Publication: FoU-rapport nr 035 - Behandling och rehabilitering vid kronisk benign smärta, hur gör vi?

FoU-rapport nr 035 - Behandling och rehabilitering vid kronisk benign smärta, hur gör vi?
Borås: FoU-Enheten primärvården Södra Älvsborg; 2002.

Abstract

Kronisk smärta, definierat som smärta med en varaktighet om mer än 3 månader, där ett antal specifika sjukdomstillstånd (däribland elakartade sjukdomar) uteslutits, utgör en mycket stor orsak till lidande och bristande autonomi i den svenska befolkningen. Den sjukfrånvaro som den resulterat i har länge dominerat sjukstatistiken. Under senare år har andra diagnoser kommit att ta över denna roll men gränsdragningen mellan diagnoser som kronisk smärta, stressrelaterade besvär/utbrändhet och långvariga depressionstillstånd är betydligt mindre distinkt än man först kan komma att tro. Projektets syfte var att ta fram information om vad man vet om olika behandlingsmetoders effektivitet vid kronisk smärta och att genom intervjuer få del av de erfarenheter personer som arbetat med patientgruppen har. Arbetet bedrevs dels i form av en litteraturgenomgång, dels i form av intervjuer med personal verksamma vid ett antal smärtmottagningar i Västra Götaland. Slutsatserna av litteraturgenomgången kan sammanfattas i att goda behandlingsresultat endast påvisats när behandlingen bedrivits i team bestående av representanter för flera professioner och särskillt då man tillämpat en arbetsmetod som beskrivs som kognitiv beteendeterapi. Sistnämnda kan i korthet sägas vara en metod där patienten själv är delaktig i processen och genom egna upptäckter blir medveten om sina möjligheter att hantera sina symtom och funktionsstörningar. Det är i hög grad värt att notera att samma behandlingsmodell visat sig framgångsrik vid behandlingen av kronisk trötthet och stressrelaterade besvär! Intervjuerna påvisade de svårigheter som funnits av att implementera arbetsmodellen i Primärvården, där trots allt det stora flertalet patienter handläggs. Orsakerna till dessa svårigheter har att göra med vårdens organisation och sätt att hantera ekonomiska medel, med primärvårdens traditionella arbetssätt, som i någon mån stor i konflikt med teammodellen, och med att verktyg i ganska stor utsträckning saknas för fortbildning och kunskapsutbyte respektive handledning i kognitiv beteendeterapi. En metod för hur en framgångsrik implementering skulle kunna se ut kan med ledning av resultaten skönjas och motiven för ett fortsatt arbete med multiprofessionella team blir inte svagare av att samma behandlingsmodell som vid kronisk smärta synes vara framgångsrik även vid de "nya" folksjukdomarna, såsom de visar sig i sjukfrånvarostatistiken.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/alvsborg/user/publication?ref=26111