Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén

Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén

Forskningskommittén, Region Örebro län

Granskningskriterierna omfattar tre aspekter:

1. Övergripande prioritering.
2. Vetenskapliga kriterier.
3. Kostnadsredovisning.

Den övergripande prioriteringen består av två kriterier:

1. Klinisk tillämpbarhet.
2. Relevans/nytta.

De vetenskapliga kriterierna består av sex kriterier:
1. Bakgrund/frågeställningar.
2. Originalitet.
3. Metodik/Design.
4. Urval.
5. Analys.
6. Kostnadsredovisning.

Samt ytterligare två kriterier för forskning kring äldres hälsa och sjukdomar:
7. Tvärprofessionell ansats
8. Samverkan.

Vid fortsättningsansökan ska även projektets vetenskaplig progress bedömas.

Dessa delaspekter/kriterier bedöms enligt skalan 0 (lågt betyg) till 4 (högt betyg). Programmet räknar automatiskt ut ett summavärde. Om man som granskare inte anser sig kompetent att bedöma anges frågetecken (?).

Forskningskommittén lägger stor vikt vid att CV och personkort är uppdaterade och kompletta. Om så inte är fallet kan det resultera i poängavdrag vid bedömning av ansökan.

Du kan läsa Mer om studiedesign på en extern webbsida

Varje studie måste bedömas utifrån sina förutsättningar och inte relateras till en idealdesign.
Av avgörande betydelse är om design/metodvalet överensstämmer med syfte och frågeställning.
T ex bör en fall-kontrollstudie med retrospektiv mätning med enkät kunna få högsta poäng om
någon annan mätmetod inte är möjlig och om enkäten är optimalt utformad. Poängbedömningen
ligger till grund för diskussion och beslut vid Forskningskommitténs sammanträde.

Övergripande prioritering

Klinisk tillämpbarhet i hälso- och sjukvården:

•Går resultaten att tillämpa nu, senare eller kanske inte alls?

4 Direkt i sin helhet tillämpbar.
3 Sannolikt på sikt helt tillämpbar.
2 Sannolikt delvis tillämpbar.
1 Osäkert om tillämpbar.
0 Ej tillämpbar.
? Ej kompetent att bedöma.

Relevans/Nytta:

•Hur stor nytta kan resultaten tänkas ha när de inplemneteras?
•Är de frågeställningar som projektet ägnar sig åt relevanta att lägga resurser på?

4 Mycket stor nytta/relevans.
3 Klar nytta/relevans.
2 Viss nytta/relevans.
1 Tveksam nytta/relevans.
0 Ingen nytta/relevans.
? Ej kompetent att bedöma.

Vetenskapliga kriterier

Ansökans bakgrund och frågeställning(ar):

A Beskrivs det kliniska problemet? Har en adekvat litteraturgenomgång gjorts?

B Framgår det av ansökan att det är ett viktigt kliniskt problem och varför det är relevant
att lägga resurser på att lösa problemet? Här avses endast om den sökande kunnat ange
varför denne anser problemet relevant.

C Beskrivs syfte och frågeställning för detta projekt klart i ansökan? Passar syfte/fråge-
ställningar med problemet man vill lösa?

4 Samtliga ovanstående punkter beskrivs tydligt och begripligt.
3 A eller B är ofullständigt beskriven.
2 A och B är ofullständigt beskriven.
1 Alla tre av ovanstående punkter bedöms vara ofullständiga.
0 C saknas.
? Ej kompetent att bedöma.

Originalitet:

•Helhetsbedömning av arbetets art.

4 Mycket originellt med helt nya infallsvinklar.
3 Delvis nytänkande.
2 Bekräftande studie där enstaka tidigare studier finns.
1 Upprepning, flertal studier finns, resultat från frågeställning kända.
0 Bättre studier finns redan.
? Ej kompetent att bedöma.

Metod - Design:

Har vald design förutsättning att besvara frågeställningen?
Ja
Nej

Har genusperspektivet väl beaktats?
Ja
Nej
Ej relevant

Kvantitativ studie, interventionsstudie

4 Systematisk review, metaanalys eller ”randomized clinical trial” av god kvalitet.
3 ”Randomized clinical trial” med oklarhet i designbeskrivningen/”clinical controlled trial” av god kvalitet.
2 ”Clinical controlled trial” med oklarhet i designbeskrivningen/”single case research experimental design” (pilotstudie) av god kvalitet.
1 ”Single case research experimental design” med oklarhet i designbeskrivningen.
0 Ej adekvat. Allvarliga brister i studiens design.
? Kan ej/går ej att bedöma.

Kvantitativ observationsstudie

4 Prospektiv longitudinell studie (kohortstudie, case control studie) av god kvalitet.
3 Tvärsnittsstudie av god kvalitet. Prospektiv longitudinell studie med tveksamheter i design/Retrospektiv longitudinell studie (ofta fall-kontrollstudier) av god kvalitet.
2 Retrospektiv longitudinell studie med tveksamheter i design.
1 Oklarheter i design.
0 Ej adekvat. Allvarliga brister i studiens design.
? Kan ej/går ej att bedöma.

Kvalitativ studie

4. Studiens design är tydligt beskriven och väl motiverad.
3. Studiens design är mindre tydligt beskriven och/eller motiverad.
2. Studiens design är tveksam.
1. Studiens design är svårbedömd.
0. Studiens design har allvarliga brister.
? Ej kompetent att bedöma.

