Årliga medel (planeringsmedel, doktorandbidrag och meriteringsmedel)

Möjliga FoU-medel att söka från Habilitering & Hälsa, samt villkor för beviljande

Ansökningar om årliga medel söks på hösten och gäller kommande budgetår. FoU-medel avser nedsättning av tjänst och betalas ut i form av motsvarande lön. Inkomna ansökningar granskas, bedöms och beviljas av FoUs refernsgrupp, eventuellt med bistånd av externa bedömare. Ansökningar värderas utifrån projektets samarbetsrelationer, relevans/nytta för patientnära klinisk forskning, bakgrund och frågeställningar, studiens originalitet, metod (design, urval/representativitet, databearbetning/analys), sökandes och medsökandes kompetens samt kostnadsredovisning. Vid frågor gällande ansökan om FoU-medel från Habilitering & Hälsa kontakta Marika Jonsson,


Planeringsmedel

Du som önskar tillfällig nedsättning av tjänst i syfte att skriva fram en forskningsprojektplan/doktorandplan kan beviljas planeringsmedel. Du kan ansöka om 20 % nedsättning av tjänst med bibehållen lön i max sex månader. För att ansöka om planeringsmedel beskriver du din projektidé i din ansökan. Planeringsmedel beviljas projektidéer med relevans för förvaltningens målgrupp och verksamhet, och som sammanfaller med förvaltningens strategiska målsättningar. Du som beviljats planeringsmedel förväntas delta aktivt i förvaltningens FoU-arbete genom att sprida dina kunskaper och resultat vid olika seminarier, kurser och konferenser.


Doktorandbidrag

Du som är anställd inom Habilitering & Hälsa, samt antagen/kommer att antas som doktorand vid Universitet/Högskola kan ansöka om doktorandbidrag om max 20 % av din tjänst (betalas ut i form av motsvarande lön). Medel beviljas för ett år i taget, och förnyas så länge studieplanen följs (avstämning görs med FoU-chef) under max åtta år. Villkor för att beviljas medel är att doktoranden - vid ansökan - har garanterad finansiering motsvarande minst 5 % av lönen under åtta år vid tiden för inskrivning på forskarutbildning. Du som beviljats doktorandbidrag förväntas delta aktivt i förvaltningens FoU-arbete genom att sprida dina kunskaper och resultat vid olika seminarier, kurser och konferenser.


Meriteringsmedel

Du som är disputerad, samt anställd inom Habilitering & Hälsa har möjlighet att ansöka om nedsättning av tjänst i syfte att bedriva eller leda för förvaltningen viktig forskning och samtidigt meritera sig för docent eller professorskompetens. Du kan ansöka om max 50 % nedsättning med bibehållen lön. För att ansöka om meriteringsmedel beskriver du det aktuella forskningsprojektet i din ansökan. Meriteringsmedel beviljas projektidéer med relevans för förvaltningens målgrupp och verksamhet, och som sammanfaller med förvaltningens strategiska målsättningar. Du som beviljats meriteringsmedel förväntas delta aktivt i förvaltningens FoU-arbete genom att sprida dina kunskaper och resultat vid olika seminarier, kurser och konferenser.

PublishedDocument information: Årliga medel (planeringsmedel, doktorandbidrag och meriteringsmedel) | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Årliga medel (planeringsmedel, doktorandbidrag och meriteringsmedel), from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgregion/document/154231