Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 76 hits in 0.38 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Intensiv fysisk träning av patienter efter elektiv PCI
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-2256
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund: Det finns starka vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet och träning har hjärt- och kärlprotektiv effekt. Eftersom PCI är en palliativ procedur är det viktigt att patienten erhåller en fullgod sekundärprevention riktad mot kranskärlsjukdomen. Effekten av fysisk träning efter PCI är sparsamt beskriven i litteraturen. Syfte: Syftet med studien är att utvärdera effekten ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/2256
uct:2279 gave a hit
Rejected Långtidsuppföljning av fysisk aktivitet och deltagande i fysisk träning relaterat till fysiologiska markörer och livskvalitet hos patienter med akut koronart syndrom
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-11127
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Fysisk träning inom hjärtrehabilitering är viktig för patienter med kranskärlssjukdom eftersom mortaliteten kan sänkas med 26%. Fysisk träning har också primära och sekundära effekter på flera välkända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Tyvärr deltar inte alla patienter som genomgått en akut hjärthändelse i hjärtrehabilitering och i dagsläget finns ingen vedertagen metod ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/11127
uct:2279 gave a hit
Rejected Rörelserädlsa (kinesiofobi) hos patienter med kranskärlssjukdom. Reliabilitets- och validitetstestning av ett instrument.
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-27451
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
För att kunna öka graden av fysisk aktivitet och träning bland kranskärlssjuka patienter måste vi söka orsaker till fysisk inaktivitet så att dessa eventuellt kan elimineras. Fysisk träning är en vedertagen behandling inom hjärtrehabilitering, men trots det har patienterna ofta frågor om hur mycket de på ett säkert sätt kan röra på sig. En av rädslorna som ofta omnämns i ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/27451
uct:2279 gave a hit
Granted Optimering av vårdkedjan vid akuta koronara syndrom, hjärtstopp och stroke med fokus på riskfaktorer, tidig diagnostik och behandling

Optimization of the chain of care in acute coronary syndrome, cardiac arrest and stroke with focus on risk indicators, early detection and treatment

Johan Herlitz, Västra Götalands Center för uveckling av prehosp. akutsjukvård, Högskolan Borås och Sahlgr univ.sjuk, ALFGBG-142021
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Syfte: I Vid bröstsmärtor förbättra prioritering, smärtlindring, kommunikationen mellan prehospital och hospital vård samt eliminera variabiliteten för tid till vård. II Vid hjärtstopp i ett nationellt perspektiv utvärdera: a/ Nya behandlingsmetoder b/ Faktorer av betydelse för förekomst och prognos samt c/ Förändringar i behandlingsmönster och prognos III Vid sekundärprevention ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/142021
uct:2279 gave a hit
Rejected Rörelserädsla (kinesiofobi) hos patienter med kranskärlssjukdom i relation till fysisk aktivitet och träning, muskelfunktion, livskvalitet, oro och ångest
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-145141
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Rörelserädsla (kinesiofobi) är ett välkänt kliniskt fenomen bland patienter med krankärlssjukdom. Rörelserädslan kan leda till att dessa patienter konsekvent undviker att röra sig med fysisk inaktivitet och sänkt stämningsläge som följd. Kinesiofobi finns inte tidigare studerat vetenskapligt hos patienter med kranskärlssjukdom. Målsättningen med denna studie är därför att ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/145141
uct:2279 gave a hit
Rejected Akut kranskärlssjukdom – Tidig diagnostik, riskstratifiering och behandling; relation till EKG, biokemiska, angiografiska och magnetröntgenologiska markörer.
Acute coronary syndromes - Early identification, risk stratification and treatment; relation to ECG, biochemical, angiographic, and magnetic resonance markers.

Per Johanson, Kardiologen, SU/S, ALFGBG-148441
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Patienter med bröstsmärta är en av sjukvårdens största, dyraste och tyngsta patientgrupper. 2008 vårdades år över 40000 svenskar för kranskärlssjukdom. 25000 av dessa fick diagnosen hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är i vårt land den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män som kvinnor och utgör 16 respektive 11% av alla dödsfall. Vårt projekt syftar till ökad kunskap och ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/148441
uct:2279 gave a hit
Rejected Akut kranskärlssjukdom – Tidig diagnostik, riskstratifiering och behandling; relation till EKG, biokemiska, angiografiska och magnetröntgenologiska markörer.
Acute coronary syndromes - Early identification, risk stratification and treatment; relation to ECG, biochemical, angiographic, and magnetic resonance markers.

