Ansökan om LFoU-medel 2012

Ansökan om enbart LFoU-medel 2012 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning

Antal ansökningar 79
NamnDiarienrTitelBeviljat LFoU
Alehagen UrbanLIO-206601Behandling av hjärtsvikt i Sverige 2010. Föreligger könsskillnader i den farmakologiska behandlingen? En registerstudie baserad på 38000 patienter.0
Arbman GunnarLIO-282151Biogenetiska markörer vid kolorektal cancer59 200
Arbring KerstinLIO-203941Optimering av omhändertagande av patienter med koagulationsrubbning123 400
Arbring KerstinLIO-203961Uppföljning vid introduktion av nya antikoagulantia119 200
Arbring KerstinLIO-284931Optimering av omhändertagande av patienter med koagulationsrubbning27 800
Bengtsson AndreasLIO-207631Psykofarmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD – påverkansfaktorer och behandlingsmönster0
Björn CarlssonLIO-198141Kvantifiering av metylfenidat och ritalinsyras enantiomerer i saliv, serum, blod och hår. TDM vid ADHD, beroende symtom och compliance.75 000
Björn CarlssonLIO-277161TDM av metylfenidat och ritalinsyras enantiomerer i saliv, serum, blod och hår, verktyg vid ADHD, beroende symtom och vid uppföljning av compliance50 000
Bolin LindaLIO-201271Utvärdering av METTS/RETTS interbedömarrealibilitet50 000
Chermá Yeste Maria DoloresLIO-207331Bestämning av metformin i blod med LCMSMS för individuell dosering i kliniska praxis.75 000
Chermá Yeste Maria DoloresLIO-282621Utvärdering av metformin farmakokinetik vid kliniska praxis.50 000
Claesson CarinaLIO-207051Utveckling av metod för att upptäcka stafylokocker med nedsatt
känslighet för glykopeptider
113 333
Claesson CarinaLIO-280471Utveckling av metod för att upptäcka stafylokocker med nedsatt känslighet för glykopeptider125 000
De Geer LinaLIO-204461Prognostiskt värde av kardiell stress mätt med multimarkörmetod på kritiskt sjuka.115 200
Drott JennyLIO-201241Neurotoxiska symtom vid adjuvant cytostatikabehandling hos patienter med kolorektalcancer.134 000
Drott JennyLIO-280711Neurotoxiska symtom vid adjuvant cytostatikabehandling hos patienter med kolorektalcancer och dess påverkan på det dagliga livet och livskvalitet.140 000
Edvardsson MariaLIO-199491Kan resultaten av interleukinanalyser vara värdefull vid tidig diagnos av infektion hos sköra äldre?30 000
Ekman BertilLIO-206121Att i Sydöstra sjukvårdsregionen få till en heltäckande registrering i svenska hypofysregistret0
Eriksson CharlotteLIO-194171Nappflaskas betydelse för sekretorisk mediaotit0
Ernerudh JanLIO-207721Betydelsen av T-celler och NK-celler vid koronarsjukdom0
Germundsson JohanLIO-196831Investigations of Bowmann´s layer, Epithelial Basement Membrane Dystrophy and Phototherapeutic Keratectomy treatment172 800
Germundsson JohanLIO-278551Investigations of Bowmann´s layer, Epithelial Basement Membrane Dystrophy and Phototherapeutic Keratectomy treatment59 200
Gregeborg SaraLIO-205071Vårdtyngdsmätning inom anestesi och operation57 600
Grundström HannaLIO-204911Läkare och barnmorskors bemötande och handläggning av kvinnor med symtom som "indikerar" endometrios.25 000
Hans BahlmannLIO-198081Målstyrd vätsketerapi under esofagusresektion för att reducera komplikationsfrekvens och vårdtid.28 800
