Val av PEEP vid väckning påverkar postoperativ syresättning hos överviktiga
Val av PEEP vid väckning påverkar postoperativ syresättning hos överviktiga
Project number : 272845
Created by: Erland Östberg, 2019-09-19
Last revised by: Erland Östberg, 2019-09-19
Project created in: FoU i Region Västmanland

PublishedPublished
2019-09-19
Planering/förberedelse av studie

Titel och sammanfattning

Lokalt ansvarig forskare/prövare

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Operationskliniken
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Erland Östberg

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Operationskliniken

Akronym

ZAPPA II

Populärvetenskaplig sammanfattning

Varje år genomförs i världen över 230 miljoner större operationer, de flesta i generell anestesi, d.v.s. patienterna sövs. Hos nästan alla vuxna patienter som sövs utvecklas atelektaser vilket innebär att delar av lungan faller samman. Atelektaser leder till försämrad syresättning under operationen och ökar risken för postoperativa lungkomplikationer t.ex. lunginflammation. Dessa komplikationer är vanligare än hjärtkomplikationer och

orsakar både förlängd vårdtid och ökade sjukvårdskostnader, liksom ökad dödlighet.

Risken är störst för äldre, överviktiga och multisjuka som genomgår stora operationer.

Bildandet av atelektaser förklaras dels av den höga syrgashalt som rutinmässigt

används av säkerhetsskäl vid nedsövningen, dels av en sänkt vilolungvolym när

andningsmuskulaturen slappnar av när kroppen sövs. Den minskade vilolungvolymen

orsakar avstängda partier i lungorna där alveolerna (lungblåsorna) nyligen fyllts med

inandad ren syrgas. Atelektaser uppstår när den passerande lungcirkulationen suger åt

sig syrgasen, varpå de avstängda lungblåsorna faller samman. Ett måttligt positivt

slutexspiratoriskt tryck (PEEP) kan användas för att motverka minskningen av lungvolymen. Vi har i några arbeten

kunnat visa att användande av PEEP på friska lungor under anestesi är ett effektivt sätt

att minska mängden atelektaser under anestesi. En viktig återstående frågeställning är hur man på ett optimalt sätt ska använda PEEP i samband med väckningen, då patienten ånyo ventileras med ren syrgas. Det tänkbart att ett bibehållet PEEP under väckningsfasen skulle kunna ha negativa effekter genom att ”släppa in” ren syrgas i

djupa delar av lungan, områden som lätt drabbas av luftvägsavstängning så snart

väckningen slutförts och PEEP avlägsnas. I en tidigare genomförd studie på patienter

med normalviktiga patienter som genomgick mindre kirurgiska ingrepp i

dagkirurgi, testades hypotesen att ett avstängt PEEP före preoxygeneringen skulle

minska mängden atelektaser postoperativt. Hypotesen kunde inte bekräftas, men en

förklaring till resultatet skulle kunna vara att de friska patienter som studerades snabbt

kunde återställa en normal vilolungvolym efter väckning och därmed undvika alveolär

kollaps. Patienter tillhörande högriskgrupper, till exempel patienter med övervikt som

genomgår laparoskopisk kirurgi löper större risk att ha luftvägsavstängning. Möjligen har ett bibehållet PEEP

under väckningen större negativ påverkan i denna patientgrupp. Dessa patienter löper

en ökad risk att utveckla atelektaser efter operationen, dessutom är dessa patienter redan från början mer

känsliga för komplikationer. Vi tror att det optimala omhändertagandet av överviktiga patienter som

sövs är att de får ett PEEP under själva operationen men att detta PEEP tas bort precis

innan preoxygeneringen inför väckningen. Om vi lyckas visa att det stämmer kommer

forskningsresultatet innebära förbättrade rutiner för denna patientgrupp, både nationellt

och internationellt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)

Randomiserad studie

Ja

Övergripande diagnoskod ICD-10

J00-J99 Andningsorganens sjukdomar

Diagnoskod för huvuddiagnos

J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker

Multicenterstudie

Nej

Direktleverans av läkemedel

Nej

EPM diarienummer

Etikansökan inskickad, väntar på svar.

ClinicalTrials.gov eller motsvarande

Kommer registreras.

Beräknad inklusion av studiedeltagare

0

Antal inkluderade 2019

0

Involverade parter

Är det ett doktorandprojekt?

Ja

Medarbetare i projektet

Alexander Larsson
Läkare, Operationskliniken

Roll i projektet

checked Doktorand (om doktorandprojekt)
Lennart Edmark
Överläkare, Operationskliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Val av PEEP vid väckning påverkar postoperativ syresättning hos överviktiga, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/foultv/project/272845