Utbetalningsrutiner

Utbetalningsrutiner för Lokala FoU-rådet i Skaraborg

Behörig att söka medel från FoU-rådet är alla tillsvidareanställda i Västra Götalandsregionen inom primärvård/tandvård i Skaraborg, på Skaraborgs Sjukhus eller i privat verksamhet i Skaraborg med avtal.

information Information

Vanligaste orsakerna till att beviljade medel inte kan rekvireras

Kopia på godkännande från etikprövningsnämnden har inte skickats in till FoU-rådet. (De flesta som söker medel för ett projekt behöver göra detta).
Efter att medel beviljats ska en förbindelse (blankett 2) skrivas under och skickas in till FoU-rådet. Var noga med att fylla i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten. Blanketten hämtas från internet och en länk till blanketten fanns med i det e-post-meddelande du fick tillsammans med beskedet att du beviljats FoU-medel. Glömmer man att skriva ut, fylla i och skicka in blanketten kan pengar inte betalas ut. Har du glömt detta så logga in i ansökningssystemet. Klicka på menyvalet "Egna ansökningar". Under titeln på din ansökan ser du att du kan klicka på "Blankett".

Vanligaste orsaken till att beviljade medel inte rekvireras från FoU-rådet

När ovanstående är klart och medlen kan rekvireras så måste ekonomen faktiskt göra detta. En förutsättning för att ekonomen ska veta hur mycket som ska rekvireras är att de löpande utgifterna synliggörs för ekonomen. Detta görs genom att utgifterna påförs rätt kostnadsställe. Det är vanligt att utgifterna som uppstår felaktigt konteras på något av klinikens ordinarie kostnadsställe och detta gör det svårare för ekonomen att hitta dem. Konsekvensen blir att medlen inte rekvireras från FoU-rådet utan kliniken står för utgifterna. Du som projektledare måste i samråd med ekonomen se till att utgifterna kostnadsförs på rätt kostnadsställe. Läs mer nedan.

Du har beviljats FoU-medel och har anställning inom regionen

Om du vill veta mer om hur ansökningssystemet och rekvisition av pengar fungerar kan du läsa i manualen som du hittar genom att klicka på menyvalet Manual till vänster. Även avsnitten för ekonomer kan läsas av dig som sökande om du vill förstå mer vad som händer med din ansökan.

Medlen kan alltså inte rekvireras förrän utgifterna uppstår. Varje ansökan som beviljas medel knyts till en lokal ekonomiförvaltning, exempelvis ekonomiförvaltningen på SKAS. När utgifter uppstår kan SKAS ekonomiförvaltning rekvirera medel allteftersom det behövs. Kontaktpersonerna på respektive ekonomiförvaltning hjälper dig med detta.

Om det visar sig att inga pengar kommer att förbrukas måste ansökan ändå slutrapporteras på rätt sätt. Det innebär att du måste fylla i blanketten/förbindelsen "Att ta beviljade medel i anspråk" (=blankett 2) och meddela att inga medel kommer att förbrukas. Det står på varje blankett upptill höger vart du ska skicka in den.

När medel beviljats bör du kontakta en ekonom på lämplig ekonomienhet.
Hitta ekonomen genom att klicka på rätt länk nedan. När du ser information om enheten så klicka på ett av namnen på den/de person(er) som är länkad(e) till enheten. Om det finns flera personer är det oftast bäst att välja det översta namnet. Du kommer då till den ekonomens personkort och där finns både e-post och telefonnummer.

När utgifter uppstår ansvarar du som sökande för att utgifterna inte överskrider tilldelade medel. Du som beviljats medlen har alltså det yttersta ansvaret för detta. Du kan logga in i ansökningssystemet och ta fram din egen ansökan. Längst ner ser du hur mycket medel som rekvirerats från rådet. Om detta inte stämmer med din uppfattning så ta snarast kontakt med kontaktpersonen.

Har du några ytterligare frågor om utbetalningsrutiner ring FoU-centrum Skaraborg (Närhälsan FoU primärvård) på telefon 0500-47 85 94.

PublishedDocument information: Utbetalningsrutiner | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Utbetalningsrutiner, from FoU-rådet i Skaraborg
http://researchweb.org/is/skaraborg/document/113