Region Örebro län

Välkommen till Region Örebro läns ansökningssystem för forskningsanslag och affiliering

För att kunna söka anslag i Researchweb måste du först logga in, alternativt registrera dig om det är första gången. När du registrerar dig i Researchweb ska du fylla i ett personkort. Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. För forskning som bedrivs inom Region Örebro län ska ditt projekt också registreras i  Region Örebro läns projektdatabas.

För frågor välkommen att kontakta oss via . Vill du läsa mer kring hantering av personkorten efter införande av GDPR, gör du det här. pdf document Kommande uppdateringar i Researchweb.pdf (250 kB)

Vill du läsa mer om forskningen i Region Örebro län?

Välkommen till Region Örebro läns hemsidor eller sök information om forskningsprojekt i vår projektdatabas. Länk till Region Örebro läns projektdatabas 

Forskningskommittén i Region Örebro län

Välkommen att söka forskningsmedel hos Forskningskommittén i Region Örebro län. På Region Örebro läns hemsida finns mer information om forskning, välj denna länk: Region Örebro läns webbplats för forskning

Välkommen med din ansökan.


Nästa utlysning för ansökan om bidrag från forskningskommittén är öppen 1-31 oktober 2019

  • Du som sökande ska vara anställd med minst 25% tjänst inom Region Örebro län.
  • Du som medverkar i ett projekt under handledning av forskarutbildade personer inom områden där aktiva forskargrupper är verksamma. Forskarveckorna är i första hand avsedda för forskarstuderande (doktorander) som är registrerade vid institution inom Örebro universitet, eller, om särskilda skäl föreligger, även vid annat universitet. Veckor kan även beviljas yngre, oregistrerade forskare med minst magisterexamen.
  • Du som är disputerad kan söka forskningsbidrag och viss post doc-tid, men inte forskarveckor

Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén

Regelverk för Forskningskommittén och sökande:

pdf document Regelverk forskningskommittén och sökande 2019-2021.pdf (41 kB)

Under menyalternativen till vänster återfinns Hjälp och Service, där hittar du anvisningar om hur en ansökan görs.

Sedan år 2005 kräver de tidskrifter som anslutit sig till International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) att kliniska interventionsstudier registreras i ett godkänt register före studiestart för att insända manus ska bli aktuella för bedömning.

Upprättade ansökningar om forskningsanslag i Region Örebro län är offentliga handlingar. Forskningsverksamheten bekostas till stor del av skattemedel och dess resultat ska därför vara tillgängligt för allmänheten, politiker och tjänstemän. Forskare som tilldelas forskningsmedel ska registrera sina projekt i Region Örebro läns projektdatabas. Utöver detta ska projekten vid behov registreras i andra tillämpliga register så som Clinical Trials. Detta är ett krav för att beviljade forskningsanslag ska utbetalas.

Anvisningar för uttag i Heroma av beviljade forskarveckor:

Logga in i Webban>Mina sidor och klicka därefter på aktuellt diarienummer. Uppgifter angående beslutsdatum och ansvarsenhet finns allra sist i ditt ansökningsformulär under rubriken "Beslut ansökan".

Därefter formaliserar du ansökan i det löne- och personaladministrativa systemet Heroma.
I Självservice väljer du Registrera>Frånvaro>Forskning. I rutan Notering anger du att skälet för ledigheten är forskarveckor, vilken ansvarsenhet som ska debiteras (om du har beviljats forskarveckor ur en Särfond är det AE 56327 som ska anges) samt Reaearchwebs diarienummer (OLL-xxxxxx). Klicka därefter på "Skicka". Ev tillstyrkare gör inget åt ärendet utan överlämnar det i Heroma till Maria Holmström för kontering och godkännande.

