Projektmedel

Projektmedel

Ansökningsperioden är öppen mellan 15 augusti och 15 september.

Ansökningsformulär för projektmedel

För att göra en ansökan, använd ansökningsformuläret. I detta väljer du grundansökan eller fortsättningsansökan.

Grundansökan väljer du om du söker för ett projekt för första gången, för ett projekt du tidigare fått avslag på, för ett projekt som tidigare haft annan huvudsökande eller om du tidigare endast sökt startstöd för samma projekt.

Fortsättningsansökan väljer du om du söker medel för andra eller tredje gången för ett projekt som du tidigare beviljats medel för, av RFR.

Du ansöker om medel för ett år och kan söka och bli beviljad medel max 3 ggr för samma projekt.
Din ansökan kommer att bedömas av Prioriteringskommitténs granskare (se Startsidan - Om oss - Prioriteringskommittén).

Sökkriterier

Prioriteringskommittén (PK) granskar ej inkompletta ansökningar oavsett projektets angelägenhetsgrad. Med inkomplett avses ofullständiga personkort alt. CV och där uppgifter om bl.a. tjänstgöring och akademisk nivå saknas.

Ansök om RFR - anslag (grundansökan och fortsättningsansökan)

Bedömningskriterier för projektmedel

Regional samverkan,  där samarbetet bedrivs mellan minst två av Uppsala-Örebroregionens regioner och där graden av samverkan är sådan att det motiverar medförfattarskap. Enbart leverans av patientmaterial räcker inte som samverkan i denna bedömning.

Vetenskaplig kvalité, bedöms enligt, frågeställning, metodik och kompetens/ genomförbarhet.

Prioriterat område, alla med kliniskt inriktad forskning som bygger på och involverar hälso- och sjukvårdens resurser är välkomna att söka, men styrelsen vill särskilt uppmuntra till forskning inom följande områden: äldre, barn och ungdom, psykiatri, rehabilitering, hälsoekonomi, nära vård och prevention.

Avslutande bedömning, inkluderar bedömning av kostnadsredovisning, etisk redovisning, i vad mån lämnad avrapportering av projektets progress m.m. är tillräcklig för att bevilja fortsatt stöd ( vid fortsättningsansökan) samt om beslutet är villkorat.

Om frågor - kontakta administratören.

PublishedDocument information: Projektmedel | Last modified: 2019-06-18 by Annette Östling

Projektmedel, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://researchweb.org/is/rfr/rfranslag/rfrprojektmedel