Metodutveckling av ett frågeformulär
- effektvariabel vid utvärdering av patientsäkerhet och delaktighet i vården
Metodutveckling av ett frågeformulär
- effektvariabel vid utvärdering av patientsäkerhet och delaktighet i vården

Project number : 260031
Created by: Caterina Finizia, 2018-12-22
Last revised by: Caterina Finizia, 2018-12-22 Verified: 2019-09-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-12-31
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Development of a questionnaire evaluating the patient reported experience measurement according to patient safety and participation in healthcare

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vårdskador är mycket vanliga i samband med sjukhusvistelse och drabbar så många som ca 10% av patienterna, där äldre patienter löper störst risk att drabbas. Av dessa komplikationer hade nästan hälften kunnat förebyggas och i 7,4% var avvikelserna så allvarliga att de bidrog till att patienten dog. Vårdskaderelaterade komplikationer påverkar patientens hälsa, livskvalitet och innebär förutom patientlidande även stora kostnader för svenska samhället (9 miljarder kr). Det finns således mycket att vinna med vårdskadepreventivt arbete som t.ex. fall-, och tryckskadeprevention. Förutom objektiva mått som viktnedgång, tryckskadebedömningar och konstaterade fall är det även viktigt att med validerade enkäter utvärdera patientens upplevelse och tillfredställelse av given behandling och vård. I dagsläget finns inget validerat instrument som utvärderar patientskadepreventiva åtgärder och vårdkvalitet. KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är tillåten att modifiera utifrån utvärderingsbehovet, men det innebär även att den nyskapade KUPP-enkäten med inriktning mot vårdskador (KUPP-vård) behöver genomgå en ny psykometrisk testning. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studiens syfte är att genom fokusgrupper med patienter och experter skapa frågor som utvärderar vårdskadepreventioner, patientdelaktighet och nöjdhet och psykometriskt testa KUPP-vård gällande validitet, reliabilitet och sensitivitet. Inom sjukvården finns ett stort behov av validerade enkäter då olika patientskadepreventiva åtgärder redan testas men där patientens uppfattning om vårdens kvalitet inte systematiskt utvärderas. Redan nu finns en regional efterfrågan efter ett instrument att använda i klinisk rutin och KUPP-vård enkäten fyller detta behov. Förhoppningsvis kan en validerad enkät genom att tidigt och systematiskt identifiera förbättringsområden inom det viktiga patientskadepreventiva arbetet bli en av flera delar i arbetet med att minska antalet vårdskador.

Implementering av instrumentet i klinisk praxis planeras bli under 2020.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus - Skaraborgs sjukhus - FoU workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2019-02-22
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Sektion omvårdnad avancerad nivå workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Vårdskador är mycket vanliga i samband med sjukhusvistelse och drabbar så många som ca 10% av patienterna, där äldre patienter löper störst risk att drabbas. Av dessa komplikationer hade nästan hälften kunnat förebyggas och i 7,4% var avvikelserna så allvarliga att de bidrog till att patienten dog. Vårdskaderelaterade komplikationer påverkar patientens hälsa, livskvalitet och innebär förutom patientlidande även stora kostnader för svenska samhället (9 miljarder kr). Det finns således mycket att vinna med vårdskadepreventivt arbete som t.ex. fall-, och tryckskadeprevention. Förutom objektiva mått som viktnedgång, tryckskadebedömningar och konstaterade fall är det även viktigt att med validerade enkäter utvärdera patientens upplevelse och tillfredställelse av given behandling och vård. I dagsläget finns inget validerat instrument som utvärderar patientskadepreventiva åtgärder och vårdkvalitet. KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är tillåten att modifiera utifrån utvärderingsbehovet, men det innebär även att den nyskapade KUPP-enkäten med inriktning mot vårdskador (KUPP-vård) behöver genomgå en ny psykometrisk testning. 

Studiens syfte är att genom fokusgrupper med patienter och experter skapa frågor som utvärderar vårdskadepreventioner, patientdelaktighet och nöjdhet och psykometriskt testa KUPP-vård gällande validitet, reliabilitet och sensitivitet.

Frågeställning:

  • Den modifierade KUPP-enkäten "KUPP-vård" kommer ge ökad brukarkunskap (hur patienterna upplever given vård och behandling) utifrån perspektiven patientskadeprevention, delaktighet och nöjdhet och möjliggöra integrering av denna kunskap i vården.
  • "KUPP-vård" kommer att bidra till optimerad patientinformation och patientskadeprevention samt fungera som effektvariabel vid patientskadepreventivt arbete i vården

Planering:

a) Fokusgrupper för att skapa frågor till "KUPP-vård" enkäten

b) Pilotstudie av "KUPP-vård" enkät (genomförs under 2019)

c) Testningsdel ev "KUPP-vård" (senhösten 2019 samt våren 2020)

Exklusionkriterier:

  • Om patienten är yngre än 18 år
  • Om patienten p.g.a. handikapp inte kan besvara frågeformulären (t.ex. nedsatt syn)
  • Om patienten p.g.a. språksvårigheter inte kan besvara frågeformulären

Utifrån vårdskadornas stora påverkan på patientens livskvalitet och även på samhällsekonomin, finns det mycket att vinna med vårdskadepreventivt arbete som t.ex. fall-, undernärings-, och tryckskadeprevention, men i dagsläget saknas det
validerade instrument som utvärderar patientskadepreventiva åtgärder och vårdkvalitet. Studieenkäten "KUPP-vård" (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) fyller en viktig kunskapslucka och kommer efter kompletterande psykometrisk testning att ha mycket hög klinisk relevans då den utvärderar patientens upplevelse och tillfredställelse av given behandling och vård.

Inom sjukvården finns ett stort behov av validerade enkäter då olika patientskadepreventiva åtgärder redan testas men där patientens uppfattning om vårdens kvalitet inte systematiskt utvärderas. Redan nu finns en regional efterfrågan efter ett instrument att använda i klinisk rutin och studieenkäten "KUPP-vård" fyller detta behov.

Förhoppningsvis kan detta validerade utvärderingsinstrument, som fångar patientens erfarenheter och kunskaper i det viktiga patientskadepreventiva arbetet, genom att tidigt och systematiskt identifiera förbättringsområden bli en av flera delar i det nödvändiga arbetet med att minska antalet vårdskador.


Metodutveckling av ett frågeformulär
- effektvariabel vid utvärdering av patientsäkerhet och delaktighet i vården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/en/vgr/project/260031?show_hidden_options=true