbilli, parotit, parvo, TORCH (toxoplasma, rubella, herpes simplex), varicella zoster -virusBritt Åkerlind
LIO-17521Mechanobiology - a new concept for the prediction, diagnosis and monitoring of cardiovascular diseaseToste Länne
LIO-17611Kvalitetsregister vid benign prostatahyperplasiHans Hjertberg
LIO-17711Samvård-kängurustudie; en jämförelse mellan två olika vårdmetoder inom neonatalvårdenEvalotte Mörelius
LIO-18241Bandagering av tagställen för delhudstransplantation -Förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken, US, LinköpingMatilda Karlsson
LIO-18361Lönemedel för utbildning till Doktorsexamen för Lovisa HolmElvar Theodorsson
LIO-18451Mätmetod för hepcidin vid diagnostik och uppföljning av anemierElvar Theodorsson
LIO-18851Fortsatt utvärdering av prospektiv kohortstudie där axillkirurgi utelämnats vid bröstcancer med definierad lågriskprofilLars-Gunnar Arnesson
LIO-18941Utbildning i Image Guided Radiotherapy (IGRT)Ingrid Tillgren
LIO-19061Implementering av Kognitiva Screeningbatteriet i Rehab VästBoel Eklund
LIO-19071Insamlande av normalmaterial för multifokal ERGanders petersson
LIO-19161Endoskopisk undersökning av anomalier i tunntarm och colon hos patienter med akromegali och patienter med tillväxthormonbehandling sedan barndomen.Jeanette Wahlberg Hughes
LIO-19291Stereotaktisk intrakraniell strålbehandlingSara Olsson
LIO-19361Utvärdering av sjuksköterskesamtal i tidigt skede efter nydiagnostiserad ulcerös kolit.Ewa Petterstedt
LIO-19401Utveckling av säkerhetsrutiner, dokumentation och utbildning för magnetresonansdiagnostikPeter Lundberg
LIO-19451Preanalytiska felkällor vid venös provtagning.Eva Landberg
LIO-19481Kliniska studier av skelett och mineralmetabolismPer Magnusson
LIO-19491Preanalytiska felkällor vid provtransport.Brita Larsson
LIO-19551Nutritionens roll för komplikationer, mortalitet och vårdtid vid allvarlig infektionssjukdom.Jakob Paues
LIO-19701Trombosmottagning - optimering av omhändertagande av patienter med venös tromboembolism.Kerstin Arbring
LIO-19731Uppföljning av prioriteringsarbetet av väntelistan för Neuropsykiatrisk Utredning; Effekter för patienter och organisationAndrea Johansson Capusan
LIO-19751Utveckling av PCR för diagnostik av invasiv svampinfektion samt artidentifiering av fenotypiskt svåridentifierade kliniskt relevanta svampar.Anders G Johansson
LIO-19891Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid besök på preventivmedelsmottaning – går det att mota Olle vid grind?Katri Nieminen
LIO-20001Barnastma i primärvården - förekomst och utveckling över tidenEduardo Roel
LIO-20011Studie av cellöverlevnad då kerratinocyter förvaras i olika näringslösningarErika Nyman
LIO-20021Att hjälpa den som blöder - Optimering av omhändertagande av patienter med lätta till måttliga blödningssymptomKerstin Arbring
LIO-20131Införande av självregistrering för MS-pat på Motala LasarettAnders Österberg
LIO-20161Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdomJan Ernerudh
LIO-20171Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantationJan Ernerudh
LIO-20231Immunologistudie vad gäller blodpreservation i samband med hjärtlungmaskin vid hjärtkirurgi (CPB = cardio pulmonell bypass).Ingemar Cederholm
LIO-20411Att hjälpa den som blöder - Optimering av omhändertagande av patienter med lätta till måttliga blödningssymptom (register och referensintervall)Tomas Lindahl
LIO-20421Utredning av felaktiga analysresultat för rutin-koagulationsanalyserna Faktor VII och PK-INRTomas Lindahl
LIO-20451Utvärdera två informationsmodeller och deras förutsättningar för att ge gravida kvinnor ett frivilligt informerat samtycke till fosterdiagnostikCecilia Gunnarsson
LIO-20911Utveckling av patientorientering och kvalitetssäkring vid en immundispensär för inflammatorisk tarmsjukdomSven Almer
LIO-20921Utveckling av metod för att upptäcka stafylokocker med nedsatt
känslighet för glykopeptider
Carina Claesson
LIO-21671Handläggning av interstitiell lungsjukdomMaria Sege
PublishedDocument information: Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2009 - Diarienummerordning | Last modified: 2010-04-15 by Agneta Linghag

Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2009 - Diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/5781