Helmrot EbbaLIO-206001Implementering av en kontrollutrustning för stråldosmonitorer på konventionella röntgenutrustningar.92 800
Hilke SusanneLIO-203471Does estrogen influence the release of Cholecystokinin in the rat brain limbic system: a microdialysis study50 000
Jerner RachelLIO-193741Utveckling av kvalitets- och metodmanual som stöd för kuratorsarbetet inom LiM.150 000
Johansson EvaLIO-203501Utvärdering ev effekter på hälsorelaterad livskvalitet och aktivitetsförmåga efter MMR i grupp inom Rehab Väst.56 200
Johnson ChristinaLIO-199191Samtalsanalys i sjukvårdsrådgivning50 000
Karlsson MarkusLIO-202311Retinala pigmentepitelcellers känslighet för oxidativ stress i relation till mängden redox-aktivt järn och nivåer av fas-II-proteiner.15 000
Karlsson MarkusLIO-203131Serumnivåer av järn och järnrelaterade proteiner hos patienter med torr åldersrelaterad makuladegeneration26 600
Karlsson MarkusLIO-284501Retinala pigmentepitelcellers känslighet för oxidativ stress i relation till mängden redox-aktivt järn och nivåer av fas-II-proteiner53 600
Karlsson MarkusLIO-284541Serumnivåer av järn och järnrelaterade proteiner hos patienter med torr åldersrelaterad makuladegeneration29 600
Kihlström ErikLIO-204611Utvärdering av klinisk betydelse av typ III sekretionssystemet vid invasiva E coli infektioner.113 333
Ledström BirgithLIO-204451Vårdkonsumtion och vårdkostnader för patienter med borderline personlighetsstörnin (BPD)-före,under och efter behandling med Dialektisk beteendeterapi48 000
Lindahl TomasLIO-206771Spontant förhöjt PK-INR - en artefakt orsakad av en variant av faktor VII?0
Lotfi KouroshLIO-205681Tidig upptäckt av Bleomycintoxicitet i lunga vid behandling av Hodgkinlymfom57 600
Lundberg PeterLIO-207541Utveckling av säkerhetsrutiner, dokumentation och utbildning för magnetresonansdiagnostik50 000
Lundin Anna-CarinLIO-193631Gene expression pattern in trigger finger tendons. Signs of tendinosis0
Magnusson PerLIO-203581Kliniska studier av skelett och mineralmetabolism225 000
Magnusson PerLIO-283591Kliniska studier av skelett och mineralmetabolism200 000
Mirabelli PierfrancescoLIO-203461Tuberkulös uveit: frekvens och kliniska karakteristika57 600
Mirabelli PierfrancescoLIO-204951Felveckade proteiner i human lins57 600
Mirabelli PierfrancescoLIO-283721Felveckade proteiner i human lins - fortsättning88 800
Monstein Hans-JürgLIO-198761Molekylärbiologisk typning av ESBL-producerande Gram-negativa
tarmbakterier med MALDI-Tof och PCR-baserade typningsmetoder.
113 333
Monstein Hans-JürgLIO-277351Molekylärbiologisk typning av ESBL-producerande Gram-negativa tarmbakterier med MALDI-Tof och PCR-baserade typningsmetoder.175 000
Myrelid PärLIO-204331Kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom0
Mäki-Torkko ElinaLIO-206401Utveckling av talaudiometri för barn - Svenska HINT-listor för barn med normal hörsel och för barn med hörselnedsättning100 000
Nilsson AndreasLIO-196501Patientkontrollerad propofolsedering vid ERCP201 600
Nyman TorbjörnLIO-207801Funktionstillstånd hos vuxna med resttillstånd efter Obstetrisk Brachial Plexusskada.
