PANC -Parenthood After Neonatal Care

Föräldraskap efter neonatalvård

PANC -Parenthood After Neonatal Care

Föräldraskap efter neonatalvård


Project number : 272750
Created by: Christine Breili, 2019-09-01
Last revised by: Christine Breili, 2019-09-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Akronym

PANC

Populärvetenskaplig sammanfattning

Att få ett barn som behöver neonatalvård innebär för familjen en livssituation där rollen som förälder påbörjas och utvecklas i en främmande och många gånger skrämmande miljö. Den familjecentrerade vården har utvecklats men många föräldrar känner sig ensamma och stressade i sin situation. Syftet med projektet är att beskriva hur föräldrar till neonatalt vårdade barn upplever relationer, hälsa, föräldraskap och behov av stöd under barnets första tre levnadsår, jämfört med föräldrar till fullgångna friska barn. Projektets metoder omfattar en longitudinell, komparativ studie där föräldrar till neonatalt vårdade barn som skrivs ut från 4 neonatalavdelningar samt föräldrar från 4 BB/Förlossnings avdelningar tillfrågas om deltagande. Föräldrarna får validerade enkäter vid 1 och 6 månader efter utskrivning samt då barnet är 1 och 3 år. Ur denna studie rekryteras även föräldrar till en kvalitativ studie där syftet är att beskriva hur föräldrar till neonatalt vårdade barn upplever hälsa och relationer under barnets första år. Projektet är det första i sitt slag, nationellt och internationellt, och dess resultat betyder att vi får nödvändig kunskap om hur föräldrar till de mest sårbara barnen mår under barnets första levnadsår och vilka behov av stödinsatser som eventuellt borde implementeras. I detta projekt finns ett starkt samarbete forskare och kliniskt verksamma i Region Dalarna samt Region Örebro. 

Beräknat slutdatum

2024-12-31

Ämnesområde

checked Annan hälsovetenskap
checked Omvårdnad
checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

U00-U99 Koder för särskilda ändamål

Diagnoskod ICD-10, ICF & ICF-CY

Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden

Studiecentra

Flera siter under samma huvudman

Beräknad inklusion av forskningspersoner

1 500

Information om medarbetare och organisationer

Medarbetare

Renée Flacking
Lektor, Högskolan Dalarna

Välj medarbetarens roll i projektet

Ansvarig forskare
Mats Eriksson
Leg Sjuksköt, Professor, Hälsovetenskaper, Barn - och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken

Välj medarbetarens roll i projektet

Ansvarig forskare
Jenny Ericson
Klinisklektor, Alla områden, Hälsa och samhälle

Välj medarbetarens roll i projektet

Ansvarig forskare
Raziye Salari
Forskare, Medicinska fakulteten

Välj medarbetarens roll i projektet

Ansvarig forskare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Barn- och ungdomsklinik - Neonatalavdelning
Föräldrar rekryteras från Neonatalavdelningen
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Föräldrar rekryteras från neonatalavdelningen
Regioner - Region Västmanland - Barn- och ungdomskliniken
Föräldrar rekryteras från Neonatalavdelningen
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Föräldrar rekryteras från Neonatalavdelningen
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kvinnoklinik - BB / BB-mottagning
Rekrytering av föräldrar
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Rekrytering av föräldrar från BB/förlossning
Regioner - Region Värmland - Område slutenvård - Kvinnosjukvård
Rekrytering av föräldrar från BB/förlossning

Forskningshuvudman

Added workplaces

Statligt - Högskolor - Högskolan Dalarna - Hälsa och samhälle

Projektets ID-nummer

EPM/EPN-nummer

2019-04367

Sökt till nämnd i

Etikprövningsmyndigheten

PANC -Parenthood After Neonatal Care

Föräldraskap efter neonatalvård

, from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/project/272750