Per Johanson, Kardiologen, SU/S, ALFGBG-225791
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Patienter med bröstsmärta är en av sjukvårdens största, dyraste och tyngsta patientgrupper. 2008 vårdades år över 40000 svenskar för kranskärlssjukdom. 25000 av dessa fick diagnosen hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är i vårt land den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män som kvinnor och utgör 16 respektive 11% av alla dödsfall. Vårt projekt syftar till ökad kunskap och ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/225791
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Exercise and physical activity in relation to kinesiophobia and cardiac risk markers in coronary artery disease
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-291541
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva effekterna av fysisk aktivitet och träning i relation till kinesiofobi och kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom. De viktigaste fynden i avhandlingen var att högfrekvent hembaserad träning på ergometercykel ökade maximal arbetsförmåga och muskelfunktion hos patienter med stabil kärlkramp. Trettiosju ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/291541
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Physical activity in relation to cardiac risk markers in secondary prevention of coronary artery disease
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-291551
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background: The relationship between physical activity and cardiac risk markers in secondary prevention for patients with coronary artery disease (CAD) is uncertain. The aims of the study were therefore to examine the level of physical activity in patients with CAD, and to investigate the association between physical activity and cardiac risk markers. Methods: In total, 332 patients, mean age, ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/291551
uct:2279 gave a hit
Rejected En reliabilitetsstudie av Patient-specifik funktionell skala och Funktions Index skala hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom
Susanna Wittboldt, Sahlgrenska, sjukgymnastiken, VGFOUGSB-300101
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Inom hjärtsjukvården saknas det reliabla frågeformulär som mäter funktion i vardagen. Fysisk träning ökar syreupptaget hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom, vilket korrelerar med minskad mortalitet. Eftersom fysisk prestationsförmåga inte alltid korrelerar med fysisk funktion skulle en ökad kännedom om patientens fysiska funktion bidra med kunskap i rehabiliteringsupplägget. ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/300101
uct:2279 gave a hit
Rejected Är vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) förknippad med bättre funktionsförmåga än vård på en vanlig vårdavdelning?
Niklas Ekerstad, FoU-enheten, NU-sjukhuset, VGFOUREG-302611
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Gruppen sköra äldre individer är stor och växande. Skörhet (frailty) är för individen starkt associerad till aktivitetsbegränsningar, multisjuklighet samt risk för att institutionaliseras och att dö. Ett screeninginstrument beträffande skörhet har nyligen utarbetats i ett svenskt sammanhang (Wilhelmson 2011). Det finns ett uttalat behov av att genomföra kliniska studier för ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/302611
uct:2279 gave a hit
Rejected Utvärdering av en riktad behandling för att minska grad av kinesiofobi efter avslutad hjärtrehabilitering hos patienter med kranskärlssjukdom
- en pilotstudie

Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-309301
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Forskning visar att förekomst av kinesiofobi har ett ogynnsamt samband med variabler inom hjärtrehabilitering och sekundärprevention. Studiens syfte är att utvärdera effekterna av kognitiv graderad exponering som behandling av kinesiofobi för fem patienter med kranskärlssjukdom (CAD) med kvarvarande förekomst av kinesiofobi efter avslutad hjärtrehabilitering. Eftersom detta ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/309301
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Är vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) förknippad med bättre funktionsförmåga än vård på en vanlig invärtesmedicinsk vårdavdelning?
Niklas Ekerstad, FoU-enheten, NU-sjukhuset, VGFOUFBD-338361
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Bakgrund Gruppen sköra äldre individer är stor och växande. Skörhet (frailty) är för individen starkt associerad till aktivitetsbegränsningar, multisjuklighet samt risk för att institutionaliseras och att dö. Ett screeninginstrument beträffande skörhet har utarbetats i ett svenskt sammanhang (Wilhelmson 2011). Det finns ett uttalat behov av att genomföra kliniska studier för att ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/338361
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Hur ska vi behandla kinesiofobi hos patienter med kranskärlssjukdom?
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-343481
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Forskning visar att kinesiofobi har ett ogynnsamt samband med variabler inom hjärtrehabilitering och sekundärprevention för patienter med kranskärlssjukdom (CAD). Den aktuella studiens syfte är att utvärdera effekterna av kognitiv graderad exponering som behandling av kinesiofobi för patienter med kranskärlssjukdom. Eftersom detta behandlingsupplägg är outforskat för patienter med CAD ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/343481
uct:2279 gave a hit
Granted and completed En reliabilitetsstudie av Patient-specifik funktionell skala och Funktions Index skala hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom
Susanna Wittboldt, Sahlgrenska, sjukgymnastiken, VGFOUGSB-344101
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Inom hjärtsjukvården saknas det reliabla frågeformulär som mäter funktion i vardagen. Fysisk träning ökar syreupptaget hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom, vilket korrelerar med minskad mortalitet. Eftersom fysisk prestationsförmåga inte alltid korrelerar med fysisk funktion skulle en ökad kännedom om patientens fysiska funktion bidra med kunskap i rehabiliteringsupplägget. ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/344101
uct:2279 gave a hit
Granted, reminder Hur erfar sköra äldre patienter med hjärtsvikt och komorbiditet fysisk träning – en intervjustudie
Kristina Åhlund, NU-sjukvården, Fysioterapi NÄL, VGFOUFBD-347571
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Äldre personer, > 80 år är den del av befolkningen som är snabbast växande i Sverige. Hjärtsvikt är idag en vanlig diagnos inom svensk sjukvård och prevalensen ökar markant med ökad ålder för att bland personer över 70 år vara ca 10 %. Hjärtsvikt definieras som ett tillstånd då hjärtats pumpförmåga inte motsvarar kraven från de perifera vävnaderna, vilket ger typiska symptom ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/347571
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Hur ska vi behandla kinesiofobi hos patienter med kranskärlssjukdom?
Maria Bäck, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-354751
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Forskning visar att kinesiofobi har ett ogynnsamt samband med variabler inom hjärtrehabilitering och sekundärprevention för patienter med kranskärlssjukdom (CAD). Den aktuella studiens syfte är att utvärdera effekterna av kognitiv graderad exponering som behandling av kinesiofobi för patienter med kranskärlssjukdom. Eftersom detta behandlingsupplägg är outforskat för patienter med CAD ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/354751
uct:2279 gave a hit
Granted and completed En reliabilitetsstudie av Patient-specifik funktionell skala och Funktions Index skala hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom.
Susanna Wittboldt, Sahlgrenska, sjukgymnastiken, VGFOUGSB-378441
Statistikkonsult, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Inom hjärtsjukvården saknas det reliabla frågeformulär som mäter funktion i vardagen. Fysisk träning ökar syreupptaget hos patienter med ischemisk kranskärlssjukdom, vilket korrelerar med minskad mortalitet. Eftersom fysisk prestationsförmåga inte alltid korrelerar med fysisk funktion skulle en ökad kännedom om patientens fysiska funktion bidra med kunskap i rehabiliteringsupplägget. ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/378441
uct:2279 gave a hit
Granted and completed Utvärdering av fysisk träning vid claudicatio intermittens - en randomiserad klinisk studie
Lennart Jivegård, HTA-centrum, FoU-enheten, VGFOUREG-383611
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Claudicatio intermittens (CI) drabbar 7% av befolkningen > 60 år. Evidensbaserad behandling är bästa medicinska terapi (BMT) samt handledd fysisk träning, vilket i daglig vård oftast blir enbart råd om daglig gångträning. Sjukhusbaserad handledd träning i grupp har starkt vetenskapligt stöd avseende förbättrad gångsträcka och livskvalitet på medellång (sex mån) sikt. ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/383611
uct:2279 gave a hit
Rejected Är vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) förknippad med bättre patientsäkerhet än vård på en vanlig vårdavdelning?
Niklas Ekerstad, FoU-enheten, NU-sjukhuset, VGFOUREG-385051
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Enligt Socialstyrelsen definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Sköra äldre löper förhöjd risk att drabbas av vårdskador och därmed ökad risk för nedsättning av funktionsförmågan. Skörhet (frailty) är för individen starkt associerad till aktivitetsbegränsningar, risk för att institutionaliseras och att dö. Såväl över- som underbehandling är vanlig för ...
researchweb.org/is/en/vgr/ansokan/385051
uct:2279 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/en/vgr/search?search=uct%3A2279&page=-1