Torbjörn Nyman, Anestesikliniken US
144 000
Oscarsson AnnaLIO-205201Optimering av hjärtfunktionen hos riskpatienter som ska genomgå höftfrakturkirurgi0
Osman MajidLIO-203061Utredning av cellulära mekanismer som styr cancerrelaterad koagulopati100 000
Paues JakobLIO-204921Vilka patienter handläggs på tuberkulosmottagningen?97 800
Paues JakobLIO-206871Förbättring av nutritionen hos patienter med svår infektionssjukdom54 600
Persson LennartLIO-203781En studie av BAL-proteiner vid KOL och sarkoidos58 000
Petersson SofiaLIO-204601Samband mellan patienters hälsoupplevelse och aktivitetsförmåga, aktivitetstillfredsställelse samt förflyttningsförmåga.50 000
Peterzén BengtLIO-201531Hälsorelaterad livskvalité28 800
Peterzén BengtLIO-205061Blodbesparande åtgärder vid hjärtkirurgi.28 800
Rubensson CarinLIO-201281Sequele hos patienter med distala radiusfrakturer som opererats med volara plattor.89 200
Rådholm KarinLIO-195181Kardiovaskulär prevention hos äldre
Ett projekt om samsjuklighet, livskvalitet och måluppfyllelse vid behandling av hypertoni hos individer över 80 år
0
Sandborg MichaelLIO-199091Utvärdering och implementering av en ny metod att mäta stråldoser vid datortomografiundersökningar116 000
Segernäs Kvitting AnnaLIO-204351Vilken plats har Kognitiva Screeningbatteriet (KSB) vid utredning av misstänkt demenssjukdom? Valideringsstudie i primärvårdspopulation.50 000
Serrander LenaLIO-205191Kan molekylär diagnostik ge snabbare svar för patienter med protesinfektioner?0
Stern HeléneLIO-200691Bensodiazepiners påverkan av kognitiv förmåga mätt med QB-Test Plus.75 000
Sunnerud SofiaLIO-203661Förbättring av det metabola läget hos Typ 1 diabetiker med insulinpump genom att optimera användandet av pumpens funktioner.50 000
Sunnerud SofiaLIO-272691Effekten av grupputbildning för patienter med diabetes typ 1 som behandlas med insulinpump på livskvalitet och glykemisk kontroll100 000
Tamás ÉvaLIO-201141Minimalinvasiv aortaklaffkirurgi via högersidig minithorakotomi0
Tropp HansLIO-207791Långtidsuppföljning av kirurgisk behandling vid kronisk ländryggssmärta. Randomiserad studie med jämförelse mellan diskprotes och steloperation.0
Tropp HansLIO-207831Främre skolioskirurgi - resultatet efter selektiv fusion på thorakala resp thorakolumbala skolioskrökar.0
Tropp HansLIO-207861Uppföljning av små barn med ryggradsdeformitet som opererats med VEPTR (bröstkorgskorrektion)0
Turesson ChristinaLIO-195431Patienters erfarenhet av en kirurgisk interventionsprocess och dess betydelse för deras aktivitetsförmåga.0
Turesson ChristinaLIO-196491Beskrivning av rörelseomfång och känsel,aktivitet, delaktighet samt upplevelse av hälsa och livskvalitet hos personer med svår/recidiv DC.57 600
Turesson ChristinaLIO-273191Beskrivning av upplevelsen av hälsa och livskvalitet, aktivitet, delaktighet samt rörelseomfång och känsel hos patienter med svår/recidiv DC.96 000
Uppugunduri SrinivasLIO-203731Influence of opiates on the immune and coagulation system – in vitro and in vivo studies245 000
Vogt (född Kieß) HartmutLIO-202401Kan astma och allergi i vuxen ålder predikteras utifrån navelsträngs IgE, sjukdom som barn samt hereditet?0
Vogt (född Kieß) HartmutLIO-206441Påverkar de nya kikhostevaccinerna och/eller kikhosta risken för astma?0
Vollertsen JessicaLIO-203771Nyinsjuknad eller återkommande för rehabilitering – en jämförelse av resultat av strokerehabiliteringen inom öppenvården i Landstinget i Östergötland50 000
Örman JennyLIO-203441Effekten av motståndsandning på luftfördelning, syresättning och koldioxidmängd hos tracheotomerade patienter med lunginflammation.201 600
PublishedDocument information: Ansökan om LFoU-medel 2012 | Last modified: 2012-01-05 by Agneta Linghag

Ansökan om LFoU-medel 2012, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/95891