Bedömningsgrunder

Inklusionskriterier

= kriterierna (villkoren) ska vara uppfyllda för att gå vidare till fortsatt bedömning

1. Sökanden är tillsvidareanställd vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).
2. Projektet ska vara godkänt av närmaste chef.
3. Projektet ska vara inlämnat före beslutat datum.
4. Tidsplan ska anges.
5. Specificerad och detaljerad kostnadskalkyl anges för projektet.

Bedömningar

Varje område bedöms med poängen 0-4 (se nyckel för poängsättning nedan)

Nyckel till poängsättning vid bedömning

Syfte/målsättning
4. Mycket klar
3. Klar och entydig
2. Godkänd
1. Oklar
0. Saknas

Tillämpbarhet/nytta i verksamheten
4. Full
3. Till stora delar
2. Delvis
1. Osäkert
0. Saknas

Värdet av kompetensökning
4. Mycket stort
3. Klart värde
2. Visst värde
1. Ringa värde
0. Inget

Nytänkande
4. Mycket innovativt
3. Klart innovativt
2. Nytänkande
1. Visst nytänkande
0. Inget nytänkande

Metodval
3. Godkänt
2. Tveksamt
1. Icke godkänt
0. Saknas

Genomförbarhet
4. Mycket god
3. Genomförbart
2. Tveksamt
1. Orealistiskt
0. Saknas

Den projektansvarige ansvarar för projektplanens genomförande och måste inkomma med anmälan om eventuell förändrad inriktning på projektet.

Projektredovisning

Efter genomfört projekt ska redovisning ske genom uppdatering av projektet i projektdatabasen  FoU i VGR avseende resultat, projektmedlens användning, spridning och genomförande.

I publikation ska anges att stöd erhållits från "FoU-beredningsgruppen, Skaraborgs Sjukhus", på engelska "Research Fund at Skaraborg Hospital".

PublishedDocument information: Bedömningsgrunder | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömningsgrunder, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://researchweb.org/is/en/skas/document/121