Vad kan man söka medel för?

Vad kan man söka för?

Detta dokument riktar sig till dig som planerar att söka anslag från FoU-rådet i Skaraborg. Behörig att söka är du om du är regionanställd i det geografiska området Skaraborg med tillsvidareanställning inom Skaraborgs Sjukhus, primärvård och tandvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen. Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja anslaget.

Anslag som rådet delar ut

För dig som är intresserad av att arbeta med forskning finns olika bidrag att söka. De bidrag som går att söka genom FoU-rådet är (klicka på beteckningen så kommer en detaljerad beskrivning av anslaget i fråga)

Ansökningsperioder, sista ansökningsdag och besked

Sista ansökningsdag för projektmedel och doktorandmedel är 31 mars och 31 oktober varje år.

Sista ansökningsdag

För vårens ansökningar om doktorandbidrag och medel för enskilda projekt ska papper med underskrift av sökande och verksamhetschef vara FoU-rådet tillhanda senast kl 15.00 den 8 april (dispens ges ej!).

För höstens ansökningar om doktorandbidrag och medel för enskilda projekt ska papper med underskrift av sökande och verksamhetschef vara FoU-rådet tillhanda senast kl 15.00 den 8 november (dispens ges ej!). Detta papper skrivs ut från hemsidan när ansökan är klar.

Besked

För den ansökningsomgång som slutar 31 mars 2019 har FoU-rådet beslutsmöte 2 maj. Du som har sökt doktorandmedel eller projektmedel får besked inom en vecka efter beslutsmötet via e-post.

För den ansökningsomgång som slutar 31 oktober 2019 har FoU-rådet beslutsmöte 28 november. Du som har sökt doktorandmedel eller projektmedel får besked inom en vecka efter beslutsmötet via e-post.

Innan du påbörjar din ansökan

Läs noga igenom anvisningarna Om FoU-rådets anslag innan du påbörjar din ansökan för att minimera risken att välja fel ansökningsformulär. Är du doktorand kan du söka projektmedel (110 000 kr/projekt) för varje delprojekt i din avhandling, i slutfasen av avhandlingsarbetet kan du söka doktorandmedel i form av lönemedel (110 000 kr/individ) för att skriva din avhandling (kappa). Läs noga igenom anvisningarna/hjälpavsnitten som finns i ansökan när du fyller i den.

Att ta hänsyn till

Vetenskaplig ansats

För att beviljas projektmedel krävs att ditt projekt har en vetenskaplig ansats.
FoU-rådet beviljar bara medel till vetenskapligt korrekta projekt, men eftersom varje bedömningstillfälle utgår ifrån de ansökningar som kommit in kan kvalitetskraven för att få medel variera något från år till år.

Korrespondens med rådet

Observera att all korrespondens mellan FoU-rådet och er som söker pengar kommer att ske via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet ser efter om du har fått e-post.

Språk i ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska. Engelskspråkig text får bifogas som bilaga om det är nödvändigt.
OBS! Notera att den blandade kompetensen i granskningsgruppen gör det nödvändigt att ansökan formuleras på ett sådant sätt att den kan förstås även utan specialkompetens inom ditt forskningsfält.

CV ska finnas

Uppdaterat CV ska finnas på projektledaren, eventuell medsökande och eventuell handledare, finns det medsökande/handledare i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång tas dessa personer bort från ansökan av administratören och räknas inte med i den fortsatta granskningen.

Manual

I menyn till vänster hittar du länk till manualen. Läs den noga innan du påbörjar din ansökan. OBS! Eftersom systemet utvecklas och förbättras kan manaualen ha skrivits om sedan du läste den senast.

Blankett 3 (Inga mer FoU-medel kommer att förbrukas) används inte från och med 2014 utan projektet avslutas per automatik när datumet för sista rekvireringsdag passerat. Behövs förlängd rekvireringstid får ansökan om detta inkomma i god tid innan sista rekvireringsdag, formulär för detta finns under Ansökningsformulär

PublishedDocument information: Vad kan man söka medel för? | Last modified: 2019-05-23 by Ann Segerblom

Vad kan man söka medel för?, from FoU-rådet i Skaraborg
http://researchweb.org/is/en/skaraborg/document/108