Metod – Urval

Kvantitativ experimentell studie

4 Inklusions- och exklusionskriterier är väl beskrivna och adekvata. Powerberäkning och bestämning av gruppstorlek är gjord på rimligt sätt. Resultaten bedöms generaliserbara till en population.
3 Inklusions- och exklusionskriterier är väl beskrivna och adekvata. Powerberäkning och bestämning av gruppstorlek är gjord på rimligt sätt. Resultaten ej nödvändigtvis generaliserbara till en population.
2 Inklusions- och exklusionskriterier är mindre väl beskrivna/adekvata och/eller oklarheter beträffande powerberäkningen föreligger.
1 Stora oklarheter i inklusions- och exklusionskriterier. Powerberäkning saknas.
0 Ej adekvat urval
? Ej kompetent att bedöma

Kvantitativ observationsstudie

4 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population. Powerberäkning och skattning av stickprovsstorlek är gjord på rimligt sätt.
3 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population. Oklarheter beträffande powerberäkning och skattning av stickprovsstorlek.
2 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population men powerberäkning saknas.
1 Oklarheter huruvida urvalet representerar en relevant population, oavsett om powerberäkning finns eller ej.
0 Ej adekvat urval
? Ej kompetent att bedöma

Kvalitativ studie

4 Urvalsstrategin beskrivs tydligt och inklusionen motiveras. Urvalsstrategin passar till studiens syfte.
3 Urvalsstrategin beskrivs men motiveras mindre tydligt.
2 Urvalsstrategin är bristfälligt beskriven.
1 Urvalet är olämpligt för syftet.
0 Ej adekvat.
? Ej kompetent att bedöma.

Metod - analys

Denna punkt handlar om huruvida databearbetning och analys är korrekta och konsekventa i för-
hållande till frågeställning och design. Här bedöms variablerna, mätmetoderna och analysmetoderna.
Ett väl beskrivet statistikavsnitt stärker ansökan.

Kvantitativ experimentell studie

4 Variablerna är relevanta, mätmetoderna valida och reliabla och statistiska analysen adekvat.
3 Variablerna är relevanta, mätmetoderna är valida och reliabla men den statistiska analysen ej
adekvat eller oklart beskriven.
2 Variablerna och mätmetoderna är oklart beskrivna eller bristfälliga.
1 Analysavsnittet har allvarliga brister eller är så oklart beskrivet att det är svårt att bedöma.
0 Mätmetoder och analys kan inte göras på beskrivet sätt.
? Ej kompetent att bedöma.

Kvantitativ observationsstudie

4 Variablerna är relevanta, mätmetoderna valida och reliabla och statistiska analysen adekvat.
3 Variablerna är relevanta, mätmetoderna är valida och reliabla men den statistiska analysen ej
adekvat eller oklart beskriven.
2 Variablerna och mätmetoderna är oklart beskrivna eller bristfälliga.
1 Analysavsnittet har allvarliga brister eller är så oklart beskrivet att det är svårt att bedöma.
0 Mätmetoder och analys kan inte göras på beskrivet sätt.
? Ej kompetent att bedöma.

Kvalitativ studie

Beskrivs och motiveras valet av analysmetod? Beskrivs analysens olika steg? Knyts analysen till referenslitteratur?

4. Bearbetning och analysmetod är klart beskrivna och motiverade samt knutna till referenslitteratur.
3. Bearbetning och analysmetod är klart beskrivna och motiverade men ej knutna till referenslitteratur.
2. Bearbetning och analysmetod verkar rimliga men är otillräckligt beskrivna/motiverade.
1. Bearbetning och analysmetod är tveksamma.
0. Går ej att bedöma, ej beskrivet.
?. Ej kompetent att bedöma.

Kostnadsredovisning

Helhetsbedömning av huruvida sökta medel är specificerade och relevanta. Vid ansökan om delfinansiering bör projektets totala finansiering anges.

4. Kostnaderna/tidsåtgången är detaljspecificerade och motiverade. Beloppet är rimligt.
3. Kostnaderna/tidsåtgången är inte adekvat specificerade och/eller motiverade. Beloppet är rimligt.
2. Kostnaderna/tidsåtgången är inte adekvat specificerade och/eller motiverade. Beloppet är ej rimligt.
1. Specifikation och motivering saknas. Beloppet förefaller dock rimligt.
0. Specifikation och motivering saknas. Beloppet är orimligt.
?. Ej kompetent att bedöma.

Vetenskaplig progress - Fortsättningsansökan

4. Mycket stor progress.
3. Klar progress.
2. Viss progress.
1. Tveksam progress.
0. Ingen progress.
?. Ej kompetent att bedöma.

Progress ska enbart poängbedömas i fortsättningsansökningar. I nya ansökningar ska "?" anges vid ”Progress”.

Vetenskaplig progress - Fortsättningsansökan

4. Mycket stor progress.
3. Klar progress.
2. Viss progress.
1. Tveksam progress.
0. Ingen progress.
?. Ej kompetent att bedöma.

Progress ska enbart poängbedömas i fortsättningsansökningar. I nya ansökningar ska "?" anges vid ”Progress”.

Följande bedöms men poängsätts ej:

Tvärprofessionell ansats

4. Mycket stor tvärprofessionell ansats
3. Klar tvärprofessionell ansats
2. Viss tvärprofessionell ansats.
1. Tveksam tvärprofessionell ansats
0. Ingen tvärprofessionell ansats
?. Ej kompetent att bedöma.

Samverkan

4. Mycket stor samverkan
3. Klar samverkan
2. Viss samverkan
1. Tveksam samverkan
0. Ingen samverkan
?. Ej kompetent att bedöma.

 

Attachments

image Exempel på granskningssammanställning.JPG
Exempel på granskningssammanställning

File size: 63 kB
PublishedDocument information: Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén | Last modified: 2019-05-24 by Helena Sävenstrand

Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén, from Region Örebro län
http://researchweb.org/is/oll/document/68951