Förteckning FoU-enheter/miljöer i Sverige

Kontaktuppgifter för FoU-miljöer i Sverige

SKL´s logotype Sveriges Kommuner och Landsting främjar att kontaktuppgifter för FoU-enheter/miljöer samlas här. Uppgifterna är även nåbara på SKL.se/forskning och utveckling.


information Tips!
Länka gärna till denna sida för att främja samverkan och information. Vill ni visa denna sida utan vårt ramverk för FoU i Sverige på er webbplats så använder du denna adress: http://www.researchweb.org/is/sverige/FoU-organisationer/FoU-enheter/html. Enhetsuppgifterna innehåller i de flesta fall även kontaktinformation till alla de medarbetare som finns på arbetsplatsen om er administratör lagt till dem. Ni kan länka in enhetskortet på samma sätt på er webb-sida. En person på din arbetsplats är administratör för enhetsinformationen och kan efter inloggning ändra och lägga till uppgifter. Dessutom påminns administratör för enhetskortet och respektive person per mail två gånger per år om att uppdatera sina uppgifter

En uppdaterad samlingsplats för kontaktuppgifter till FoU-miljöer har saknats nationellt. Vi hoppas här kunna fylla de kontaktbehov som efterfrågas.

En FoU-enhet/miljö är en enhet vars huvudfunktion ofta är att ge individuell rådgivning och/eller handledning i projektarbeten, stimulera de lokala förutsättningarna för forskning och utveckling och där vetenskaplig metodik har en central roll.

En enhet kan här nedan visas under flera rubriker, då den kan ha flera inriktningar. Klicka på Visa mer info till höger om rubrikerna för att ta del av de som återfinns under rubriken. Klicka sedan på namnet för FoU-enheten/miljön för att ta del av kontaktuppgifterna. Vill du lägga till er enhet får du information här.


FoU-miljöer/inriktning, målgrupp:
Den senast inlagda enheten:
FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland
information Enheter som riktar sig till Regional utveckling och tillväxt

FoU-miljöer som riktar sig till Regional utveckling och tillväxt

FoU-Miljöer för regional utveckling och tillväxt hanterar, samordnar och följer upp engagemang för tillväxt och utveckling.

information Enheter som riktar sig till specialiserad vård
Specialiserad vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade insatser än primärvård.
information Enheter som riktar sig till primärvård

Primärvård är hälso- och sjukvård som utgör den första vårdnivån. Primärvård omfattar basal medicinsk utredning, behandling och omvårdnad samt förebyggande arbete och rehabilitering utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder och patientgrupper.

information Enheter som riktar sig till tandvård

Med tandvård avses folktandvård och specialisttandvård

information Enheter som riktar sig till Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde omfattar socialt arbete som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken, i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.

information Enheter som riktar sig till Äldreomsorg

Äldreomsorg avser de insatser som bedrivs för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård, i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.

information Enheter som riktar sig till Handikappomsorg

FoU-miljöer som riktar sig till Handikappomsorg

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.

information Enheter som riktar sig till Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg

FoU-miljöer som riktar sig till Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

information Enheter som riktar sig till Skola och vuxenutbildning

FoU-miljöer som riktar sig till Skola och vuxenutbildning

information Enheter som riktar sig till högskolor och universitet

FoU-miljöer/enheter som riktar sig till högskola och universitet

PublishedDocument information: Förteckning FoU-enheter/miljöer i Sverige | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Förteckning FoU-enheter/miljöer i Sverige, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://researchweb.org/is/rjl/FoU-aktiva_Sverige