För mer information
Maria Holmström, sekr i Forskningskommittén, tel 019-602 62 07

Datum för utlysning 2019

1 oktober - 31 oktober (forskarveckor och projektmedel för post doc forskning, forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar.)
Ansökningssystemet stänger kl 24.00

Forskningskommitténs sammanträdesdagar 2019:
14 mars
11 juni
26 september
5 december

Ledamöter i Forskningskommittén

Nästa utlysning enligt ALF-programmet öppnar 2020-01-01

(och gäller förordnandestart 2020-09-01)

Vid denna utlysning kommer signering av ansökan ske med Bank-ID. För instruktion läs här

För regelverk och bedömningskriterier för ALF-programmet, läs mer här:

pdf document Förordnandeprogram för ALF-finansierad forskning vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet ver 190514.pdf (108 kB)


ALF-förordanden utlyses inom ramen för en tillsvidareanställning eller motsvarande vid Region Örebro län, eller i vissa fall vid Region Värmland eller Region Dalarna. Samtliga förordnanden förutsätter akademisk anknytning till Örebro universitet, formaliserat senast i samband med att förordnandet påbörjas, och ett pedagogiskt uppdrag inom läkarutbildningen

För mer information kontakta Helena Sävenstrand 019-602 78 21 eller Catrine Haglund 019-602 13 11

Forskningsanslag från Nyckelfonden

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden, delar årligen ut forskningsanslag till den medicinska forskningen i Region Örebro län. Nyckelfonden riktar sig till etablerade forskargrupper och större forskningsområden.

I ansökan skall redovisas en översikt över projektets totala ekonomi. Samtliga sökta anslag för det aktuella och näraliggande projekt måste redovisas, inklusive användningsområde för erhållet anslag. Att externa medel sökts kommer att beaktas positivt vid bedömning av ansökan.

Som huvudsökande krävs en redovisning av vilken roll och vilka uppgifter alla medsökande/projektmedarbetare har i projektet. Samtliga - huvudsökande, medsökande och handledare ska ha ett aktuellt personkort inklusive CV i ansökningssystemet Webban.

Nyckelfondens ansökningsperiod är alltid i början av ett år.

Nyckelfondens sakkunniggrupp bedömer inkomna forskningsansökningar efter följande kriterier:

  1. Vetenskaplig kvalitet och originalitet: Sökande ska på allmänvetenskaplig nivå tydligt beskriva varför projektet är ängeläget och övergripande tydliggöra problemet/kunskapsluckorna/frågeställningen.
  2. Kompetens (enskilt och i grupp): Beskriv forskargruppens sammansättning och kompetens samt ledningsfunktion för sökande. I bedömningen vägs akademisk nivå och vetenskaplig produktion in. Extra hänsyn tas till unga docenter.
  3. Metodologi och preliminära resultat: Övergripande metodbeskrivning. Kan sökanden uppvisa pilotstudier/preliminära resultat som talar för att metoden är tillförlitlig? Finns tillgång/erfarenhet av planerad metod?
  4. Genomförbarhet

Nyckelfonden och Forskningskommittén kommer att göra en samordnad granskning och bedömning av ansökningarna till utlysningarna.

Beslut om fördelning av forskningsbidragen fattas av Nyckelfondens styrelse i mars/april varje år.

Välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan!

Affiliering till Örebro universitet


Som disputerad aktiv forskare eller docent i Region Örebro län bör du ansöka om affiliering till Örebro universitet.

Örebro universitet (ÖU) och Region Örebro län ser båda det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet för att stärka sina positioner nationellt och internationellt. Samverkan kan ske på flera sätt, bland annat genom att ÖU knyter ledande välrenommerade forskare till sig utan en formell anställning på ÖU. Detta sker genom utnämning till affilierad forskare.

Affilieringen regleras i ett affilieringsavtal som beskriver förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för parterna. Ansökan om affiliering är en möjlighet för den som inte har annan koppling till universitetet i form av adjungering.

pdf document Affilieringsavtal.pdf (399 kB)

För mer information: Helena Sävenstrand

Stiftelsen Gynekologisk Onkologi


Stiftelsen Gynekologisk Onkologi har som sitt ändamål att stödja forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och personalutveckling inom ämnesområdet gynekologisk onkologi. Stiftelsen stödjer i första hand personer anställda vid Universitetssjukhuset i Örebro men även personer anställda vid andra sjukhus
med nära relation och samarbete med regionverksamheten i Örebro kan komma ifråga. En gyn onkologisk anknytning är obligatorisk för att anslag skall kunna beviljas. Stiftelsen skall inte ta över kostnader eller ansvar som åligger huvudmannen i det löpande sjukvårdsarbetet.

För mer information: Jessica Horttana

För ansökningsregler, läs mer här

word document Regler för ansökan.docx (14 kB)


aktuella utlysningar
sista ansökningsdag


Region Örebro län, from Region Örebro län
http://researchweb.org/is/oll